Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
6

2016-12-14
Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00137/SUND
Fö2016/00243/SUND (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Försvarets radioanstalt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 6, bet. 2016/17:FöU1, rskr. 2016/17:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2017–2021 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

18 januari,

17 februari,

3 maj,

31 juli samt

25 oktober

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Redovisningen ska genomgående göras med kön som övergripande indelningsgrund. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Försvarets radioanstalt ska även i tabellform redovisa genomsnittslön för de olika kategorierna samt förändring av genomsnittslön, uppdelat på kön. Tabellen ska visa kronor per månad respektive löneutvecklingen i procent. Tabellerna ska analyseras och kommenteras, där ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i analysen. En jämförelse med de tre föregående åren ska göras. Av stödverksamheten ska det för 2017 framgå hur stor andel av IT-verksamheten som är kärnverksamhet. Kategorierna är enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2.

Jämställdhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att dels öka andelen kvinnor i myndigheten och dels öka andelen kvinnor på ledande befattningar. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

Effektivitet

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att effektivisera verksamheten. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Uppföljning av den försvarspolitiska inriktningen perioden 2016-2020

Försvarets radioanstalt ska utveckla sin del av försvarsunderrättelseförmågan. Försvarets radioanstalt ska inom ramen för tillgängliga medel ha tillräckligt hög beredskap för att kunna ge nödvändig förvarning och ha sådan uthållighet att myndigheten över betydande tid förmår följa ett krisförlopp.

Försvarets radioanstalt ska redovisa hur förstärkningen som följer av riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2016 har fördelats på myndighetens olika verksamheter. Redovisningen ska omfatta vilka förstärkningar som är genomförda, eventuella avvikelser samt vilka eventuella förstärkningar som planeras att genomföras. Av redovisningen ska även framgå vilka effekter förstärkningen har gett. Redovisningen ska lämnas i årsredovisningen, samt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 15 maj och 1 september för respektive år 2017-2020.

Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarets radioanstalt ska stödja Försvarsmakten i dess uppdrag att fortsätta analysera och utveckla förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön för ett förstärkt cyberförsvar.

Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV) och IT-säkerhetsanalyser

Försvarets radioanstalt ska fortsatt utveckla och på begäran kunna placera ut tekniska detekterings- och varningssystem (TDV) vid de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag, som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende. Utplaceringen av TDV ska ske i samverkan med Säkerhetspolisen. Utplacering av TDV bör föregås av en utvärdering av uppdragsgivarens informationssäkerhetsnivå och förmåga avseende incidenthantering t.ex. genom en IT-säkerhetsanalys. Verksamheten ska bedrivas inom ekonomisk ram. Försvarets radioanstalt bör hålla Myndigheten för samhällskydd och beredskap informerad om det fortsatta arbetet med TDV. Försvarets radioanstalt ska senast den 1 september 2017 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa hur verksamheten fortskrider.

Totalförsvarsplanering enligt förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap

Regeringen har beslutat att en sammanhängande planering för totalförsvaret ska återupptas (prop. 2014/15:109 , bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). Försvarets radioanstalt ska ha en aktuell planering för höjd beredskap. I denna planering ingår att krigsplacera all personal som krävs för verksamheten under höjd beredskap.

Försvarets radioanstalt ska senast den 2 oktober 2017 redovisa arbetsläget avseende planeringen för myndighetens verksamhet och organisation vid höjd beredskap. Myndigheten ska särskilt redovisa och kommentera

- hur myndigheten arbetar med krigsplacering av personal som behövs för verksamheten under höjd beredskap och

- hur myndigheten samverkat med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i sitt arbete med att planera för tillgången till personal under höjd beredskap. 

 

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5000 personer 2020. För 2017 bör omfattning uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Försvarets radioanstalt ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt979 689
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)979 689

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

Anslaget får användas för att finansiera genomförande av IT-säkerhetsanalyser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.129 3913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)670 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)80 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-2581 641
2017-02-2581 641
2017-03-2581 641
2017-04-2581 641
2017-05-2581 641
2017-06-2581 641
2017-07-2581 641
2017-08-2581 641
2017-09-2581 641
2017-10-2581 641
2017-11-2581 641
2017-12-2581 638
Summa979 689
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2015+/- 2016Int. 2017Kost. 2017+/- 2017Ack. +/- utgå. 2017
Uppdragverksamhet
Stöd till myndigheter m.m.1501 0001 000015
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Försvarets radioanstalt får ta ut avgifter för drift av personalmatsal på Lovön. Avgifternas storlek för drift av personalmatsalen bestäms av Försvarets radioanstalt och avgiftsinkomsterna får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretssbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Försvarsdepartementet, ESL, MFI, RS
Förvaltningsavdelningen, RK EK
Justitiedepartementet, PO, SSK
Näringsdepartementet, HT D
Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 6, 2016-12-14

Diarienummerförteckning

Fö2016/00096/ESL (delvis)
Fö2016/00137/SUND
Fö2016/00243/SUND (delvis)
Fö2016/00306/SUND
Fö2016/00510/SUND
Fö2016/01112/SUND
Fö2016/01279/SUND
Fö2016/01623/ESL
(delvis)