Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2016-12-20
KU/2016/02377/KO
KU/2016/02761/LS (delvis)
Statens kulturråd
Box 27215
10253 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens kulturråd
Riksdagen har beslutat om Statens kulturråds verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens kulturråd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av verksamheten

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Statens kulturråd ska följa upp, redovisa och kommentera uppnådda resultat av sin verksamhet.

Av redovisningen ska följande framgå

 • Statens kulturråd ska redovisa Kultursamverkansmodellens bidragsgivning fördelat på de stödberättigade områdena. En redovisning ska också lämnas av hur medel till kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet har fördelats.
 • Statens kulturråd ska redovisa myndighetens bidragsgivning, i form av verksamhetsbidrag och andra bidrag, till det civila samhällets organisationer.
 • Statens kulturråd ska redovisa bidragsgivningen avseende anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet med avseende på bl.a. strategiska prioriteringar, finansierade insatser och resultatbedömning.
 • Statens kulturråd ska verka för att lyfta fram hbtq-perspektivet i sin verksamhet. Myndigheten ska redovisa resultatet av vidtagna åtgärder samt den samverkan som skett med Diskrimineringsombudsmannen, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Redovisningen ska utgå från regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.
 • I samband med årsredovisningen ska Statens kulturråd redovisa en bedömning av i vad mån myndighetens verksamhet, på såväl nationell som internationell nivå, bidrar till genomförandet av Agenda 2030 i dess tre dimensioner (den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga).
 • Statens kulturråd ska, mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet), särskilt redovisa i vilken grad institutioner som omfattas av kultursamverkansmodellen tillämpar avtalet.
 • Statens kulturråd ska redovisa vilka insatser som myndigheten har genomfört inom kulturella och kreativa näringar nationellt och internationellt samt en bedömning av resultatet av dessa.
 • Statens kulturråd ska samråda med Myndigheten för kulturanalys om möjligheten till samordning av uppgiftsinsamling i de delar som berörs av den officiella statistiken.
 • Statens kulturråd ska särskilt redovisa hur insatser för ökad tillgänglighet, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, barns och ungas rätt till kultur samt internationalisering och interkulturellt arbete har fått genomslag i verksamheten.

Prognoser 2017–2021

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedan-
stående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast

 • 18 januari
 • 3 maj
 • 25 oktober

Sponsringsintäkter

Statens kulturråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

2

Organisationsstyrning

Samarbete för kultur till fler

Statens kulturråd ska i samarbete med andra aktörer verka för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

En mer jämställd repertoar

Statens kulturråd ska redovisa hur myndigheten tillsammans med Statens musikverk, och i dialog med berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå, främjar en mer jämställd repertoar bland orkestrar som tilldelas statligt stöd.

Regeringskommittén för Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar

Statens kulturråd ska som kontaktpunkt för skydd av och främjande av mångfalden av kulturyttningar i årsredovisningen redovisa resultatet av myndighetens arbete. Statens kulturråd ska även i en särskild rapport som lämnas till regeringen senast den 1 december 2019 redogöra för insatser som kan utgöra underlag till den fyraåriga Unescorapporten 2020 om utvecklingen av konventionens implementering.

Kreativa Europa 2014–2020

Statens kulturråd ska fungera som svensk kontraktspart för media- och kulturprogrammet Kreativa Europa 2014–2020 och som kontaktkontor för programmets kulturdel. I uppdraget ingår att i samverkan med berörda aktörer främja svenska ansökningar till programmet Kreativa Europa. En redovisning av strategiska insatser och uppnådda resultat ska framgå av årsredovisningen för 2017. Arbetet ska ske i samverkan med Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering

Statens kulturråd ska i internationella sammanhang främja kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering. Statens kulturråd ska inom ramen för myndighetens uppdrag verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser.

Statens kulturråd ska verka för fler fristäder för förföljda konstnärer samt för en utveckling av fristadssystemet i Sverige. Statens kulturråd ska även främja uppmärksamheten kring fristadsfrågor samt verka för att de fristadskonstnärer som finns i Sverige ska få ökad möjlighet att bli en del av offentligheten. Uppdraget ska genomföras i samverkan med berörda myndigheter och organisationer i det civila samhället samt med kommuner och landsting.

Samordning av läsfrämjande insatser av nationellt intresse

Statens kulturråd ska initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Utgångspunkten för arbetet ska vara det handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan som myndigheten tagit fram. Statens kulturråd ska vidare utvidga satsningen Bokstart till fler regioner samt koppla satsningen till förskolan. Statens kulturråd ska genomföra uppdraget i samverkan med Statens skolverk.

Kulturverksamheter i vissa bostadsområden

Statens kulturråd ska genomföra satsningen på kulturverksamheter i vissa bostadsområden, Äga Rum, i enlighet med förordningen (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018.

Professionell samtida cirkus

Statens kulturråd ska i en särskild rapport kartlägga situationen för den professionella samtida cirkusen och de offentliga insatserna på området. Rapporten ska belysa utbildningar, institutioner eller motsvarande samt internationellt utbyte och samarbete. Kulturrådet ska även göra en bedömning av behovet av eventuella ytterligare statliga insatser på området, samt föreslå hur dessa kan finansieras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 november 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens kulturråd ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Jämställdhetsintegrering

Statens kulturråd har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå såväl de jämställdhetpolitiska målen som de nationella kulturpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:1

Statens kulturråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd44 483
ap.1Statens kulturråd (ram)44 483

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd309 017
ap.1Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur (ram)96 926
ap.2Bidrag till alliansverksamheter (ram)75 091
ap.4Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden (ram)37 000
ap.7Bidrag till musik- och kulturskolan (ram)100 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Bidrag till allmän kulturverksamhet, internationell verksamhet och nationella minoriteters språk och kultur

Bidrag ska lämnas enligt

 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska även användas till

 • centrala amatörkulturorganisationer och Skådebaneverksamhet,
 • Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • insatser som ökar tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning,  
 • centrumbildningar, bl.a. för arbetsförmedlande insatser,
 • aktiviteter som drivs genom de utsända kulturråden och som främst avser kulturlivets internationalisering (minst 1 000 000 kronor),
 • verksamhet med dans i skolan som bygger vidare på den kompetens och de erfarenheter som har utvecklats inom Stiftelsen Institutet Dans i skolan, och
 • Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland
  (1 200 000 kronor), Sveriges Radio AB, Berwaldhallen för Östersjöfestivalen (1 000 000 kronor) och European Union Youth Orchestera.

Anslagsposten får även belastas med vissa kostnader, dock högst 11 000 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

ap.2 Bidrag till alliansverksamheter

Av anslagsposten ska 34 945 000 kronor användas till Teateralliansen, 17 941 000 kronor till Dansalliansen och 22 205 000 kronor till Musikalliansen. Medlen ska i huvudsak användas för att öka antalet anställda men kan också användas för insatser för karriärväxling. Allianserna ska senast den 15 maj 2017 inkomma med årsredovisning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

ap.4 Bidrag till kulturverksamhet i vissa bostadsområden

Anslagsposten ska användas enligt förordningen (2016:406) om statsbidrag till kulturverksamheter i vissa bostadsområden 2016–2018. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

ap.7 Bidrag till musik- och kulturskolan

Anslagsposten ska användas för stöd enligt förordningen (2015:998) om statsbidrag till kommuner som bedriver musik- och kulturskoleverksamhet.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 3 000 000 kronor.

1:3

Skapande skola (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd187 654
ap.1Skapande skola (ram)187 654

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Skapande skola

Anslagsposten ska användas för barns och ungas rätt till kultur enligt förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan.

Ett ändamål med bidraget Skapande skola är enligt 2 § förordningen (2007:1436) om statsbidrag till kulturell verksamhet i skolan att bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i förskola, förskoleklass och grundskola. Mot den bakgrunden bör Statens kulturråd, vid beslut om årliga bidrag, göra preliminära bedömningar av i vilken utsträckning projekten kan komma i fråga för stöd under kommande år.

Anslagsposten får även användas för utgifter för administration, främjande, uppföljning och genomförande av verksamheten, dock högst 5 300 000 kronor.

Statens kulturråd ska samverka med Statens skolverk i arbetet med Skapande skola.

Av anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas för verksamhet riktad mot förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras vid beslut om bidrag. 

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd4 043
ap.13Centrala museer (ram)4 043

Villkor för anslag 1:4

ap.13 Centrala museer

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning till de centrala museernas forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst
400 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd1 388 902
ap.1Bidrag till regional kulturverksamhet (ram)1 388 902
Disponeras av Kungl. biblioteket31 556
ap.2Samordning inom biblioteksväsendet (ram)31 556
Disponeras av Kammarkollegiet1 280
ap.6Filmkulturell verksamhet (ram)1 280
Disponeras av Tillväxtverket645
ap.4Konsulentverksamhet hemslöjd (ram)645
Disponeras av Riksarkivet453
ap.5Bidrag till regional arkivverksamhet (ram)453

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bidrag till regional kulturverksamhet

Villkor för bidrag inom ramen för kultursamverkansmodellen

 Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Villkor för verksamheter som ej ingår i kultursamverkansmodellen

Anslagsposten ska användas för

 • bidragsgivning enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande aktörer: Folkoperan AB, Stockholms Stadsteater AB för teater-, dans- och musikverksamhet, Oktoberteatern, Regionbibliotek Stockholm, Cirkus Cirkör AB, landstinget i Stockholms län för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamhet samt Stockholms läns museum, Stockholms stadsmuseum och Grafikens hus, och
 • särskilda utvecklingsbidrag som Stockholms läns landsting och de institutioner som namnges under denna anslagspost är berättigade att ansöka om.

Villkor för verksamheter inom och utanför kultursamverkansmodellen

Statens kulturråd ska i sin bedömning och uppföljning av de regionala kulturplanerna särskilt uppmärksamma landstingens arbete för att främja de nationella minoriteternas och i synnerhet romers kultur och kulturarv. Även vid bidragsgivning till verksamheter i Stockholms län ska dessa frågor uppmärksammas.

Statens kulturråd ska främja myndighetens och berörda aktörers samrådsprocesser med det civila samhället och de professionella kulturskaparna inom ramen för kultursamverkansmodellen. Myndigheten ska även förtydliga statens strategiska roll och uppgifter utifrån hittills vunna erfarenheter.

Statens kulturråd bör genom utvecklingsbidrag bl.a. uppmärksamma projekt som leder till breddad delaktighet i kulturlivet. Bland annat ska insatser för att stödja regionalt utvecklingsarbete inom bild- och formområdet främjas. Särskild uppmärksamhet ska också ges till interregionala samarbeten.

Anslaget får även användas för Statens kulturråds arbete med bedömning, uppföljning och främjande inom ramen för kultursamverkansmodellen, dock högst 2 500 000 kronor.

Av anslagsposten ska 44 000 000 kronor användas för kvalitetsförstärkande insatser inom scenkonstområdet. Medlen ska fördelas till verksamhet som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet. Medlen ska i första hand fördelas till de institutioner som t.o.m. den 31 december 2014 var förtecknade i bilaga A till förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning.

Minst 2 000 000 kronor ska avsättas för bidrag till det civila samhällets och de professionella kulturskaparnas medverkan i arbetet med att ta fram och genomföra regionala kulturplaner.

Av anslagsposten får högst 58 000 000 kronor användas för en förstärkning av scenkonsten, som syftar till ett forsatt brett utbud av musik av hög kvalitet och god tillgänglighet till musikverksamheter i hela landet. Under perioden 2017-2020 får medel, utöver verksamhet inom kultursamverkansmodellen samt verksamheter i Stockholms län, även utbetalas till Berwaldhallen och Stockholms konserthusstiftelse inom ramen för denna satsning.

Anslagsposten får även användas för insatser för att ge stöd till läsfrämjande aktiviteter inför och under skollov.

ap.2 Samordning inom biblioteksväsendet

Anslagsposten ska användas för att utöva nationell överblick samt främja samverkan och utveckling inom biblioteksområdet i enlighet med 5 § förordningen (2008:1421) med instruktion för Kungl. biblioteket.

I ansvaret ingår bl.a. att fördela bidrag till vissa delar av biblioteks- områdets nationella struktur. Stöd kan också lämnas till vissa utvecklingsinsatser. 

I ansvaret ingår även bl.a. att fördela bidrag till depåbibliotek och Internationella biblioteket.

Av anslagsposten får högst 6 000 000 kronor användas för uppdraget att lämna förslag till en nationell biblioteksstrategi, varav högst 2 000 000 kronor får användas för tillgängliggörande av e-böcker i enlighet med regeringsbeslut (Ku2014/01693/KI, Ku2015/00747/KI).

ap.4 Konsulentverksamhet hemslöjd

Nämnden för hemslöjdsfrågor ska lämna bidrag till huvudmannen för hemslöjdskonsulentverksamheten i Stockholms län. Statsbidraget lämnas till huvudmannen vars medfinansiering måste uppgå till minst 50 procent.

ap.5 Bidrag till regional arkivverksamhet

Anslaget ska användas till Föreningsarkiven i Stockholms län, enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Anslaget får även användas för bidragsgivning till enskilda regionala arkiv.

ap.6 Filmkulturell verksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget engångsvis till Stiftelsen Svenska Filminstitutet efter rekvisition.

Anslagsposten ska användas till Film Stockholm enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. 

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd190 599
ap.1Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse (ram)190 599

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Bidrag till den fria scenkonsten, arrangörer, fonogramverksamhet och vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse

Anslagsposten ska användas för bidragsgivning enligt

 • förordningen (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål.

Anslagsposten ska dessutom användas för vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse:   

- Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Föreningen Dalhallas vänner, Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern, Unga Klara och Strindbergs Intima Teater.

Anslagsposten får belastas med vissa kostnader, dock högst 
3 800 000 kronor, för administration och genomförande av verksamheten.

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd147 724
ap.1Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande (ram)147 724

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande

Anslagsposten ska användas enligt 

 • förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser,  
 • förordningen (2002:1091) om litteraturpris till Astrid Lindgrens minne,
 • förordningen (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet, och
 • förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbiblioteken.

Anslagsposten får även användas till distributionskostnader för litteraturstödda böcker, bidrag till litteraturstödda böcker, till insatser för att främja utgivning och distribution av nationella minoriteters litteratur och kulturtidskrifter samt för att främja svensk litteratur i utlandet. 

Anslagsposten får även användas för kostnader i samband med myndighetens insatser för att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Anslagsposten får belastas med högst 25 000 000 kronor för detta ändamål, varav 10 000 000 ska användas för en förstärkning av Bokstart.

Anslagsposten får belastas med högst 10 000 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten. 

Ett exemplar av tidskrift som tilldelas bidrag enligt förordningen (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser ska överlämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

4:4

Bidrag till bild- och formområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens kulturråd28 067
ap.1Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare (ram)28 067

Villkor för anslag 4:4

ap.1 Bidrag till organisationer inom bild- och formområdet och verksamhetsstöd till vissa utställare

Anslagsposten ska bl.a. användas för bidrag enligt

 • förordningen (1998:1370) om statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder, 
 • förordningen (1998:1368) om statsbidrag till vissa utställare inom bild- och formområdet,
 • förordningen (1982:502) om statsbidrag till konsthantverks-
  kooperativ, och
 • förordningen (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål. 

Anslagsposten ska även användas för bidrag till

 • förvärv av konst till organisationen Folkets Hus och Parker samt till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté för fördelning mellan organisationen Folkets Hus och Parker, Bygdegårdarnas Riksförbund och Riksföreningen Våra Gårdar,
 • bidrag till Akademien för de fria konsterna, och
 • projekt inom bild- och formområdet med särskilt beaktande av de nationella kulturpolitiska målen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens kulturråd
ap.11 3343 %0
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.70Inget0
1:3 Skapande skola
ap.15 630Inget0
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.13119Inget0
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.141 667Inget0
ap.2947Inget0
ap.419Inget0
ap.514Inget0
ap.638Inget0
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.15 718Inget0
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.10Inget0
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.1842Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.125 00025 000

2018
1:3 Skapande skola
ap.150 00050 000

2018
1:6 Bidrag till regional kulturverksamhet
ap.155 00040 00015 000
2019
2:2 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
ap.1167 000137 00030 000
2019
3:1 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
ap.125 00025 000

2018
4:4 Bidrag till bild- och formområdet
ap.114 00014 000

2018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens kulturråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 707
2017-02-253 707
2017-03-253 707
2017-04-253 707
2017-05-253 707
2017-06-253 707
2017-07-253 707
2017-08-253 707
2017-09-253 707
2017-10-253 707
2017-11-253 707
2017-12-253 706
Summa44 483
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens kulturråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens kulturråd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offenligrättslig verksamhet
Statliga utställningsgarantier001 1001 0505050
Avgiftsfinansierad verksamhet
Övrigt001 2001 20000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA K
Finansdepartementet/ESA
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/JÄM
Utbildningsdepartementet/GV
Utbildningsdepartementet/S
Utbildningsdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/UF
Utbildningsdepartementet/UH
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/FIN
Näringsdepartementet/RT
Förvaltningsavdelningen, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Kungl. biblioteket
Konstnärsnämnden
Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för kulturanalys
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Riksutställningar
Sametinget
Styrelsen för samefonden
Statens musikverk
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Svenska institutet
Tillväxtverket
Gotlands kommun
Samtliga landsting
Länsstyrelsen i Hallands län
Bygdegårdarnas riksförbund
Centrum för fotografi
Centrum för dramatik
Cirkus Cirkör
Dalhalla
Dansalliansen
Danscentrum
Dansnät Sverige
Eric Ericsons Kammarkör
Eric Sahlström-institutet
European Union Youth Orchestra
FilmCentrum
Film Stockholm
Folkets Hus och Parker
Folkoperan AB
Folkrörelsernas konstfrämjande
Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter
Föreningen Musikcentrum (Öst)
Författarcentrum
Giron Sámi Teáhter
Grafikens Hus
Hanaholmen, kulturcentrum för Sverige och Finland
Ideell Kulturallians
Illustratörcentrum
Judiska biblioteket
Konsthantverkscentrum
Konstnärscentrum
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Länsmuseernas samarbetsråd
Musikaliska akademin
Musikalliansen
Musikcentrum Väst
Oktoberteatern
Orionteatern
Resursbiblioteket för döva
Riksförbundet Sveriges museer
Riksföreningen Våra gårdar
Riksskådebanan
Riksteatern
Samtliga länsbibliotek
Stiftelsen Finlands Kulturinstitut i Sverige
Stiftelsen Internationella Vadstena-akademin
Stiftelsen Stockholms läns museum
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Stockholms konserthusstiftelse
Stockholms stadsmuseum
Stockholms Stadsteater AB
Strindbergs Intima Teater
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Svensk Scenkonst
Sverigefinska riksförbundet
Sveriges författarfond
Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges konstföreningar
Sveriges Radio AB, Berwaldhallen
Teateralliansen AB
Teatercentrum
Teaterförbundet
Tornedalsteatern
Ulriksdals Slottsteater (Confidencen)
Unga Klara
Översättarcentrum