Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
8

2016-12-14
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00305/MFU
Fö2016/01379/MFU m.fl.
Se bilaga 1
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Karolinen
65180 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets rekryteringsmyndighets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016:17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppfyllnad av personalen i krigsförbanden

Genom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska Försvarsmakten kontinuerligt säkerställa att samtliga krigsförband med tillhörande mobiliseringsreserver är uppfyllda med krigsplacerad personal. Samtliga totalförsvarspliktiga som uppfyller kriterierna men inte är krigsplacerade i något krigsförband ska krigsplaceras i förbandsreserv eller personalreserv. Vidare ska samtliga krigsplacerade delges besked om sin krigsplacering, förändringar ska delges den krigsplacerade.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska stödja Försvarsmaktens redovisning av det personella läget i krigsförbanden och med faktaunderlag stödja Försvarsmaktens analys av hur utvecklingen under 2017 påverkar den samlade operativa förmågan.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska även stödja Försvarsmakten i att redovisa de slutsatser som dragits av den nya militära grundutbildningen och i tillämpliga delar vilka åtgärder som vidtagits för att öka andelen kvinnor på militära befattningar i allmänhet och på chefsbefattningar i synnerhet liksom resultatet av dessa.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2017-2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari, 

17 februari, 

3 maj, 

31 juli samt 

25 oktober.

Även prognoser avseende den avgiftsfinansierade verksamheten ska vid dessa tillfällen lämnas och kommenteras.

3

Uppdrag

Totalförsvarsplanering enligt förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska ha en aktuell planering för höjd beredskap. I denna planering ingår att krigsplacera all personal som krävs för verksamheten under höjd beredskap.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska senast den 2 oktober 2017 redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap. Myndigheten ska särskilt redovisa och kommentera hur myndigheten arbetar med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap.

Stöd till andra myndigheter med arbetet att krigsplacera sin personal

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska i samband med årsredovisningen för 2017 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med information om vilka myndigheter som under året anmält behov av krigsplacering sin av personal.

Jämställdhetsintegrering

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska genomföra den i oktober 2016 redovisade planen för jämställdhetsintegrering i myndighetens ordinarie verksamhet. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i årsredovisningen för 2017 respektive 2018.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet24 522
ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (ram)24 522

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Anslaget får användas för lämplighetsundersökningar av totalförsvarspliktiga, centralredovisning av totalförsvarets personal, registerföring över krigsplacerad personal samt enskilda ärenden inom området. Vidare får anslaget användas till att finansiera den av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet bedrivna verksamhet med att ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service avseende bemanning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
ap.17363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-252 044
2017-02-252 044
2017-03-252 044
2017-04-252 044
2017-05-252 044
2017-06-252 044
2017-07-252 044
2017-08-252 044
2017-09-252 044
2017-10-252 044
2017-11-252 044
2017-12-252 038
Summa24 522
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets rekryteringsmyndighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Uppdrag Försvarsmakten3 4820102 000101 0001 0004 482
Uppdrag civila kunder5 046-5 00053 00053 000046
Summa8 528-5 000155 000154 0001 0004 528
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Anneli Söderberg
Kopia till

Statsrådsberedningen/SAM
Finansdepartementet/BA, ESA
Försvarsdepartementet/ESL, MFI, RS
Justitiedepartementet/PO
Socialdepartementet/JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, försvarsutskottet
Försvarsmakten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Facket för Service och Kommunikation
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Psykologförbund
Tjänstemännens Centralorganisation

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 8, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00305/MFU
Fö2016/01379/MFU
Fö2016/01623/ESL (delvis)