Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2016-12-20
Fi2016/04680/K
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för budgetåret 2015 (prop. 2015/16:47 utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU18, rskr. 2015/16:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för anslaget 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting. Beslutet innebär att anslaget avslutas då medlen utbetalades i december 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:5

Tillfälligt stöd till kommuner och landsting (Ramanslag)

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting
ap.1ram
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Eva Lundbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting