Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:20

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslag 6:2
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:2 för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80 129
ap.8Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (ram)16 800
ap.9Övriga åtgärder (ram)63 329
Disponeras av Socialstyrelsen5 800
ap.1Spelberoende (ram)5 800
Disponeras av Folkhälsomyndigheten81 700
ap.5Insatser för genomförande av ANDT-strategi (ram)68 000
ap.12Insatser för att förebygga spelberoende (ram)13 700
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län46 000
ap.2Tillsyn (ram)12 000
ap.3Länsstyrelsernas ANDT-samordning (ram)34 000

Villkor för anslag 6:2

ap.1 Spelberoende

Socialstyrelsen får använda 2 800 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:2 den 10 september 2015 (S2015/05769/FST) angående att ta fram och sprida ett nationellt kunskapsstöd om stöd och behandling av spelmissbruk.

3 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen för att fördela medel för vård och behandling av spelmissbrukare. Av medlen ska 375 000 kronor fördelas till Malmö stad, 375 000 kronor till Göteborgs stad och 2 250 000 kronor till Stockholms läns landsting.

ap.2 Tillsyn

Länsstyrelsen i Örebro får använda 12 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 25 februari 2016 (dnr S2016/01458/FST) angående förstärkt alkohol- och tobakstillsyn 2016–2020.

ap.3 Länsstyrelsernas ANDT-samordning

Länsstyrelsen i Örebro får använda 24 000 000 kronor under 2017 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för finansiering av ANDT-samordnare. Av dessa medel får högst 2 000 000 kronor vardera fördelas till länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län samt 1 000 000 kronor vardera till övriga länsstyrelser.

Länsstyrelsen i Örebro får använda 10 000 000 kronor under 2017 i enlighet med förordningen (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. för vidare fördelning till länsstyrelserna för verksamhet som ANDT-samordnarna bedriver.

 

ap.5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi

Folkhälsomyndigheten får använda 9 500 000 kronor under 2017 i enlighet med förordningen (2015:456) om statsbidrag till organisationer som bedriver förebyggande arbete för att minska tobaksbruket eller verksamhet mot överdrivet spelande varav 6 000 000 kronor angående preventiva insatser inom tobaksområdet och 3 500 000 kronor angående insatser inom spelområdet.

40 000 000 kronor har tilldelats Folkhälsomyndigheten i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Folkhälsomyndigheten för att fördela medel till utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Folkhälsomyndigheten får använda 18 500 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:5 den 11 februari 2016 (dnr S2016/01028/FST) angående att stödja genomförandet av en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (ANDT-strategin).

ap.8 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Regeringen beslutar avsätta 16 800 000 kronor för att användas i enlighet med regeringsbeslut III:10 från den 18 december 2014 (dnr S2014/08755/FST). Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning får rekvirera medeln från Kammarkollegiet under följande villkor:

– Medlen ska användas under 2017.

– Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2018.

– Vid samma tidpunkt ska en Slutrapport lämnas till Kammarkollegiet.

– Rekvisition, slutrapport, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, anslagsposten 8 Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. 

– För hanteringen i övrigt gäller vad som anges i Villkor för bidrag (2014:1), se bilaga.

ap.9 Övriga åtgärder

Socialstyrelsen får använda 2 000 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 29 september 2016 (S2016/06128/FS) angående att följa konsekvenserna av ändringar i lagen om utbyte av sprutor och kanyler samt utveckla systematisk och samordnad uppföljning av sprututbytesverksamheter i Sverige. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2017. Medel som inte har utnyttjas ska återbetalas till Kammarkollegiet senaste den 31 mars 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 9 Övriga åtgärder.

1 000 000 kronor har tilldelats Socialstyrelsen i regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Socialstyrelsen för att utveckla öppna jämförelser om vård och stöd vid missbruk och beroende.

Resterande medel får användas efter beslut av regeringen.

ap.12 Insatser för att förebygga spelberoende

Folkhälsomyndigheten får använda 13 700 000 kronor under 2017 i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 4 februari 2016 (dnr S2016/00847/FST) angående att genomföra insatser för att förebygga spelproblem.


 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Ullalena Haeggman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen,
Finansdepartementets budgetavdelning,
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet,
Riksrevisionen,
Kammarkollegiet,
Socialstyrelsen,
Länsstyrelsen i Örebro,
Riksgäldskontoret,
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.