Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2016-12-20
N2016/08000/SUBT
N2016/01449/SUBT
N2016/07189/KLS (delvis)
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens väg- och transportforskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 22, bet. 2016/17:TU1, rskr. 2016/17:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens väg- och transportforskningsinstitut och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

1. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska redovisas

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Statens väg- och transportforskningsinstituts pågående uppdrag.

Moderna beredskapsjobb

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Myndigheterna och därmed även Statens väg- och transportforskningsinstitut ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens väg- och transportforskningsinstitut ska lämna en redovisning av uppdraget till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut48 174
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)48 174

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Anslaget får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

Av anslaget ska Statens väg- och transportforskningsinstitut använda högst 1 miljon kronor för genomförande av det uppdrag, som regeringen gav myndigheten den 14 januari 2016, med ändring den 31 mars 2016, att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar om kollektivtrafik i landsbygd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 4453 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)45 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 015
2017-02-254 015
2017-03-254 015
2017-04-254 015
2017-05-254 015
2017-06-254 015
2017-07-254 015
2017-08-254 015
2017-09-254 015
2017-10-254 015
2017-11-254 015
2017-12-254 009
Summa48 174
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet12 3231 08459 03357 6471 38614 793
Tjänsteexport-334574 8124 597215639
Summa12 2901 54163 84562 2441 60115 432
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att avgiftsintäkterna och bidragsintäkterna ska täcka minst 70 procent av de totala kostnaderna för verksamheten. För uppdrag där Statens väg- och transportforskningsinstitut konkurrerar med aktörer på den privata marknaden ska målet vara full kostnadstäckning. Sådan verksamhet ska särredovisas.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Uppdragsintäkternas andel av institutets totala intäkter ska redovisas.

2. Statens väg- och transportforskningsinstitut får mot avgift bedriva tjänsteexport som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde och som ligger inom ramen för det uppdrag som anges i myndighetens instruktion eller i annan förordning. Institutet får besluta om avgifternas storlek och disponera inkomsterna.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet. BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Luftfartsverket
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen