Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
19

2016-12-14
Ku2016/02761/LS (delvis)
Myndigheten för kulturanalys
Box 120 30
102 21 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för kulturanalys
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för kulturanalys verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för kulturanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Prognoser 2017–2021

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 18 januari
 • 3 maj
 • 25 oktober

Lokalkostnader

Myndigheten för kulturanalys ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2017 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Bidragsintäkter

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

3

Uppdrag

Officiell statistik

Myndigheten för kulturanalys ska, för de statistikområden myndigheten har ansvar för enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt för verksamhetsområdena bild och form och scenkonst, redovisa en plan för sitt kommande arbete under åren 2018 och 2019. Planen ska för respektive statistikområde redovisa insamlingens huvudinriktning, planerade grupper av uppgiftslämnare, i förekommande fall vilka aktörer myndigheten avser att samverka med och en tidsplan för rapportering av respektive statistikområde. Samråd ska ske med Statens kulturråd om möjligheten till samordning i de delar som berör kultursamverkansmodellen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 augusti 2017.

Besöksutveckling för vissa statliga museer 2017

Myndigheten för kulturanalys ska följa upp besöksutveckling och tillgänglighet på de centrala museerna, Forum för levande historia och Riksantikvarieämbetet. Uppföljningen ska innehålla följande uppgifter som ska redovisas totalt och per museum/besöksmål.

 • antal besök per månad och för hela året, uppdelat på besökare upp till och med 18 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent och även fördelat på ålder, kön, geografisk hemvist och skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums/besöksmåls entréavgift,
 • effekterna av införandet av fri entré avseende förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Vidare ska myndigheten översiktligt följa upp besöksutvecklingen på de museer som erhåller bidrag under anslaget 8:3 Bidrag till vissa museer.

Myndigheten för kulturanalys ska ge anvisningar och bistå berörda myndigheter och institutioner i detta arbete.

En samlad redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kultur-
departementet) senast den 2 maj 2018.

Kulturvanor

Myndigheten för kulturanalys ska redovisa hur arbetet fortskrider med genomförandet av kulturvaneundersökningar (med särskild redovisning av barns och ungas kulturvanor). Redovisningen ska innehålla dels uppgifter om samverkan med andra aktörer, dels tidsplan för genomförande och rapportering. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2017.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Myndigheten för kulturanalys ska utvärdera satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för kulturanalys ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:7

Myndigheten för kulturanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för kulturanalys14 411
ap.1Myndigheten för kulturanalys (ram)14 411

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Myndigheten för kulturanalys

Av anslagsposten får högst 2 350 000 kronor användas till forsknings- och utvecklingsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:7 Myndigheten för kulturanalys
ap.14323 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för kulturanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 603
2017-04-253 603
2017-07-253 603
2017-10-253 602
Summa14 411
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för kulturanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Myndigheten för kulturanalys
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
samtliga landsting