Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Bokföringsnämnden
Box 7849
103 99 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Bokföringsnämnden
Riksdagen har beslutat om Bokföringsnämndens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Bokföringsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Bokföringsnämndens verksamhet ska bidra till att förbättra standarden i företagens bokföring och årsredovisningar respektive årsbokslut.

Bokföringsnämndens uppgifter framgår av förordningen (2007:783) med instruktion för Bokföringsnämnden.

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella redovisningskrav

Bokföringsnämnden ska analysera och bedöma verksamhetens resultat och utveckling. Myndigheten ska i relevanta delar använda och redovisa 10-åriga tidsserier.

Utgiftsprognoser

Bokföringsnämnden ska, i Hermes, redovisa prognoser för 2017—2021 senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017. Av prognoskommentarerna ska det framgå vilka antaganden som har använts, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt eventuella förändringar som rör finansiering, kostnader och verksamheten. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna bered- skapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Bokföringsnämnden ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret. Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivar- verket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:13

Bokföringsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Bokföringsnämnden9 959
ap.1Bokföringsnämnden (ram)9 959

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:13 Bokföringsnämnden
ap.12993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bokföringsnämnden ska inte finansiera investeringar i anläggnings- tillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska istället finansieras från anslaget 1:13 Bokföringsnämnden.

Bokföringsnämnden ska inte tillämpa räntekontokredit enligt kapitalförsörjningsförordningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Bokföringsnämnden undantas från kravet enligt 8 § i förordningen (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Cecilia Garmer
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret