Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
25

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2017–2021

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • 18 januari
 • 3 maj
 • 25 oktober

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2017 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samarbete för kultur till fler

Riksarkivet ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Mina meddelanden

Riksarkivet ska redovisa en analys av vilka av myndighetens e-tjänster som har ärendeflöden som skulle kunna anslutas till Mina Meddelanden. Analysen ska också belysa vilken information och vilka meddelanden som genom att skickas via Mina meddelanden kan höja myndighetens servicenivå gentemot användare av myndighetens e-tjänster. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 30 oktober 2017.

Förvaltningsgemensamma specifikationer

Riksarkivet ska under 2017 och 2018 arbeta med utveckling av förvaltningsgemensamma specifikationer för den digitala förvaltningens behov, i första hand för statlig förvaltning. Arbetet ska ske i samråd med Statens servicecenter i syfte att förbättra förutsättningarna för statliga myndigheter att ansluta till en förvaltningsgemensam e-arkivtjänst.

En delredovisning ska lämnas som redogör för hur de förvaltnings-
gemensamma specifikationerna utvecklats och används samt deras framtida roll i den digitala förvaltningen. Delredovisningen ska bl.a. innehålla en analys av de förvaltningsgemensamma specifikationernas främsta intressenter, hinder vid utveckling och tillämpning, konsekvenser för förvaltningen, samt ge förslag på lämpliga sätt att styra utveckling, förvaltning och tillämpning av specifikationerna i syfte att dessa ska verka normerande och bidra till en effektiv digital informationshantering. Delredovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet och Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2017. Slutredovisning ska ske senast den 1 mars 2019.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Senast den 31 mars 2017 ska myndigheten återrapportera till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) hur man avser att lägga upp sitt arbete med de moderna beredskapsjobben, inklusive ambitionsnivån för insatsen under 2017.

Riksarkivet ska även lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet10 876
ap.9Riksarkivet (ram)10 876

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet378 688
ap.1Riksarkivet (ram)378 688

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.9326Inget0
6:1 Riksarkivet
ap.111 3613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)143 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-0297 391
2017-04-0397 391
2017-07-0397 391
2017-10-0297 391
Summa389 564
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR1 02258310 60010 60001 605
Digitaliseringstjänster2 31244021 50021 50002 752
Heraldisk uppdragsverksamhet00909000
Stöd till arkivbildare1 848-2001 0001 500-5001 148
Övrig uppdragsverksamhet-1 0737007 5007 000500127
Summa4 1091 52340 69040 69005 632
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0024 000024 00024 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda003000300300
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd002 00002 0002 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)006 50006 5006 500
Övrigt009000900900
Summa0038 700038 70038 700
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/DF
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga landsting
Region Värmland