Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:18

2016-12-14
UD2016/21715/IU(delvis)
UD2016/21901/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
75147 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 7, bet. 2016/17:UU2, rskr. 2016/17:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2017 ska Nordiska Afrikainstitutet särskilt prioritera:

  • att integrera ett rättighetsperspektiv, fattiga människors perspektiv på utveckling, ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett konfliktperspektiv i verksamheten;
  • att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar, hinder för utveckling och genomförandet av Agenda 2030;
  • att fortsätta stärka forskningens policyrelevans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska 

  • analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat och hur forskningen synliggjorts samt kanaler för spridning till myndighetens målgrupper. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, och inkludera relevanta resultat av den forskning som bedrivs;
  • redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

  • 3 maj
  • 31 juli
  • 25 oktober

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska lämna en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 594
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 594

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.803 %0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14383 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.81 0001 000002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 383
2017-02-252 383
2017-03-252 383
2017-04-252 383
2017-05-252 383
2017-06-252 383
2017-07-252 383
2017-08-252 383
2017-09-252 383
2017-10-252 383
2017-11-252 383
2017-12-252 381
Summa28 594
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Mia Rimby
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-IU
Utrikesdepartementet-GA
Utrikesdepartementet-KH
Utrikesdepartementet-FN
Utrikesdepartementet-PLAN
Finansdepartementet- BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete