Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2016-10-19
A2016/01962/SV
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
75120 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings (IFAU) verksamhet för budgetåret 2016 (prop.2015/16:1 utg.omr.14, bet.2015/16:AU2, rskr.2015/16:97).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

För IFAU gäller följande återrapporteringskrav:

1. All individbaserad statistik som IFAU publicerar ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund. I de fall detta inte är möjligt ska orsaken redovisas. Eventuella skillnader mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper eller födelseland ska analyseras, liksom regionala skillnader.

2. IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-, Social- och Utbildningsdepartementen) senast den 27 maj respektive den 28 oktober 2016. 

3. IFAU ska den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober 2016 redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 för samtliga anslag och anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till både föregående prognos och budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering39 360
ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad (ram)23 020
ap.2Finansieringsbidrag (ram)3 070
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)3 070
ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet (ram)10 200

Villkor för anslag 1:7

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.16913 %0
ap.2923 %0
ap.3923 %0
ap.43063 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.24 5003 0001 500
ap.34 5003 0001 500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen av den totala bemyndiganderamen om 9 000 000 kronor mellan de två anslagsposterna 2 och 3 är indikativ. Även angivna belopp för infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 280
2016-02-253 280
2016-03-253 280
2016-04-253 280
2016-05-253 280
2016-06-253 280
2016-07-253 280
2016-08-253 280
2016-09-253 280
2016-10-253 280
2016-11-253 280
2016-12-253 280
Summa39 360
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, arbetsmarknad
1:7 ap.2Finansieringsbidrag
1:7 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning
1:7 ap.4IFAU förvaltningskostnader, utvärdering, utbildningsväsendet

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Claes Elmgren
Kopia till

Finansdepartementet/Ba
Utbildningsdepartementet
Socialdepartementet
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen