Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 9

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Statskontoret
Box 8110
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statskontoret
Riksdagen har beslutat om Statskontorets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Statskontoret och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

God förvaltningskultur

Ledarskapets betydelse och rollen som statstjänsteman ska vara i fokus i myndighetens arbete med att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten. Det arbete som Värdegrundsdelegationen bedrivit ska tas till vara i det fortsatta arbetet. Myndigheten ska senast den 1 juni 2017 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade aktiviteter inom ramen för myndighetens uppgift att främja och samordna arbetet för en god förvaltningskultur i staten.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

Förvaltningspolitisk utveckling

Myndigheten ska identifiera strategiska förvaltningspolitiska utvecklingsbehov. Myndigheten ska även redovisa inriktning och prioriteringar under 2017 och 2018 för de underlag om förvaltningspolitikens utveckling som myndigheten ska bistå regeringen med enligt förordningen (2007:827) med instruktion för Statskontoret. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 maj 2017.

Sjukfrånvaro vid myndigheterna

Myndigheten ska senast den 15 maj 2017 sammanställa och till regeringen (Finansdepartementet) redovisa uppgifter om sjukfrånvaro vid myndigheterna enligt 7 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I redovisningen ska det ingå en jämförelse med sjukfrånvaron för 2013 som underlag för att följa upp regeringens mål att sjukpenningtalet ska uppgå till högst nio dagar vid utgången av 2020, vilket motsvarar nivån på sjukfrånvaron 2013.

Analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron

Myndigheten ska genomföra en fördjupad analys av myndigheternas arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron bland sina anställda. Med utgångspunkt i en gruppering av myndigheterna efter verksamhet, organisation, storlek eller annat kriterium, ska analysen innefatta skillnader dels mellan myndigheter inom respektive grupp, dels mellan de olika grupperna. Vidare ska myndigheten identifiera och redovisa faktorer som har betydelse för ett framgångsrikt arbete med att förebygga och minska sjukfrånvaron samt följa upp genomslaget av de goda exempel som myndigheten har lyft fram i tidigare analyser. Uppdraget ska genomföras med ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 10 oktober 2017.

Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Regeringen avser att ge Statskontoret ett särskilt uppdrag att samla in och sammanställa underlag om i vilken utsträckning som myndigheterna under regeringen, inklusive Statskontoret, bidragit till satsningen på moderna beredskapsjobb.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Statskontoret87 353
ap.3Statskontoret (ram)87 353

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.32 6213 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statskontorets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-257 279
2017-02-257 279
2017-03-257 279
2017-04-257 279
2017-05-257 279
2017-06-257 279
2017-07-257 279
2017-08-257 279
2017-09-257 279
2017-10-257 279
2017-11-257 279
2017-12-257 284
Summa87 353
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statskontorets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.3Statskontoret
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Karina Aldén
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA, ESA och K
Socialdepartementet/SF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån