Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2016-10-19
S2016/06529/FS
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har beslutat om Statens beredning för medicinsk och social utvärderings verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari,

den 19 februari,

den 3 maj,

den 1 augusti,

den 26 oktober.

Statlig styrning med kunskap

SBU ska återrapportera hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. SBU ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

Upplysningstjänst för vården

SBU ska redovisa arbetet med en upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget inom området.

Internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar

SBU ska redovisa arbetet med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter och medicinska utvärderingar. 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya uppdrag

1. Utveckling av Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska fortsätta arbetet med att utveckla och stärka Health Technology Assessment-nätverket (HTA) vad gäller stöd och utveckling samt främja medverkan bland landstingen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

2. Arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom

SBU ska systematiskt sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ska särskilt kvinnors arbetsmiljöer beaktas. SBU ska utgå från Försäkringskassans behov av ökad kunskap vid handläggning av arbetsskador. SBU ska i arbetet samråda med Försäkringskassan. SBU ska redovisa framtagna kunskapssammanställningar till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

3. Patientdelaktighet

SBU ska utvärdera metoder och kartlägga förutsättningar för att öka patienters delaktighet inom hälso- och sjukvården, med utgångspunkt i kroniska sjukdomar. Ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i genomförandet av uppdraget, där det är tillämpligt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 januari 2017. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 3 Kroniska och långvariga sjukdomar. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Behandlingsmetoder för icke-specifik smärta

SBU ska inom ramen för satsningen på att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar, utvärdera det vetenskapliga stödet för behandlingsmetoder som kan förmedlas av fysioterapeut för icke-specifik smärta, för att förebygga långvariga smärttillstånd. Detta i enlighet med regeringsbeslut 1:11 från den 19 december 2013 (dnr S2013/9047/SAM). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2015 och slutredovisas senast den 1 februari 2016. 

2. Sammanställa kunskap på förlossningsområdet

SBU ska systematiskt utvärdera, sammanställa och tillgängliggöra kunskap om metoder som minskar komplikationer och skador hos den födande kvinnan i samband med förlossningar i enlighet med regeringsbeslut III:6 den 19 mars 2015 (dnr S2015/2044/FS). Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 november 2015. Uppdraget förlängs och ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2016 istället för den 1 april 2016. 

3. Metod för överförbarhet av data

SBU ska utveckla en metod för överförbarhet av data från randomiserade kliniska studier till uppföljning av läkemedels behandlingseffektivitet i klinisk vardag. Detta i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 17 september 2015 (dnr S2015/05930/FS). Finansiering av uppdraget sker via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 29 Ordnat införande och strukturerad uppföljning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 november 2016. Muntlig avstämning av projektets framskridande ska ske i januari 2016.

4. Metoder avseende alkohol- och drogskadade barn

SBU ska granska metoder för diagnostik, föräldra- eller familjestöd samt barnhabilitering avseende alkohol- och drogskadade barn. Detta i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 13 augusti 2015 (dnr S2015/04673/FST). Uppdraget förlängs och ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2016 istället för den 1 december 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering79 713
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)74 319
ap.2Otillräckligt utvärderade metoder (ram)5 394

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Otillräckligt utvärderade metoder

Medlen disponeras av SBU för arbete med att identifiera och informera om behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 2303 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-256 643
2016-02-256 643
2016-03-256 643
2016-04-256 643
2016-05-256 643
2016-06-256 643
2016-07-256 643
2016-08-256 643
2016-09-256 643
2016-10-256 643
2016-11-256 643
2016-12-256 640
Summa79 713
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
1:2 ap.2Otillräckligt utvärderade metoder
På regeringens vägnar
Annika Strandhäll
Anna Dahlin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Folkhälsomyndigheten
Läkemedelsverket
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Socialstyrelsen
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Sveriges Kommuner och Landsting