Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
23

2016-12-14
Ku2016/00330/KL
Ku2016/02761/LS (delvis)
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Box 4006
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksdagen har beslutat om Nämnden för hemslöjdsfrågors verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Nämnden för hemslöjdsfrågor och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Främjande av hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor har till uppgift att ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd genom att

  • stärka förnyelsen och utvecklingen av hemslöjden ur såväl ett kultur- som ett närings- och hållbarhetsperspektiv och därmed tillvarata hemslöjdens materialkunskap, teknikkunskap, formspråk, tradition och kvalitet, och
  • öka barns och ungdomars intresse för utövande av olika slöjdtekniker.

Återrapportering

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet i syfte att utveckla verksamheten.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Samarbete för kultur till fler

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket11 551
ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor (ram)2 566
ap.2Främjande av hemslöjd (ram)8 985

Villkor för anslag 4:3

ap.1 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Anslagsposten ska användas till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader.

ap.2 Främjande av hemslöjd

Anslagsposten ska användas för organisationsbidrag till Svenska Hemslöjdsföreningars riksförbund. Anslagsposten ska även användas för bidrag till rikskonsulentverksamhet, fortbildning och årlig informations-
konferens samt för bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor
ap.13473 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 466
2017-04-252 695
2017-07-252 695
2017-10-252 695
Summa11 551
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Nämnden för hemslöjdsfrågor
4:3 ap.2Främjande av hemslöjd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Nämnden för hemslöjdsfrågor undantas från bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag avseende att lämna årsredovisning. Nämnden för hemslöjdsfrågor ska enbart lämna en verksamhetsredogörelse.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Emy Widén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/FF
Näringsdepartementet/FH
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Tillväxtverket
samtliga landsting
Riksteatern
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Sveriges Kommuner och Landsting