Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 5

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Ekonomistyrningsverket
Box 45316
10430 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Ekonomistyrningsverket
Riksdagen har beslutat om Ekonomistyrningsverkets verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Ekonomistyrningsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndigheten ska redovisa sin verksamhet enligt myndighetens instruktion så att verksamhet som avser ekonomisk styrning, prognoser, informationssystemet Hermes, EU-revision och tjänsteexport särredovisas.

Ekonomisk styrning

Myndigheten ska lämna tidsserier över utfallet för statens budget i 2017 års budgetstruktur senast den 15 mars 2017.

Prognos och analys av statens budget

1. Myndighetens prognoser och kalkyler ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag och ska därvid beakta förslag i propositioner och aviseringar i den ekonomiska vårpropositionen och i budgetpropositionen. Med tillförlitliga avses dels att prognoserna har hög precision givet de metoder som finns tillgängliga och saknar omotiverade systematiska fel, dels att analysen är förankrad i nationalekonomisk teori och empiri när så är möjligt. Prognoserna ska redovisas både i enlighet med strukturen för statens budget och i enlighet med nationalräkenskapernas struktur. Myndigheten ska beakta de rådande makroekonomiska utsikterna och redovisa de viktigaste antaganden som prognosen baseras på.

2. Myndigheten ska, i samband med att myndigheten publicerar sina prognoser, förse Regeringskansliet (Finansdepartementet) med leveranser av prognosdata i ett format som är anpassat till Finansdepartementets verksamhet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

3. Myndigheten ska fördjupa sin bevakning och analys av områden med hög prognososäkerhet. Avvikelser ska kunna identifieras i ett tidigt skede. Myndigheten ska löpande och vid behov redovisa detta till Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4. Myndigheten ska senast den 12 maj 2017 avseende budgetåret 2016

  • redovisa och analysera prognosprecisionen,
  • analysera och kommentera prognosavvikelser,
  • kommentera eventuella tendenser till systematiska fel,
  • belysa den osäkerhet som prognoserna är behäftad med,
  • redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
  • redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

Vidare ska en prognosjämförelse göras med andra prognosmakare, däribland regeringen. I jämförelsen av prognosavvikelserna ska även regeringens prognosavvikelse ingå. Prognosavvikelserna ska därtill jämföras med andra prognosmakares avvikelser. 

5. Myndigheten ska redovisa vilka utvecklingsinsatser av metoder och modeller som gjorts.

EU-revision

Myndigheten ska redovisa samtliga intäkter och kostnader, specificerat på anslagsmedel, TA-medel och avgifter, för verksamhetsområdet EU-revision. Redovisningen ska innehålla en analys med jämförelse mellan de olika fonderna när det gäller antal revisioner, timmar och kostnader. Jämförelsen ska redovisas för de tre senaste åren.

Stöd till Regeringskansliet och remisser

Myndigheten ska redovisa de totala kostnaderna för olika typer av stöd till Regeringskansliet och hur stor andel av dessa som finansieras med avgifter. Kostnaderna för framtagande av remissyttranden ska särredovisas.

Prognoser för myndighetens anslag

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns samt de förändringar som rör verksamhet, finansiering och kostnader och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsaker till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas, för att verksamheten ska bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. De medel som får användas först efter beslut av Regeringskansliet ska alltid antas förbrukas. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

Avgiftsbelagd verksamhet

Den sammanlagda omfattningen av undantagen från det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten ska redovisas och kommenteras.

3

Uppdrag

1. Myndigheters tillämpning av förordningen om intern styrning och kontroll

Myndigheten ska göra en kartläggning och analys av hur förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämpas för ett urval av myndigheter. Vid kartläggningen ska särskilt fokus läggas vid vilka processer eller verksamheter inom myndigheterna som omfattas av riskanalyser, vilken betydelse dessa har för att lösa myndigheternas huvudsakliga uppgifter och därmed hur riskanalyserna kommer till användning. Vidare ska en bedömning göras av omfattningen av myndigheternas arbete med riskanalyser. Iakttagelserna från kartläggningen ska ställas mot regeringens behov av att försäkra sig om att ledningarna för de myndigheter som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll uppfyller kraven i 3 § myndighetsförordningen (2007:515). Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 september 2017.

2. Synliggöra myndigheternas resultat

Med utgångspunkt i rapporten Att synliggöra myndigheters resultat (ESV 2016:51) ska myndigheten genomföra fördjupade studier av vilka konsekvenser lämnade förslag skulle få om de tillämpades på det urval av myndigheter som gjordes i rapporten. Det innebär att myndigheten bland annat ska analysera vad en uppdelning av årsredovisningens verksamhetsdel i en resultatredovisning respektive en verksamhetsberättelse skulle innebära för såväl myndigheterna som för Regeringskansliet. Analysen ska ta sin utgångspunkt i Regeringskansliets behov av resultatinformation där både ansvar för myndigheternas verksamhet och ansvar i enskilda frågor ska omhändertas. Myndigheten ska i analysen även beakta Riksrevisionens förutsättningar att granska årsredovisningen. Vidare ska analysen beakta, utöver myndigheternas årsredovisningar, andra i sammanhanget viktiga informationskällor såsom offentlig statistik och annan rapportering från myndigheterna. Myndigheten ska ge Riksrevisionen möjlighet att lämna synpunkter på rapporten. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2017.

3. Ekonomiska bindningar på statens budget

Myndigheten ska göra en kartläggning och analys av tillämpningen av beställningsbemyndiganden med avseende på vilken typ av avtal som ingåtts eller beslut om bidrag som fattats med stöd av dessa och varför det varit nödvändigt att ingå fleråriga ekonomiska åtaganden om framtida utbetalningar. I analysen ska ingå en bedömning av om beställningsbemyndiganden används på avsett sätt, inte minst med utgångspunkt i juridiskt bindande respektive icke juridiskt bindande åtaganden. Avstämning ska ske med Regeringskansliet (Finansdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 20 december 2017.

4. Metoder för uppföljning av jämställdhetsbudgetering

I arbetet med utformningen av budgetpropositionen för 2017 har regeringen ställt större krav än tidigare på att effekter på jämställdheten ska synliggöras. Genom tillämpning av jämställdhetsbudgetering kan konsekvenser för jämställdheten beaktas redan vid beslut om inriktningen på politiken och fördelning av resurser. För att utveckla arbetet med jämställdhetsbudgetering behöver ytterligare mått och aspekter på jämställdheten tas fram. Mot den bakgrunden ska myndigheten ta fram metoder som möjliggör uppföljning och en samlad redovisning av effekter på jämställdheten av genomförda och föreslagna reformer på utgiftsidan i statens budget. Avstämning ska göras med Regeringskansliet (Finansdepartementet och Socialdepartementet) under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2017. En delredovisning ska lämnas senast den 28 april 2017 med en samlad redovisning av effekter på jämställdheten för ett urval av genomförda och föreslagna reformer på utgiftsidan i statens budget från och med 2015.

ESV får för uppdraget rekvirera högst 500 000 kronor för 2017. Kostnaderna ska belasta anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder under utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Medel som inte utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 oktober 2017. Vid samma tidpunkt ska ESV lämna en ekonomisk redovisning över använda medel till Kammarkollegiet.

5. Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Myndigheten ska genomföra en utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2013–2017. Granskningens inriktning ska tas fram i samråd med Regeringskansliet (Finansdepartementet). Myndigheten är oförhindrad att utvärdera även andra frågeställningar. Regeringen har för avsikt att bilägga myndighetens utvärdering till skrivelsen Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017. Minst tre avstämningsmöten ska hållas under arbetets gång. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 14 mars 2018. 

För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 1:12 Riksgäldskontoret, ap.3 under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. 

6. Jämställdhetsintegrering i myndighet

Myndigheten har i enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för 2016 redovisat en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering under 2017–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Redovisning av aktiviteter och resultat av hur myndigheten har genomfört de förslag de har lämnat i rapporten Plan för jämställdhetsintegrering på ESV 2017–2018 (ESV 2016:53) ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

7. Ramverk för jämförelse av it-kostnader

ESV ska tillsammans med ett antal myndigheter undersöka möjligheten att använda ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk för att bl.a. kunna göra jämförelser av it-kostnader och kundnöjdhet samt för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Ramverket ska prövas på deltagande myndigheters egna verksamheter. ESV ska leda arbetet. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Finansdepartmentet) senast den 31 augusti 2017 och slutredovisas i årsredovisningen för 2017. De deltagande myndigheterna ska ges tillfälle att lämna synpunkter på ESV:s delrapport.

För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, ap.9 under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

8. Moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Ekonomistyrningsverket ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Pågående uppdrag

1. Krav på delårsrapport

Enligt beslut i regleringsbrevet för 2016 ska myndigheten bedöma konsekvenserna av ett slopande av kravet på att lämna delårsrapport i enlighet med 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 januari 2017.

2. Redovisning av investeringar för forskning och utveckling

Enligt beslut i regleringsbrevet för 2016 ska myndigheten undersöka på vilket sätt myndigheternas utgifter för forskning och utveckling kan redovisas även om dessa inte klassificeras som anläggningstillgångar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2017.

3. Resultatuppföljning av statens budget

Enligt beslut i regleringsbrevet för 2016 ska myndigheten, med utgångspunkt i de av riksdagen beslutade målen inom utgiftsområdena och redovisade resultatindikatorer till dessa mål, presentera en översiktlig bild per utgiftsområde av dels utvecklingen i förhållande till målen, dels utgiftsutvecklingen för berörda anslag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 april 2017.

4. Open Pan European Public Procurement OnLine

Myndigheten ska som medlem delta i organisationen Open Pan European Public Procurement OnLine (Open Peppol). Medlemskapet innebär ett uppdrag att långsiktigt förvalta resultatet från arbetet med att stimulera den gränsöverskridande handeln och förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden. Myndigheten ska även inneha rollen som Peppolmyndighet och verka för ökad anslutning till Peppol. Uppdragen ska genomföras i samverkan med Regeringskansliet (Finansdepartementet) samt efter samråd med Upphandlingsmyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Myndigheten ska löpande redovisa sitt arbete till regeringen (Finansdepartementet).

För uppdraget disponerar myndigheten särskilda medel på anslaget 2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse, ap.2 under utgiftsområde 22 Kommunikationer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:8

Ekonomistyrningsverket (Ramanslag)

Disponeras av Ekonomistyrningsverket160 999
ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning (ram)140 134
ap.2RK Statsbudgetstöd (ram)20 865

Villkor för anslag 1:8

ap.2 RK Statsbudgetstöd

Medlen får användas för utgifter för förvaltning, utveckling och myndighetens deltagande i kravspecifikationer avseende RK Statsbudgetsstöd.

5 000 000 kronor får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ekonomistyrningsverket
ap.17 4343 %0
ap.26163 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)29 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)15 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekonomistyrningsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2513 417
2017-02-2513 417
2017-03-2513 417
2017-04-2513 417
2017-05-2513 417
2017-06-2513 417
2017-07-2513 417
2017-08-2513 417
2017-09-2513 417
2017-10-2513 417
2017-11-2513 417
2017-12-2513 412
Summa160 999
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekonomistyrningsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Ekonomistyrningsverket förvaltning
1:8 ap.2RK Statsbudgetstöd

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragsverksamhet
Ekonomisk styrning-5 04250014 30013 550750-3 792
Administrativa system9 8861009 5009 50009 986
Tjänsteexport55501501500555
Summa5 39960023 95023 2007506 749
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Om en avgiftssättning, enligt myndigheten, motverkar syftet med en verksamhet inom områdena Ekonomisk styrning och Prognoser, får i enskilda fall principen om full kostnadstäckning frångås.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för den verksamhet som anges i 3 § 7 och 16 § förordningen (2016:1023) med instruktion för Ekonomistyrningsverket.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Arvode till ledamot i internrevisionsrådet ska utgå med högst 19 000 kronor per år. Arvode till extern ordförande i redovisningsrådet ska utgå med högst 40 000 kronor per år och till ledamot med högst 19 000 kronor per år.

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Justitiedepartementet/EMA, EU och PO
Socialdepartementet/JÄM och FST
Finansdepartementet/BA1, BA EU, BA STAB, BA TOT, EF, ESA, FPM, OU och SFÖ
Näringsdepartementet/HL och RTS
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/EKOL och RK IT
Finansutskottet
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten