Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2016-12-20
Fi2016/03618/K
Fi2016/03852/K
Fi2016/04562/K m.fl.
Se bilaga 1
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4 inom utgiftsområde 25
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning, anslaget 1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader, anslaget 1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer och anslaget 1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:1

Kommunalekonomisk utjämning (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket94 657 037
ap.1Kommunalekonomisk utjämning kommuner (ram)67 007 007
ap.2Kommunalekonomisk utjämning landsting (ram)27 650 030

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket3 890 933
ap.1Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (ram)3 890 933

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket5 950
ap.1Bidrag till Rådet för kommunal redovisning (ram)1 400
ap.2Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser (ram)4 550
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet1 000
ap.3Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting (ram)1 000

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för kommunal redovisning.

ap.2 Bidrag till Rådet för främjande av kommunala analyser

Skatteverket ska senast två veckor efter rekvisition betala ut medel till Rådet för främjande av kommunala analyser.

ap.3 Insatser för utveckling av statens styrning av kommuner och landsting

Anslagsposten får användas för åtgärder för att förbättra styrningen i den offentliga sektorn i syfte att skapa mer effektiva verksamheter samt större nytta för medborgarna.

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 000 000
ap.1Stöd med anledning av flyktingsituationen (ram)7 000 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Stöd med anledning av flyktingsituationen

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Anslagsposten ska fördelas mellan kommuner och landsting i enlighet med bilaga 2.

Skatteverket ska betala ut beloppen i enlighet med 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kommunalekonomisk utjämning
ap.119 025Inget0
ap.29 372Inget0
1:2 Utjämningsbidrag för LSS-kostnader
ap.1116 728Inget0
1:3 Bidrag till kommunalekonomiska organisationer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
1:4 Stöd med anledning av flyktingsituationen
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Eva Lundbäck
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Landsting

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III 11, 2016-12-20

Diarienummerförteckning

Fi2016/03618/K
Fi2016/03852/K
Fi2016/04562/K
Fi2016/04582/K