Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2016-12-14
Fi2016/04288/KO
Fi2016/04374/KO (delvis)
Allmänna reklamationsnämnden
Box 174
10123 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Allmänna reklamationsnämnden
Riksdagen har beslutat om Allmänna reklamationsnämndens verksamhet för budgetåret 2017 (prop. 2016/17:1 utg.omr. 18, bet. 2016/17:CU1, rskr. 2016/17:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2017 för Allmänna reklamationsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Myndigheten ska i Hermes redovisa och kommentera prognoser för verksamheten för 2017–2021. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som ligger till grund för prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns, och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska myndigheten kommentera förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle och till den av myndigheten beslutade budgeten. Vid väsentliga prognosavvikelser bör myndigheten även ange orsakerna till dessa, och vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att verksamheten ska bedrivas enligt plan och inom ramen för tilldelade medel. Prognos ska lämnas senast 18 januari, 17 februari, 3 maj, 31 juli och 25 oktober 2017.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

Myndigheterna ska bidra till regeringens satsning på moderna beredskapsjobb i staten som införs successivt fr.o.m. 2017 och som syftar till att sysselsätta minst 5 000 personer 2020. För 2017 bör omfattningen uppgå till minst 500 personer. Myndigheterna ska eftersträva att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden inklusive nyanlända för att utföra enklare arbetsuppgifter vid myndigheten. Allmänna reklamationsnämnden ska lämna in en redovisning till Statskontoret senast den 1 augusti 2017 enligt instruktion från Statskontoret.

Regelverket och ersättningen för de moderna beredskapsjobben ska motsvara de villkor som gäller för den subventionerade anställningsformen extratjänster, som handläggs och betalas ut av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen och Arbetsgivarverket har i uppdrag att bistå med stöd till myndigheterna inom sina respektive ansvarsområden i detta arbete.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:2

Allmänna reklamationsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Allmänna reklamationsnämnden43 732
ap.1Allmänna reklamationsnämnden (ram)43 732

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2017Indrag av anslagsbelopp
2:2 Allmänna reklamationsnämnden
ap.11 3123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Allmänna reklamationsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2017-01-253 644
2017-02-253 644
2017-03-253 644
2017-04-253 644
2017-05-253 644
2017-06-253 644
2017-07-253 644
2017-08-253 644
2017-09-253 644
2017-10-253 644
2017-11-253 644
2017-12-253 648
Summa43 732
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Allmänna reklamationsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Allmänna reklamationsnämnden
På regeringens vägnar
Per Bolund
Anders Bagge
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/DOM och L2
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Statskontoret