Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2016-12-14
Fi2016/04490/OU
(delvis)
Lotteriinspektionen
Box 199
64523 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Lotteriinspektionen
Riksdagen har beslutat om Lotteriinspektionens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 17, bet. 2016/17:KrU1, rskr. 2016/17:80).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Lotteriinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kontroll och tillsyn

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- och lotteriverksamhet. Myndigheten ska ha särskilt fokus på åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Myndigheten ska fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasino- och automatspel, AB Trav och Galopp, AB Svenska Spel, AB Casino Cosmopol samt Riksgäldskontoret, redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit och redovisa:

 • de iakttagelser som myndigheten har gjort, inklusive antal konstaterade avvikelser mot gällande regler i form av påpekanden/invändningar avseende spelverksamheten fördelat på ovanstående spelområden och efterlevnaden av dessa påpekanden/invändningar,
 • de åtgärder som har vidtagits, av myndigheten och andra aktörer, inom de sektorer på marknaden som av myndigheten har identifierats som problemområden,
 • de åtgärder som vidtagits för att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar och en analys av åtgärdernas effektivitet, samt
 • andel nedlagd tid på respektive spelområde samt genomsnittlig styckkostnad per kontroll- och tillsynsåtgärd. Styckkostnaden ska definieras.

Kontroll av illegalt spel

Verksamheten ska bidra till ett minskat utbud av illegal spel- och lotteriverksamhet.

Myndigheten ska redogöra för de kontroll- och tillsynsåtgärder som myndigheten har vidtagit samt för hur samarbetet med berörda myndigheter har fungerat. Myndigheten ska i detta sammanhang redovisa de iakttagelser som har gjorts och de åtgärder som vidtagits till följd av iakttagelserna.

Myndigheten ska vidare redovisa:

 • antal utförda kontroller och en analys av vad kontrollerna visat,
 • antal av myndigheten gjorda polisanmälningar och en sammanställning av vad polisanmälningarna avsett, samt
 • andra av myndigheten vidtagna åtgärder som bedöms ha bidragit till att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.   

Tillstånd och normgivning

Myndighetens föreskrifter ska bidra till ett gott konsumentskydd. Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande spelmarknad samt minimera riskerna för sociala skadeverkningar.

Myndigheten ska, fördelat på spelområdena Lotterier, Restaurangkasinon, Värdeautomatspel, Förströelseautomater, Typgodkännande och Övriga tillståndsärenden, redovisa:

 • antal ansökningar och antalet bifall respektive avslag,
 • antal gällande tillstånd per den 31 december 2017, samt
 • andelen nedlagd arbetstid på respektive spelområde.

Ovanstående indikatorer ska kunna följas över tid och ska kommenteras.

Myndigheten ska avseende tillstånd och normgivning redovisa:

 • ärendebalansen, totalt och med fördelning över tid,
 • en sammanfattande bedömning av erfarenheterna från myndighetens tillståndsgivning,
 • en redogörelse för myndighetens arbete med föreskrifter och allmänna råd,
 • antal ärenden i och yttranden till domstol där myndigheten varit part eller berörd, samt 
 • de åtgärder som vidtagits för att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar.

Information om spelmarknaden

Myndigheten ska följa och analysera utvecklingen på spel- och lotterimarknaden, nationellt och internationellt, samt vid behov informera regeringen (Finansdepartementet) om frågor som påverkar den svenska spelmarknaden.  

Myndigheten ska senast den 22 februari 2017 lämna en redogörelse för utvecklingen på spelmarknaden i Sverige och internationellt.

Myndigheten ska senast den 22 februari 2017 lämna en redogörelse över aktuell rättstillämpning i form av relevanta mål och meddelade domar i såväl Sverige som utlandet.

Lotteriinspektionen ska redovisa sina samlade kostnader för verksamheten fördelat på kostnader som avser verksamhet som bedrivs med stöd av kasinolagen (1999:355), lotterilagen (1994:1000) respektive lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636). Myndigheten ska även redovisa kostnader och intäkter per verksamhet.

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa en prognos med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt de förändringar som rör verksamhet, finansiering och kostnader och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

2

Organisationsstyrning

Säkerhets- och problemorienterat arbetssätt

Myndigheten ska arbeta säkerhets- och problemorienterat samt koncentrera arbetet till de sektorer på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar bedöms vara störst.

Myndigheten ska lämna en sammanfattande redovisning över de åtgärder som vidtagits i syfte att nå målet. Insatser i syfte att effektivisera och förbättra myndighetens verksamhet ska redovisas.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Lotteriinspektionen ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Lotteriinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Lotteriinspektionen49 936
ap.1Lotteriinspektionen (ram)49 936

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Lotteriinspektionen

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 11 000 000 kronor användas under 2017.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
15:1 Lotteriinspektionen
ap.11 4983 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lotteriinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-254 161
2017-02-254 161
2017-03-254 161
2017-04-254 161
2017-05-254 161
2017-06-254 161
2017-07-254 161
2017-08-254 161
2017-09-254 161
2017-10-254 161
2017-11-254 161
2017-12-254 165
Summa49 936
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lotteriinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Lotteriinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Avgiftsintäkter
Kontroll och tillsyn9455-4 334-30025 00023 0002 000-2 634
Tillstånd och normgivning9455-12 9161 0008 0007 0001 000-10 916
Summa-17 25070033 00030 0003 000-13 550
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Kontrollen av illegalt spel finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

Den egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver finansieras av anslaget 15:1 Lotteriinspektionen, anslagspost 1.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Christina Skogh
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK, REV och SAM
Justitiedepartementet/KO, KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FST
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepratementet/UH och UF
Näringsdepartementet/HL
Kulturdepartementet/SAM och MFI
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL
Finansutskottet
Kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret