Socialdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2016-12-20
S2016/07779/RS (delvis)
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för delaktighets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser lämnas senast:

18 januari

17 februari

3 maj

31 juli

25 oktober

 

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Myndigheten för delaktighet ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

2. Myndigheten för delaktighet ska redovisa en plan för hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde kan bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10), med fokus på kvinnor med funktionsnedsättning. Planen ska identifiera utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna samt vilka aktiviteter myndigheten avser genomföra för att bidra till att målsättningarna uppfylls. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den      31 oktober 2017. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

3. Myndigheten för delaktighet ska analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt verksamhetsområde, t.ex. om det bland barn med funktionsnedsättning finns behov av att utveckla metoder för att lyssna på barnen, inhämta barnets åsikter och vad barnets bästa som ett tillvägagångsätt innebär i myndighetens arbete med att verka för full delaktiget. I uppdraget ingår att redovisa de utvecklingsområden som har identifierats och hur dessa kan tas tillvara i myndighetens verksamhet. Barnombudsmannen ska, utifrån myndighetens behov, bidra till analysen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 mars 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

4. a) Myndigheten för delaktighet ska fortsatt samordna arbetet med att ta fram relevant stöd och sprida information till kommunerna om användning och implementering av digital teknik samt digitala trygghets- och servicetjänster inom socialtjänst och hemsjukvård. Införande av digitala trygghetslarm i kommunerna ska fortsatt prioriteras. Uppdraget ska genomföras i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Post- och telestyrelsen, E-hälsomyndigheten och andra relevanta statliga myndigheter. I uppdraget ska Myndigheten för delaktighet även samråda med Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer såsom Swedish Standards Institute. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den    28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet. 

4. b) Myndigheten för delaktighet ska ta fram och lämna förslag hur en nationell samordning för utveckling av de tekniska förutsättningarna för digitala trygghetstjänster långsiktigt ska utformas. Uppdraget ska genomföras i samråd med E-hälsomyndigheten, Post- och telestyrelsen och andra berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 20 oktober 2017. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

4. c) Vidare ska myndigheten långsiktigt utveckla, sprida och förvalta kunskapsstöd riktat till kommuner och andra aktörer om hur innovationer, universell utformning och användning av digital teknik kan bidra till ökad delaktighet, självständighet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

4. d) Myndigheten för delaktighet ska även i samråd med Socialstyrelsen, Vinnova och Sveriges Kommuner och Landsting fortsätta utveckla sitt arbete med teknik och innovationer som stöd för ökad trygghet, delaktighet och självbestämmande för personer med kognitiv funktionsnedsättning. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2018. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2017 avseende Myndigheten för delaktighet.

För redovisning av uppdrag 4c och 4d gäller att uppdragen kan redovisas samlat. För genomförandet av uppdragen 4a, 4b, 4c och 4d får myndigheten högst använda 7 500 000 kronor under 2017. Myndigheten för delaktighet får vid disponering av medlen fördela medel till andra myndigheter och organisationer som Myndigheten för delaktighet samverkar eller samarbetar med vid genomförande av uppdragen. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD med 3 500 000 kronor och anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, anslagsposten 2 del till MFD med 4 000 000 kronor.

5. Myndigheten för delaktighet ska följa upp och finansiera den stödfunktion om service- och signalhundar som upphandlats under 2015. Vidare ska myndigheten i samverkan med upphandlad stödfunktion, sprida information till relevanta aktörer om förskrivning av service- och signalhundar. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) den 30 april 2018. För finansiering av stödfunktionen får Myndigheten för delaktighet högst använda
1 000 000 kronor under 2017. Kostnaderna för stödfunktionen ska belasta Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:2 Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet, anslagsposten 9 del till MFD.

Pågående uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018. Syftet är att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

2. Myndigheten för delaktighet ska skapa en nationell digital plattform under myndigheten för information, kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och innovation för berörda aktörer och användare inom området kommunikation för döva och hörselskadade samt personer med dövblindhet. Plattformen ska utgöra en digital mötesplats för behovsägare och samhällsaktörer med uppgift att stimulera eller utveckla tekniska lösningar inom området samt innehålla målgruppsanpassad information om aktuell utveckling, befintliga tjänster och teknik samt gällande bestämmelser inom området. Arbetet med att utveckla mötesplatsens innehåll ska ske i dialog med behovsägare och berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2017.

3. Myndigheten för delaktighet ska årligen, fram till och med 2016, genomföra en resultatkonferens för berörda aktörer som tar sin utgångspunkt i strategin för att genomföra funktionshinderspolitiken    2011–2016 samt anordna minst en tematisk dialog tillsammans med representanter för funktionshindersrörelsen och andra berörda aktörer för att öka och fördjupa kunskapen om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Dialogen ska ta sin utgångspunkt i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En redovisning av den årliga konferensen och dialogen ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning för 2016.

4. Myndigheten för delaktighet ska i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen och medvetenheten hos allmänheten, anställda inom den offentliga sektorn, privata aktörer samt hos flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning om innehållet i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (S2015/02415/FST). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet57 883
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)57 883

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 7363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 824
2017-02-254 824
2017-03-254 824
2017-04-254 824
2017-05-254 824
2017-06-254 824
2017-07-254 824
2017-08-254 824
2017-09-254 824
2017-10-254 824
2017-11-254 824
2017-12-254 819
Summa57 883
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Åsa Regnér
Monica Malmqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK/EKOL
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet/HTD
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Barnombudsmannen
Diskrimineringsombudsmannen
E-hälsomyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Socialstyrelsen
Vinnova
Sveriges Kommuner och Landsting
Handikappförbunden
Lika Unika
Nätverket Unga för tillgänglighet
Svenskt demenscentrum
Swedish Standards Institute