Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II: 1

2016-11-10
UD2016/19625/AF
Nordiska Afrikainstitutet
Box 1703
75147 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Nordiska Afrikainstitutet
Riksdagen har beslutat om Nordiska Afrikainstitutets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Nordiska Afrikainstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2016 ska Nordiska Afrikainstitutet särskilt prioritera:

 • att utgångspunkt tas i de nya hållbarhetsmålen och Agenda 2030, inkl. genomslag i verksamhetens inriktning och genomförande; 
 • att systematiskt integrera ett rättighetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv liksom ett konfliktperspektiv i verksamheten;
 • att verksamhetens inriktning svarar mot ett Afrika i förändring, med ökad tonvikt på aktuella trender samt förutsättningar och hinder för utveckling;
 • att stärka forskningens policyrelevans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiska Afrikainstitutet ska 

 • analysera och redovisa forskningsverksamhetens resultat. Redovisningen ska vara såväl kvantitativ som kvalitativ, och inkludera slutsatser av den forskning som bedrivs,
 • redovisa hur forskningsresultat och publicerade skrifter sprids till olika målgrupper inklusive omfattning, kostnader och intäkter av dessa,
 • redovisa hur kontakter och samarbete med de nordiska utrikesdepartementen som bidrar till myndigheten, och relevanta myndigheter, upprätthålls och utvecklas samt hur myndigheten har spelat en aktiv roll och haft en rådgivande funktion när det gäller aktuella politiska, ekonomiska och sociala frågor och forskning om Afrika, 
 • redovisa i vilken omfattning biblioteks- och informationstjänster som erbjuds via internet och lokalt har utvecklats för att motsvara behoven hos användare i Norden,
 • redovisa eventuella efterfrågestyrda uppdrag, finansierade från bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna och utrikesdepartementen,
 • redovisa hur myndigheten integrerar ett rättighetsperspektiv, ett jämställdhetsperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv samt ett konfliktperspektiv i organisation och genomförande av verksamheten. 

 

Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

 • 3 maj
 • 1 augusti
 • 26 oktober

Nordiska Afrikainstitutet ska rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

2

Organisationsstyrning

Effektivitet och kvalitet i förvaltningen och verksamheten

Nordiska Afrikainstitutet ska fortsätta arbetet med att stärka den interna styrningen och organisationen samt öka samverkan mellan olika forskningsområden. Myndigheten ska fortsätta arbetet med att aktivt söka externa medel för forskningsprogram och forskningskonferenser.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 000
ap.8Verksamhetsbidrag (ram)14 000

Villkor för anslag 1:1

ap.8 Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidraget till Nordiska Afrikainstitutet avser den nordiska samfinansierade verksamheten.

1:3

Nordiska Afrikainstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Nordiska Afrikainstitutet14 464
ap.1Nordiska Afrikainstitutet (ram)14 464

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Nordiska Afrikainstitutet

Nordiska Afrikainstitutet får med övriga nordiska länder träffa överenskommelser om bidrag till verksamheten. Myndigheten får disponera dessa bidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.80Inget0
1:3 Nordiska Afrikainstitutet
ap.14343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.81 0001 000002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nordiska Afrikainstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 372
2016-02-252 372
2016-03-252 372
2016-04-252 372
2016-05-252 372
2016-06-252 372
2016-07-252 372
2016-08-252 372
2016-09-252 372
2016-10-252 372
2016-11-252 372
2016-12-252 372
Summa28 464
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nordiska Afrikainstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.8Verksamhetsbidrag
1:3 ap.1Nordiska Afrikainstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Nordiska Afrikainstitutet får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för sin verksamhet. Inkomsten disponeras av myndigheten. Nordiska Afrikainstitutet ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Mia Rimby
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Utrikesdepartementet-PLAN
Utrikesdepartementet-GA
Utrikesdepartementet-KH
Utrikesdepartementet-IU
Utrikesdepartementet-FN
Finansdepartementet- BA, ESA, SFÖ
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete