Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2016-12-20
Fi2016/04489/S3 (delvis)
Tullverket
Box 12854
112 98 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Tullverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tullverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 3, bet. 2016/17:SkU1, rskr. 2016/17:85).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Tullverket och för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Tullverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet. Medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet och kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Tullverkets uppgifter framgår av ett flertal författningar, bland annat EU:s tullagstiftning, tullagen (2016:253) och förordningen (2007:782) med instruktion för Tullverket.

1

Mål och återrapporteringskrav

Skattefelet

Skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen för skatter och avgifter (skattefelet) ska vara så liten som möjligt. Tullverket ska bedöma skattefelets storlek och i vilken grad skattefelet har förändrats.

Kontrollverksamhet

Att förhindra smuggling av narkotika och vapen liksom att förhindra storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak är särskilt viktigt samtidigt som insatserna måste balanseras mot myndighetens ansvar inom samtliga risk- och restriktionsområden. Tullverket ska redovisa och analysera resultatet av kontrollverksamheten avseende smuggling av narkotika och vapen samt storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak. Av redovisningen ska det framgå hur myndigheten har balanserat insatserna inom dessa områden mot insatser på övriga risk- och restriktionsområden samt vilka överväganden som gjorts.

Internationellt samarbete

I det europeiska och övriga internationella samarbetet ska Tullverket prioritera insatser för att förenkla regler och procedurer med beaktande av behovet av kontrollmöjligheter, effektiv riskhantering och rationell användning av it. Tullverket ska också bidra till en effektiv brottsbe- kämpning, särskilt inom ramen för EU:s policycykel i kampen mot organiserad brottslighet. Tullverket ska fortsätta fokusera på strategiska och operativa insatser med koppling till terrorismbekämpning.

Tullverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och analysera resultatet av dessa. Vidare ska Tullverket även redovisa i vilken om- fattning myndigheten har sökt, och beviljats, extern finansiering i det internationella samarbetet.

Verksamhetsutveckling

Tullverket ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklings- insatserna som har skett under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats men där något utveck- lingsarbete ännu inte har inletts. 

Generella redovisningskrav

Tullverket ska analysera och bedöma verksamhetens resultat och ut- veckling. Skillnader mellan kvinnors och mäns möjligheter och villkor ska inkluderas i analysen. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier. En sammanställning över de indikatorer som används ska redovisas i en bilaga.

Utgiftsprognoser

Tullverket ska redovisa prognoser för 2017–2021 senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017 i Hermes. Av prognos- kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamhet. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

Förenkla för företag

Tullprocedurerna vid import till Sverige upplevs av flera företag som krångliga. EU är en tullunion med gemensam tullagstiftning. Den nya unionstullkodexen och tillhörande kommissionsförordningar som gäller sedan den 1 maj 2016 innehåller detaljerade bestämmelser om för- farandena. Tillämpningen av tullagstiftningen ska vara enhetlig inom unionen. Tullverket ska under 2017 arbeta med att förbättra förut- sättningarna för svenska företag att bedriva handel med tredje land genom att förstärka myndighetens kunskap om de problem företag upplever och vidta lämpliga åtgärder. Myndigheten ska återrapportera de åtgärder som vidtagits och vilka resultat dessa lett till. Av redovisningen ska det framgå vilka insatser som gjorts för små, medel respektive stora företag. Redovisningen ska lämnas senast den 1 december 2017 till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

Stärkt säkerhetsskyddsarbete

Tullverket ska i egenskap av bevakningsansvarig myndighet, enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap, redovisa vilka övergripande åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bedriva ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete i enlighet med säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633). Uppdraget ska redovisas tillsammans med det som anges inom ramen för uppdraget om Planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 22 februari 2018.

Mina meddelanden

Tullverket är ansluten till den nationella tjänsten Mina meddelanden och skickar digital post för vissa ärendetyper till företag och privatpersoner. Myndigheten ska under 2017 arbeta för en ökad användning av Mina meddelanden genom att ansluta fler meddelanden som enligt regelverket får skickas digitalt. Tullverket ska även identifiera andra meddelanden som kan skickas via Mina meddelanden i syfte att öka servicegraden, t.ex. påminnelser eller bekräftelser. En redovisning av vidtagna och planerade aktiviteter för att öka användningen av Mina meddelanden ska lämnas till Regeringskansliet (Finansdepartementet) senast den 2 oktober 2017.

Jämställdhetsintegrering

Tullverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhets- integrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 så att verksamheten bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Tullverket ska redovisa genomförda aktiviteter och resultatet av dessa i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

Kontroll av illegal privat införsel av animaliska livsmedel

Tullverket ska redovisa hur kontrollen av illegal privat införsel av animaliska livsmedel har bedrivits under 2016 och vilka resultat kon- trollen har givit. Redovisningen ska göras i enlighet med vad som anges i bilaga V till kommissionens förordning (EG) nr 206/2009 av den 5 mars 2009 om införsel för personligt bruk till gemenskapen av produkter av animaliskt ursprung och om ändring av förordning (EG) nr 136/2004. Redovisningen ska lämnas till Statens jordbruksverk senast den 1 april 2017.

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna bered- skapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten.

Tullverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den      1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmed- lingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:2

Tullverket (Ramanslag)

Disponeras av Tullverket1 743 925
ap.1Tullverket (ram)1 743 925

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Tullverket

  1. Från anslagsposten ska kostnaderna för en av regeringen utsedd tjänsteman stationerad vid Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel betalas.
  2. Från anslagsposten får högst 10 000 000 kronor användas med anledning av eventuella särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Tullverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Tullverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Tullverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.
  3. Från anslagsposten får högst 10 074 800 kronor användas för abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikations- systemet Rakel. Tullverket ska kunna använda och samverka med stöd av Rakel. Beloppet ska betalas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap efter fakturering. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:2 Tullverket
ap.152 3183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)325 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)100 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

INVESTERINGSBUDGET

Investeringsbudgeten i bilaga 1 gäller som riktlinje för angivna investeringar.

5.2

Utbetalningsplan

Till Tullverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-25145 327
2017-02-25145 327
2017-03-25145 327
2017-04-25145 327
2017-05-25145 327
2017-06-25145 327
2017-07-25145 327
2017-08-25145 327
2017-09-25145 327
2017-10-25145 327
2017-11-25145 327
2017-12-25145 328
Summa1 743 925
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tullverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Tullverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Expeditions- och ansökningsavgifter00353500
Tullförättningsavgifter00909000
Summa0012512500
Uppdragsverksamhet
Kontroll av exportbidragsgods - Jordbruksverket0030030000
Kontroll av päls av katt och hund0011511500
Kontroll av handel med sälprodukter00656500
Summa0048048000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Offentligrättslig verksamhet
Dröjsmålsränta2397002 0002 00000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Offentligrättslig verksamhet

  1. Tullverket får disponera medel från expeditions- och ansökningsavgifter och tullförrättningsavgifter.

Uppdragsverksamhet

  1. Tullverket ska för Statens jordbruksverks räkning utföra kontroller av bidragsberättigad jordbruksexport. Kompensationen för uppdragen får disponeras av Tullverket. Undantag från 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) medges vad gäller överenskommelsen. Tullverket ska särredovisa kostnadsutfallet i årsredovisningen i not till avgiftsinkomster.
  2. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1523/2007 om förbud mot utsläppande på marknaden samt import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  3. Tullverket ska utföra kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter. Kompensationen från Statens jordbruksverk får disponeras av Tullverket.
  4. Tullverket ska till Statens jordbruksverk månadsvis överföra influtna avgifter som uttagits med stöd av lagen (1994:1710) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter och förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter samt enligt förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
  5. Tullverket ska månadsvis även överföra influtna avgifter till Livsmedelsverket enligt förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från tredje land.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket disponerar medges undantag från 13 och 15 §§ anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen. För de offentligrättsliga avgifter som Tullverket inte disponerar medges undantag från 13 § anslags- förordningen i de delar som rör redovisning mot budgetår.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Åsa Botes
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/PO, SSK och Å
Utrikesdepartementet/IH
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/JÄM
Näringsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Skatteutskottet
Riksrevisionen
Ekobrottsmyndigheten
Kommerskollegium
Kronofogdemyndigheten
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Åklagarmyndigheten