Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2016-12-20
U2016/05525/SF
(delvis)
U2016/05624/SF
Centrala studiestödsnämnden
851 82 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Centrala studiestödsnämnden
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Centrala studiestödsnämndens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 15, bet. 2016/17:UbU2, rskr. 2016/17:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Centrala studiestödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övergripande mål

Centrala studiestödsnämndens verksamhet ska präglas av en god service. Kvaliteten i myndighetens ärendehantering ska vara hög. Tilltron till myndighetens administration ska vara hög. Informationen om villkoren för studiestöd ska vara lättillgänglig och behovsanpassad.

Centrala studiestödsnämnden ska motverka bidragsbrott och säkerställa att utbetalningar från studiestödssystemet endast sker till de som är berättigade till stöd.

Återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen, vilka insatser som har genomförts under året för att uppfylla målen och resultatet av insatserna. Myndigheten ska även redovisa planerade åtgärder i förhållande till målen, om myndigheten bedömer att sådana åtgärder behövs.

1.1 Administration av studiehjälp och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning (Rg-bidrag)

Verksamheten ska säkerställa att studerande kvinnor och män på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att studerande kvinnor och män på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.2 Administration av studiemedel

Verksamheten ska säkerställa att studerande kvinnor och män på ett snabbt och rättssäkert sätt får de stöd som de har rätt till.

Alla kompletta ansökningar ska handläggas inom tre veckor.

Handläggningstiden för ärenden som avser studier utomlands ska förkortas.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har genomförts för att studerande kvinnor och män på ett snabbt och rättssäkert sätt ska få de stöd som de har rätt till. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

1.3 Återbetalnings- och återkravsverksamhet

Verksamheten ska säkerställa att lån återbetalas och att återkrav betalas. Detta ska ske i högre utsträckning än tidigare.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa de mål som myndigheten har satt upp och de insatser som har gjorts för att lån och återkrav återbetalas enligt gällande regler. Myndigheten ska också redovisa resultaten av dessa insatser och dess effekt för återbetalningen samt göra en bedömning av hur väl målen har uppfyllts.

Myndigheten ska senast den 1 september 2017 lämna en kommenterad statistik till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) över utvecklingen under det andra halvåret 2016 och det första halvåret 2017 när det gäller låntagare som är bosatta utomlands.

1.4 Expertfunktion

Centrala studiestödsnämnden ska genom bevakning och analys av de studerandes sociala och ekonomiska situation säkerställa myndighetens kunskap inom området.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa resultatet av kunskapsinhämtandet.

1.5 Tilldelnings- och återbetalningsverksamhet för hemutrustningslån

Handläggningstiden för lån till hemutrustning ska inte överstiga tre veckor.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa följande.

  • Handläggningstid per ärende.
  • Antalet inkomna och beviljade låneansökningar, antal beslut om eftergift av lån och totalt efterskänkt belopp samt genomsnittligt belopp per lån. För beviljade lån ska också redovisas antal beslut för möblerad respektive omöblerad bostad.

1.6 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska även vid nedanstående tillfällen lämna prognoser över kreditreserven.

Prognoserna lämnas senast:

den 18 januari,
den 17 februari,
den 3 maj,
den 31 juli, och
den 25 oktober.

Utgiftsprognoser för anslaget 1:5 Hemutrustningslån inom utgiftsområde 13 ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).

Redovisningen ska i förekommande fall omfatta antalet studiestödstagare, nyttjandegrader, genomsnittliga belopp och andra variabler, däribland makroekonomiska antaganden och regeländringar som påverkar prognosen. Myndigheten ska kommentera och analysera de faktorer för respektive anslag som har bidragit till avvikelserna på samma sätt som i prognosarbetet under 2016. Redovisningen ska även omfatta prognoser för avgiftsinkomster uppdelat på de olika avgiftstyperna.

1.7 Återrapportering av arbetet med att ansluta relevanta flöden till Mina meddelanden

Centrala studiestödsnämnden ska återrapportera hur myndigheten under året har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden. Återrapporteringen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2018.

3

Uppdrag

Årliga uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 3 april 2017 redovisa statistik med motsvarande innehåll som i 2016 års publikation med studiestödsstatistik över såväl utbetalning och återbetalning av studiestöd som utländska medborgare och studiestöd. När det gäller studiehjälp behöver inte studiestödsomfattning anges. Myndigheten ska hålla denna statistik och den övriga statistik som myndigheten finner lämplig tillgänglig i tabellform för allmänheten. Kompletterande statistik över studiestödsnyttjandet bland samtliga studerande inom olika utbildningsformer ska redovisas på lämpligt sätt och senast den
14 augusti 2017.

2. Centrala studiestödsnämnden ska senast den 24 april 2017 lämna en rapport där myndigheten redogör för utvecklingen inom studiehjälp och studiemedel samt återbetalning. Långsiktiga och kortsiktiga förändringar som myndigheten bedömer vara väsentliga ska kommenteras och analyseras i rapporten.

Pågående uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska vid två tillfällen per år under 2011–2017 lämna relevant studiestödsstatistik till Statens skolverk som ska användas som underlag för de beslut som Skolverket fattar i fråga om utbetalningar av statsbidrag till kommuner som ersättning för ökade kostnader för kommunal vuxenutbildning till följd av den högre bidragsnivån inom studiemedlen för vissa arbetslösa ungdomar i åldrarna 20–24 år. Centrala studiestödsnämnden får efter samråd med Skolverket komma överens med verket om formerna för uppgiftsöverföringen.

2. Centrala studiestödsnämnden har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att de jämställdhetpolitiska målen nås (skr. 2016/17:10). Centrala studiestödsnämnden ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Nya uppdrag

1. Centrala studiestödsnämnden ska följa utvecklingen med anledning av de ändrade bestämmelserna om studiemedel för utlandsstudier, som trädde i kraft den 1 juni 2015 och som under vissa förutsättningar tillämpas för studieperioder som inleds efter den 1 juli 2015. Myndigheten ska särskilt analysera effekterna av reformen och då särskilt möjligheten till högre uttag av merkostnadslån för undervisningsavgifter, förändrad nivåbestämning av språkkurser, det enhetliga lånebeloppet och det nya merkostnadslånet vid utlandsstudier samt utbetalningen av studiemedel för utlandsstudier. Eventuella förändringar i de studerandes lånebeteenden, samt val av studieländer, ska också belysas. Redovisningen ska även omfatta eventuella förändringar och risker när det gäller felaktiga utbetalningar av studiemedel respektive bidragsbrott. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildnings-
departementet) senast den 30 november 2017.

2. Centrala studiestödsnämnden ska se över och förbättra studiestödsrelaterad information i syfte att göra den mer lättillgänglig för kvinnor och män med annat modersmål än svenska, med särskilt fokus på nyanlända. Myndigheten ska vidare – i samråd med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting, Kronofogdemyndigheten och Folkbildningsrådet – se över om det finns behov av andra informationsinriktade insatser avseende nyanlända kvinnor och män. Centrala studiestödsnämnden ska redovisa de åtgärder som myndigheten har vidtagit, och avser att vidta, för att utveckla och förbättra informationen inom dessa områden. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 september 2017.

3. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Centrala studiestödsnämnden ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

4. Centrala studiestödsnämnden ska under året delta i arbetet att undersöka och utvärdera ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av IT-kostnader, kundnöjdhet och ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Arbetet kommer att ledas av Ekonomistyrningsverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:1

Studiehjälp (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden3 427 850
ap.1Studiehjälp m.m. (ram)3 312 750
ap.2Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning (ram)115 100

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Studiehjälp m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiehjälp i form av studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg enligt studiestödslagen (1999:1395). Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för ersättning till svenska elever utomlands för vissa resor enligt förordningen (CSNFS 1983:17) om bidrag till utlandsstuderande för dagliga resor.

ap.2 Kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning enligt förordningen (2013:1121) om kostnadsersättning för elever i gymnasial lärlingsutbildning.  

 

1:2

Studiemedel (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden15 292 371
ap.1Studiebidrag, generellt (ram)8 946 847
ap.2Studiebidrag, prioriterat (ram)3 126 016
ap.2.2Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning (ram)2 620 582
ap.2.3Studiebidrag, repetition eller komplettering (ram)128 534
ap.2.5Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år (ram)281 500
ap.2.7Studiebidrag, vissa lärarstuderande (ram)95 400
ap.3Statlig ÅP-avgift för studiebidrag (ram)2 759 508
ap.4Tilläggsbidrag (ram)460 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Studiebidrag, generellt

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 12 § studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten får även användas för utgifter för retroaktiva utbetalningar av vissa former av studiestöd som har upphört.

ap.2.2 Studiebidrag, saknar slutbetyg från grundskola eller 3-årig gymnasieutbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som

– vid grundskolestudier saknar slutbetyg eller motsvarande från grundskola eller motsvarande utbildning, eller

– vid gymnasieutbildning saknar slutbetyg eller motsvarande från treårig gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning.

Högst 90 procent av posten får användas till studerande vid en sådan läroanstalt eller utbildning som anges i avdelning A 1 i bilagan till studiestödsförordningen (2000:655) med undantag för studerande vid folkhögskola. Vidare får högst tio procent av posten användas till studerande vid folkhögskoleutbildning som anges i samma avdelning.

ap.2.3 Studiebidrag, repetition eller komplettering

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande som repeterar eller kompletterar ämnen på grundskolenivå.

ap.2.5 Studiebidrag, komplettering grundskole- eller gymnasienivå 20–24 år

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till vissa arbetslösa studerande i åldrarna 20–24 år.

ap.2.7 Studiebidrag, vissa lärarstuderande

Anslagsposten får belastas med utgifter för studiebidrag enligt 3 kap. 13 § studiestödslagen (1999:1395) till studerande på kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen inom matematik, biologi, fysik, kemi, naturkunskap eller teknik.

ap.3 Statlig ÅP-avgift för studiebidrag

Tilldelade medel ska enligt förordningen (1998:1512) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. betalas in till Pensionsmyndigheten.

Tilldelade medel motsvarar 2 765 932 000 kronor i statliga ålderspensionsavgifter för 2017. Beloppet har minskats med 6 424 000 kronor på grund av det regleringsbelopp som Pensionsmyndigheten har fastställt för 2014 för anslagen 1:2 Studiemedel och 1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk, båda anslagen inom utgiftsområde 15.

ap.4 Tilläggsbidrag

Anslagsposten får belastas med utgifter för tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslagen (1999:1395).

1:3

Avsättning för kreditförluster (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden1 963 965
ap.1Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013 (ram)602 307
ap.2Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014 (ram)1 352 158
ap.3Konstaterade förluster för återkrav (ram)9 500

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning till kreditreserv för att täcka konstaterade förluster på utlåning t.o.m. 2013.

Vidare får anslagsposten belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka nedskrivning och inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti.

Anslagsposten ska belastas och medlen föras över till kreditreserven månadsvis i tolftedelar.

ap.2 Förväntade förluster på utlåning fr.o.m. 2014

Anslagsposten får belastas med utgifter för avsättning i fråga om kreditreserv för att täcka förväntade förluster på nyutlåning fr.o.m. 2014 enligt studiestödslagen (1999:1395).

Anslagsposten ska belastas och medlen ska föras över till kreditreserven månadsvis utifrån den procentuella förlustavsättningen beräknad på utlånat belopp för aktuell månad.

ap.3 Konstaterade förluster för återkrav

Anslagsposten får belastas med utgifter i fråga om avskrivning av återkrav som avser lån.

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden368 690
ap.1Statens utgifter för studiemedelsräntor (ram)368 690
ap.2Statens utgifter för räntor på återkrav (ram)0

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens utgifter för studiemedelsräntor

Anslagsposten får belastas med statens utgifter när det gäller nedsättning av studiemedelsräntor för studielån upplånade efter 1988 enligt studiestödslagen (1973:349), studiestödslagen (1999:1395) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt för avgifter till Riksgäldskontoret.

ap.2 Statens utgifter för räntor på återkrav

Anslagsposten får belastas med statens ränteutgifter på lån för återkrav av studiemedel.

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden47 146
ap.1Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning (ram)47 146
Disponeras av Specialpedagogiska skolmyndigheten15 004
ap.4Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (ram)14 916
ap.4.1Statsbidrag till utbildning (ram)13 916
ap.4.2Bidrag till kursdeltagare (ram)1 000
ap.5Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare (ram)88

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Särskilda insatser för döva och hörselskadade elever och elever vid Rh-anpassad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter enligt förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan.

ap.4.1 Statsbidrag till utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för statsbidrag till anordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.4.2 Bidrag till kursdeltagare

Anslagsposten får belastas med utgifter för bidrag till kursdeltagare
i teckenspråksutbildning för föräldrar till barn som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF) enligt förordningen om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

ap.5 Statlig ÅP-avgift för bidrag till kursdeltagare

Tilldelade medel ska enligt förordningen om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Pensionsmyndigheten.

1:7

Studiestartsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden448 000
ap.1Studiestartsstöd (ram)448 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Studiestartsstöd

Anslaget får användas för utgifter för studiestartsstöd och tilläggsbidrag. 

1:8

Centrala studiestödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala studiestödsnämnden829 747
ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m. (ram)829 747

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

Anslagsposten får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1071) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Studiehjälp
ap.1165 638Inget0
ap.25 755Inget0
1:2 Studiemedel
ap.1447 342Inget0
ap.2.2131 029Inget0
ap.2.36 427Inget0
ap.2.514 075Inget0
ap.2.74 770Inget0
ap.30Inget0
ap.423 000Inget0
1:3 Avsättning för kreditförluster
ap.130 115Inget0
ap.267 608Inget0
ap.3475Inget0
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor
ap.118 435Inget0
ap.20Inget0
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
ap.12 357Inget0
ap.4.1696Inget0
ap.4.250Inget0
ap.54Inget0
1:7 Studiestartsstöd
ap.122 400Inget0
1:8 Centrala studiestödsnämnden
ap.124 8923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)217 000 000
- varav SPECIAL217 000 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Investeringsbudgeten i bilaga 1 gäller som riktlinje för angivna verksamhetsinvesteringar.

 

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala studiestödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2569 146
2017-02-2569 146
2017-03-2569 146
2017-04-2569 146
2017-05-2569 146
2017-06-2569 146
2017-07-2569 146
2017-08-2569 146
2017-09-2569 146
2017-10-2569 146
2017-11-2569 146
2017-12-2569 141
Summa829 747
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala studiestödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Centrala studiestödsnämnden förvaltningskostnader m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Administrationsavgifter256200802 000802 00000
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Centrala studiestödsnämnden ska fastställa en procentsats som underlag för avsättning av medel för förväntad förlust i fråga om studielån som beräknas beviljas 2018. Procentsatsen ska ligga till grund för medelsberäkningen i myndighetens budgetunderlag för 2018.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Linnéa Lindberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet, JÄM
Finansdepartementet, SFÖ, BA, ESA
Arbetsmarknadsdepartementet, AA, I
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Folkbildningsrådet
Försäkringskassan
Konjunkturinstitutet
Kronofogdemyndigheten
Migrationsverket
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för yrkeshögskolan
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolverk
Statskontoret
Universitetskanslersämbetet
Överklagandenämnden för studiestöd
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)