Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 12

2016-12-20
Fi2016/04581/RS (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
17123 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Upphandlingsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 2, bet. 2016/17:FiU2, rskr. 2016/17:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Upphandlingsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle, tillgängliga och beräknade medel samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsakerna till dessa, samt vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas enligt plan inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna ska lämnas senast den 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

Uppdrag avseende moderna beredskapsjobb i staten

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Upphandlingsmyndigheten ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

Förlängt uppdrag att genom tidig dialog främja innovation i upphandlingar

Myndigheten har haft aktuellt uppdrag sedan 24 september 2015. Syftet med tidig dialog är att ta tillvara på de möjligheter som − inom ramen för upphandlingsregelverket − finns för den upphandlande myndigheten eller enheten att inför en upphandling ha kontakt med leverantörer och andra berörda aktörer. Genom tidig dialog kan upphandlande myndigheter få bättre kunskap om marknaden och vilka lösningar som marknaden erbjuder eller kan utveckla utifrån ett specifikt behov. På så sätt kan myndigheterna få information som innebär att de krav som ställs i förfrågningsunderlag inte utestänger nya lösningar som finns på marknaden. I uppdraget ingår att ge stöd under hela inköpsprocessen, från behovsanalys till uppföljning och utvärdering. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, näringslivsorganisationer, idéburna organisationer samt relevanta myndigheter och leverantörer. Myndighetens anslag för 2017 har utökats med 5,5 miljoner kronor för att myndighetens arbete med tidiga dialoger ska kunna fortsätta.

Uppdrag att utveckla upphandling av innovationer och ny teknik baserade på spetstekniker och avancerade systemlösningar

Myndigheten får i uppdrag att tillsammans med Vinnova, Naturvårdsverket, Boverket och Energimyndigheten utveckla processer och kriterier för upphandling av innovationer och ny teknik baserade på spetstekniker och avancerade systemlösningar. Med spetsteknik avses en ny generation avancerad teknik med höga miljöprestanda och betydande innovationsgrad, där de transformativa teknikerna kommit längst i utvecklingen. Myndigheten ska i samråd med Vinnova, Boverket och Energimyndigheten samla och sprida erfarenheter av att upphandla transformativa lösningar. Uppdraget ska redovisas senast 31 december 2017.

Pågående uppdrag

Uppdrag om webbaserad information till utländska arbetstagare, arbetsgivare och egenföretagare som verkar eller avser att verka i Sverige, A2016/00159/ARM, (t.o.m. 31 januari 2017).   

Uppdrag avseende nationell upphandlingsstrategi, Fi2016/00833/OU (delvis), (t.o.m. 30 september 2017).

Uppdrag om offentlig avtalssamverkan, Fi2016/02563/K (delvis), (t.o.m. 16 mars 2017).

Uppdrag att förstärka kompetensen på området upphandling av livsmedel och måltidstjänster, N2016/04785/JM, (t.o.m. 28 februari 2019).

Ändring av tidigare beslut om uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen, M2015/03393/Mm, (t.o.m. 2019).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten84 687
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)84 687

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten
ap.1 (2015)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-257 057
2017-02-257 057
2017-03-257 057
2017-04-257 057
2017-05-257 057
2017-06-257 057
2017-07-257 057
2017-08-257 057
2017-09-257 057
2017-10-257 057
2017-11-257 057
2017-12-257 060
Summa84 687
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Lina Schött
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Näringsdepartementet/KSR
Miljö- och energidepartementet/MM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Näringsutskottet
Riksrevisionen
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret