Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Statens servicecenter
FE 15 2
801 27 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens servicecenter
Riksdagen har beslutat om Statens servicecenters verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statens servicecenter och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska bidra till att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen. Myndigheten ska för detta verka för att antalet anställda i staten som omfattas av myndighetens tjänster ökar inom samtliga tjänsteområden. Vidare ska myndigheten verka för att kundnöjdheten ökar inom samtliga tjänsteområden.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa måluppfyllelsen och genomförda insatser för att nå målen. Myndigheten ska särskilt redovisa:

– vidtagna och planerade åtgärder för att öka effektiviteten i verksamheten och utförda tjänster,

– kostnadseffektivitet, kvalitet och service i utförda tjänster på ett sätt som möjliggör jämförelser över tid och där resultatet kommenteras,

– hur anslutna myndigheter, uppdelade efter myndighetsstorlek, bedömer Statens servicecenters tjänster, indelade i de olika tjänsteområdena, med avseende på kostnadseffektivitet, kvalitet och service,

– en bedömning av anslutningstakten, aggregerat för alla tjänsteområden och uppdelat per tjänsteområde för åren 2018 och 2019, mätt i antal statsanställda och antal myndigheter, och    

– en prognos för verksamhetens kostnader och intäkter för åren 2017–2030, dels för hela verksamheten, dels indelat i lönerelaterade tjänster och övriga tjänster. Statens servicecenter ska redogöra för hur prognosen förhåller sig till målet att uppnå ekonomisk balans 2030 och att under 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat. Vidare ska eventuella riskfaktorer som kan påverka verksamheten och dess finansiella resultat redovisas.

 

3

Uppdrag

Agenda 2030

Myndigheten ska analysera hur dess verksamhet relaterar till Agenda 2030 och målen för hållbar utveckling. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2017.

Mina meddelanden

Myndigheten ska ansluta sig till Mina meddelanden med minst en tjänst under 2017. En redovisning ska lämnas senast den 1 december 2017 till regeringen (Finansdepartementet).

Stödsystem för administrativa tjänster

Myndigheten ska redogöra för gällande situation med stödsystem till de administrativa tjänsterna och hur denna påverkar myndighetens verksamhet. En redovisning ska lämnas senast den 15 mars 2017 till regeringen (Finansdepartementet).

Plan för anslutning till lönerelaterade tjänster

Myndigheten ska med utgångspunkt i den plan för anslutning av myndigheter till de lönerelaterade tjänsterna som under 2015 utarbetats och redovisats till Regeringskansliet redovisa vilka myndigheter som planeras att anslutas 2019 och 2020. En redovisning ska lämnas senast den 15 mars 2017 till regeringen (Finansdepartementet).

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Statens servicecenter ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:18

Statens servicecenter (Ramanslag)

Disponeras av Statens servicecenter3 104
ap.1Statens servicecenter (ram)3 104

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Statens servicecenter

Anslagsposten får användas för Statens servicecenters utgifter för särskilda utvecklingsprojekt innefattande bl.a. utlokalisering av myndighetsfunktioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:18 Statens servicecenter
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)147 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)250 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras
Tillhandahållande av tjänster avseende administrativt stöd åt myndigheter-187 300-4 800406 000406 0000-192 100
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten ska ha sin ekonomi i balans senast 2030.

Myndigheten ska senast under 2017 på årsbasis nå ett balanserat resultat.  

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Myndigheten ska redovisa 53 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Mikael Vall
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/LP
Utrikesdepartementet/ADM
Försvarsdepartementet/ESL
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA, DF, ESA och SSA Ek
Utbildningsdepartementet/BS
Miljö- och energidepartementet/S
Näringsdepartementet/KLS
Kulturdepartementet/LS
Arbetsmarknadsdepartementet/SV
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret