Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 12

2016-12-22
N2016/08076/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
N2016/01719/SUN m.fl.
Se bilaga 1
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens jordbruksverk inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 23, bet. 2016/17:MJU2, rskr. 2016/17:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

– redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

– redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna av myndighetens insatser har bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

Målsättning för stödhantering

Följande likvärdiga målsättningar ska vara vägledande för Jordbruksverkets hantering av EU-stöd:

– minska de administrativa utgifterna,

– effektivisera och förenkla för företag och myndigheter,

– sträva efter att stöden i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut så tidigt som regelverket tillåter och

– minska andelen fel i stödhanteringen.

TA-medel

Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Digitalisering

Jordbruksverket ska redovisa större utvecklingsprojekt. Jordbruksverket ska för dessa redovisa realiserad respektive planerad nyttohemtagning och tidsåtgång. Jordbruksverket ska även redovisa viktigare e-tjänster som utvecklats under året och vilken nytta de genererar för kund. Jordbruksverket ska för 2017 beskriva kostnader för att tillhandahålla respektive utveckla it-system för att handlägga EU-stöd.

Mina meddelanden

Jordbruksverket ska redovisa hur verket under året har arbetat för att öka anslutningen av relevanta meddelandeflöden inom myndighetens ansvarsområde till Mina meddelanden samt andra större framsteg i myndighetens digitaliseringsarbete.

Kompetenscentrum för 3R-frågor

Jordbruksverket ska redovisa det arbete som under året bedrivits inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor, dvs. att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken.

Antibiotikaresistens

Jordbruksverket ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens mål att bekämpa antibiotikaresistens.

Åtgärder för att främja livsmedelsexport

Jordbruksverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit samt vilka resultat som uppnåtts för att främja export av livsmedel och jordbruksprodukter.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Prognoserna ska lämnas

– den 18 januari,

– den 17 februari,

– den 3 maj,

– den 31 juli, och

– den 25 oktober.

3

Uppdrag

1. Förenkling

Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att det ska bli enklare att starta och driva företag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Förenklingsarbetet ska genomföras utan att miljöskydd, djurskydd eller djurhälsan försämras. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017.

2. Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 november 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisningen ska även omfatta genomförda och planerade åtgärder för att väsentligt minska kostnaderna för administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster. Jordbruksverket ska under 2017 säkerställa att en redovisning kan göras från och med 2018 av hur myndighetens kostnader fördelas på handläggning respektive kontroll eller på liknande sätt för marknadsstöd, jordbrukarstöd, landsbygdsstöd och fiskeristöd. 

3. Stödet till metangasreducering

Jordbruksverket ska följa upp och utvärdera stödet till metangasreducering. En uppföljning av stödet för stödåret 2016 ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2017. En utvärdering av de miljömässiga konsekvenserna av stödet ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2017 och en utvärdering av stödets utformning, inklusive administrativa erfarenheter, företagsekonomiska analyser och effekter på mängden producerad biogas, ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2017.

4. Stödjande djurskyddsarbete

Jordbruksverket ska redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport). Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. I uppdraget ingår även att analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån utfört djurskyddsarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2018. 

5. Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa vilka metoder som använts i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

6. Friskare djur, sundare växter och en hög livsmedelssäkerhet

Jordbruksverket ska löpande stödja regeringens arbete med EU:s lagstiftningspaket om djurhälsa, växtskydd och offentliga kontroller.

7. Utveckling av styrnings- och uppföljningssystem för landsbygdsprogrammet

Jordbruksverket ska avseende Landsbygdsprogram för Sverige 2014–2020 tillhandahålla styrnings- och uppföljningssystem (inom ramen för SUSS-LB och SUSS-JBR och i samverkan med länsstyrelserna) som säkerställer att uppföljning kan göras av handläggningstider och måluppfyllnad utifrån de mål som sätts inom ramen för detta arbete, ärenden och ärendebalanser.

8. Underhåll, upprustning och investeringar av fjällägenheter

Jordbruksverket ska, efter samråd med berörda länsstyrelser, analysera möjligheterna att använda jordfonden för underhåll, upprustning och investeringar av fjällägenheter som fortfarande är i statens ägo. Analysen bör även beröra andra eventuella möjligheter till finansiering av dessa ändamål. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 13 april 2017. Uppdraget ska i sin helhet redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 oktober 2017.

9. Jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning

Jordbruksverket ska bedöma jordbrukssektorns behov av vattenförsörjning med hänsyn tagen till livsmedelsmarknadens och den gemensamma jordbrukspolitikens utveckling liksom till klimatförändringar samt redovisa underlag för detta. Underlaget ska kunna användas bl.a. i arbetet med regionala vattenförsörjningsplaner för långsiktiga bedömningar och prognoser i relation till andra konkurrerande samhällsbehov. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) bör vid behov bidra med tillgängligt klimatrelaterat underlag för bedömning av jordbrukets bevattningsbehov. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 april 2018.

10. Jordbruksektorns klimatarbete

Jordbruksverket ges i uppdrag att, efter samråd med Naturvårdsverket, sammanställa och redovisa pågående åtgärder, initiativ och styrmedel, som bidrar till att minska jordbrukets klimatpåverkan. Även åtgärder som primärt kan ha andra syften men som bidrar till ett mer klimateffektivt jordbruk ska redovisas. Både statliga åtgärder och branschinitierat arbete av större vikt ska beskrivas. Sammanställningen bör inkludera tillgänglig information om effekterna av pågående åtgärder. Utifrån sammanställningen ska förslag även ges på insatsområden och styrmedel som kan utvecklas för att stärka det fortsatta klimatarbetet inom jordbruket. Om behov av nya styrmedel eller insatsområden identifieras ska dessa behov, insatsområden och styrmedel beskrivas på ett övergripande plan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

11. Återvätning av organogena jordar

Jordbruksverket ges i uppdrag att efter samråd med Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen undersöka och redovisa förutsättningar för återvätning av organogen jordbruksmark i syfte att minska avgången av växthusgaser från jordbruket. I uppdraget ingår att lämna förslag på utformning av lämpliga styrmedel. Utöver klimateffekter ska kostnadsmässiga, rättsliga och praktiska aspekter beskrivas och beaktas. Uppdraget ska redovisas senast till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2018.

12. Stöd till bredband

Jordbruksverket ska tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband som handläggs inom ramen för landsbygdsprogrammet.

13. Moderna beredskapsjobb

Jordbruksverket ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att i de statliga myndigheterna sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen i de statliga myndigheterna uppgå till sammanlagt minst 500 personer. Jordbruksverket ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Jordbruksverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

14. Säkerhetsskyddet hos beredskapsansvariga myndigheter

Jordbruksverket ska, i egenskap av bevakningsansvarig myndighet enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2018.

Pågående uppdrag anges i bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk106 283
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)106 283

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 933
ap.2Djurhälsovård (ram)14 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)41 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen och zoonoslagen får Jordbruksverket använda
2 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Anslagsposten får användas för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Högst 2 500 000 kronor får användas för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande får ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

8. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

3. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får användas även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller (Transmissible spongiform encephalopathies) för riskdjur.

Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

2. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk603 563
ap.1Förvaltningskostnader (ram)603 563

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslaget får finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 700 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslaget får finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

3. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

4. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

5. Anslaget får användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

6. Av anslaget får högst 6 000 000 kronor användas för att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 600 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, kontroller av förbud mot utsläppande på marknaden och import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls samt kontroller om handel med sälprodukter. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

8. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

9. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll.

10. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksprodukter.

11. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas till arbetet med djurskyddskontrollen.

12. Av anslaget får högst 15 000 000  kronor användas för arbete inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för kostnader för undersökningar av förekomsten av växtskadegörare, ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk6 498 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)6 497 000
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (nedan förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

4. Av anslaget får högst 65 500 000 kronor betalas ut till jordbrukare enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1613 av den 8 september 2016 om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter och jordbrukare inom andra djurhållningssektorer.

5. Anslaget ska användas till att betala ut stöd till jordbrukare som producerat komjölk enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1612 av den 8 september 2016 om tillhandahållande av stöd för minskning av mjölkproduktionen.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk130 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)130 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslaget får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken  (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslaget får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 250
ap.1Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)24 250

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (nedan den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 (nedan havs- och fiskerifondsförordningen).

– Högst 1 710 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl det Operativa programmet för fiskenäringen i Sverige 2007–2013 som havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

– Högst 3 440 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU), fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

3. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 angående stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas av anslaget.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk179 000
ap.1EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020 (ram)179 000

Villkor för anslag 1:13

ap.1 EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt havs- och fiskerifondsförordningen.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b havs- och fiskerifondsförordningen.

– Högst 2 565 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl det Operativa programmet för fiskenäringen i Sverige 2007–2013 som havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020.

– Högst 5 160 000 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling (LLU), fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk3 495 431
ap.1Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)3 165 441
ap.2Åtgärder inom Honungsprogrammet (ram)2 710
ap.3Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)2 280
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)325 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (nedan förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning. 

2. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras. Endast de av kommissionen formellt fastställda finansiella korrigeringarna får belasta anslaget.

3. Utgifter enligt villkor 2 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 (UO27) Avgiften till Europeiska unionen, ap. 2. Sockeravgifter

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 5

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk.

1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

4. Anslaget får användas till skadestånd.

5. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling:

– För det nationella landsbygdsnätverket högst i enlighet med de ekonomiska ramar som är fastställda i landsbygdsprogrammet.

– Högst 50 549 400 kronor för uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning samt till förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU) och för övriga åtgärder för genomförande av landsbygdsprogrammet.

– Högst 1 604 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

– Högst 1 277 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

– Högst 5 940 000 kronor för Sveriges lantbruksuniversitets kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål som programmets åtgärder riktas mot. Detta ska göras enligt närmare riktlinjer från Jordbruksverket.

– Högst 62 580 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.

Outnyttjade medel från 2016 får disponeras.

ap.2 Åtgärder inom Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (nedan förordningen om den enda marknadsordningen). Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

ap.3 Åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (nedan regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (nedan socialfondsförordningen).

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna.

– Högst 500 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden

– Högst 500 000 kronor från Europeiska socialfonden

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 kommissionens förordning (EU) nr 702/2014. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med de av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

2. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 028 409
ap.1Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020 (ram)9 920
ap.2Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020 (ram)2 015 779
ap.4Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungsprogrammet (ram)2 710

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom programmet för lokalt ledd utveckling - LLU 2014-2020

1. Stöd får lämnas i enlighet med den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, regionalfondsförordningen och socialfondsförordningen. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314, undertitel 011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020 och på inkomsttitel 6414, undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014–2020. 

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.1 och 119 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna.

- Högst 500 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden

- Högst 500 000 kronor från Europeiska socialfonden

ap.2 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur - EJFLU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogrammet och med tillämplig nationell lagstiftning.

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125 001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014–2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119 002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling:

– För det nationella landsbygdsnätverket högst i enlighet med de ekonomiska ramar som är fastställda i landsbygdsprogrammet.

– Högst 34 550 600 kronor för uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning samt till förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU) och för övriga åtgärder för genomförande av landbygdsprogrammet. 

– Högst 1 096 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

– Högst 873 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

– Högst 4 060 000 kronor för Sveriges lantbruksuniversitets kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål som programmets åtgärder riktas mot. Detta ska göras enligt närmare riktlinjer från Jordbruksverket.

– Högst 42 773 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.

Outnyttjade medel från 2016 får disponeras.

ap.4 Från EU-budgeten finansierade åtgärder inom Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt förordningen om den enda marknadsordningen. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk79 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)17 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)60 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering liksom uppföljning och utvärdering av stödets effekter.

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 15 och 43 i kommissionens förordning (EU) nr 702/2014.

5. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om Jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

6. Stöd får inte betalas ut till ett företag som är föremål för ett oreglerat återbetalningskrav till följd av ett tidigare kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

1:21

Åtgärder på fjällägenheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 529
ap.1Åtgärder på fjällägenheter m.m. (ram)1 529

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Åtgärder på fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1–5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag som ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med de begränsningar som följer av: kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse och kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 1883 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2448Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.41 230Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.119 3143 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1649 700Inget0
ap.4100Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.113 000Inget0
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.10Inget0
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1158 272Inget0
ap.281Inget0
ap.3114Inget0
ap.49 750Inget0
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1496Inget0
ap.2100 789Inget0
ap.481Inget0
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1520Inget0
ap.275Inget0
ap.41 800Inget0
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:21 Åtgärder på fjällägenheter
ap.1153Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.3ram
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m.
ap.1 (2016)ram
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.3ram
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.7ram
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.9ram
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.7ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2017201820192020 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1107 00063 00044 000
2019
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.1145 60015 4007 500122 7002023
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk
ap.1733 40050 50020 800662 1002023
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.112 504 0001 727 0001 301 4009 475 6002023
ap.320 0006 0006 0008 0002023
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.29 036 0001 230 000911 0006 895 0002023
ap.157 00017 00018 00022 0002023
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.4150 00060 00060 00030 0002020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden” är endast indikativa.

Anslag 1.17 ap. 1

Jordbruksverket får under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 504 000 000 kronor 2018–2023. Infriade åtaganden får, utöver åren 2018 och 2019 enligt tabellen ovan, uppgå till högst 3 175 000 000 kronor 2020, 3 773 000 000 kronor 2021 och 2 527 600 000 kronor 2022–2023.

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp till det belopp som förväntas belasta framtida anslag.

Anslag 1.18 ap. 2

Jordbruksverket får under 2017 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 036 000 000 kronor 2018–2023. Infriade åtaganden får, utöver åren 2018 och 2019 i tabellen ovan, uppgå till högst 2 325 000 000 kronor 2020, 2 273 000 000 kronor 2021 och 2 297 000 000 kronor 2022–2023.

Åtaganden gällande miljöersättningar och beslut om stöd till ekologisk produktion som inte är beloppsbestämda ska i redovisning av beställningsbemyndigande tas upp till det belopp som förväntas belasta framtida anslag.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)260 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2550 297
2017-02-2550 297
2017-03-2550 297
2017-04-2550 297
2017-05-2550 297
2017-06-2550 297
2017-07-2550 297
2017-08-2550 297
2017-09-2550 297
2017-10-2550 297
2017-11-2550 297
2017-12-2550 296
Summa603 563
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Djur3 29020234 60034 60003 492
Växt-6733989 7009 40030025
Utsäde-2 00609 3008 800500-1 506
Tillsyn-1 3643 28430 60029 8008002 720
Distriktsveterinärerna003 0003 00000
Summa-7533 88487 20085 6001 6004 731
Uppdragsverksamhet
Utsäde43367724 00023 6004001 510
Tillsyn-703 8003 8000-7
Distriktsveterinärerna-598-1 003568 000567 0001 000-601
Tjänsteexport2 367-2 23210 00010 0000135
Summa2 195-2 558605 800604 4001 4001 037
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer, gränskontroll av levande djur och animaliska biprodukter samt den del av övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion, godkännande av utrustning för spridning av växtskyddsmedel och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, anläggningar för animaliska biprodukter, anläggningar som hanterar och/eller tillverkar foder och som inte är primärproducenter, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina, centralt vattenbruksregister, kontroll inom djurhälsoområdet samt kontroll av funktionstester av sprutor.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.
 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

– Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:21 Åtgärder på fjällägenheter ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget.

– Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

– För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare. Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen i de delar som rör anslagsavräkningen.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Per Brandtell
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, SSK
Utrikesdepartementet, FIM
Socialdepartementet, FST
Finansdepartementet, BA, S3, SFÖ och EF
Miljö- och energidepartementet, NM, S, KE, MM
Kulturdepartementet, KA
Arbetsmarknadsdepartementet, A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Kammarkollegiet
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Sametinget
Samtliga länsstyrelser
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Sveriges lantbruksuniversitet
Tillväxtverket
Fritidsodlingens Riksorganisation
Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation
Sveriges export- och investeringsråd

Bilaga 1 till Regeringsbeslut IV 12, 2016-12-22

Diarienummerförteckning

N2016/08076/SUN
N2016/07690/KLS (delvis)
N2016/01719/SUN
N2016/06832/HL
N2016/06581/HL
N2016/06611/HL