Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2016-09-15
Fö2016/01067/MFI (delvis)
Fö2016/01087/MFI (delvis)
Försvarsmakten
\
107 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Försvarsmakten
3 bilagor
Riksdagen har beslutat om Försvarsmaktens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Försvarsmakten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109 bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten ska fördjupas som ett led i detta. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen. Till grund för genomförandet ligger regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet under 2016-2020 (Fö nr 7). Beslutet, inklusive återrapporteringskrav, gäller för hela den försvarspolitiska inriktningsperioden. Härutöver gäller bland annat följande beslut:

 • den 10 december 2015 om anvisningar för Försvarsmaktens försvarsplanering,
 • den 10 december 2015 avseende Försvarsmaktens tillgänglighet och beredskap,
 • den 10 december 2015 om uppdrag till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende totalförsvarsplanering,
 • den 19 december 2013 med uppdrag till Rikspolisstyrelsen och Försvarsmakten angående stöd med helikopterkapacitet.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Krigsduglighet

Återrapportering

Enligt regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7) ska Försvarsmakten redovisa aktuellt läge och planerad utveckling av krigsförbandens krigsduglighet i samband med budgetunderlaget för 2017. Denna plan ska utgå från, och vara jämförbar med, den planering avseende krigsduglighet som redovisades av Försvarsmakten den 16 december 2014, justerad för effekter av de planerade ekonomiska förstärkningarna som aviserades i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020. Den redovisade planeringen i budgetunderlaget 2017 utgör en fast referens för all återrapportering avseende krigsduglighet under inriktningsperioden. I årsredovisningen 2016 ska eventuella avvikelser i förhållande till denna plan redovisas och motiveras.

2. Säkerhets- och försvarspolitisk utveckling

Återrapportering

Försvarsmakten ska utifrån myndighetens ansvarsområde redovisa en bedömning av den säkerhetspolitiska och militärstrategiska utvecklingen i närområdet. Redovisningen ska utgå från den bedömning som redovisas i propositionen Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-2020 och Försvarsmaktens underlag till propositionen, med fokus på skillnader i förhållande till dessa. Redovisningen ska utgöra en grund för underlaget om den samlade operativa förmågan som myndigheten ska lämna enligt regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7).

3. Stridskrafternas och krigsförbandens utveckling

Övningsverksamheten ska i ökad utsträckning inriktas mot kvalificerade stridskraftsgemensamma övningar inom ramen för Försvarsmaktens uppgift att kunna försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Under 2016 ska en övning med deltagande ur samtliga stridskrafter genomföras. Övningsverksamheten med hela krigsförband inkluderande pliktplacerad personal ska öka. Särskild vikt ska läggas på förmågan till ubåtsjakt, verksamheten på Gotland samt hanteringen av basplattan.  

Återrapportering

Försvarsmakten ska i myndighetens årsredovisning för år 2016 redovisa vilka hela krigsförband som övats samt ange antalet ej anställd totalförsvarspliktig personal som har övats. I delårsredovisningen 2016 ska en lägesrapport lämnas avseende förmågan till ubåtsjakt, verksamheten på Gotland samt hanteringen av basplattan. Den ekonomiska omfattningen av basplattan ska särskilt beräknas och redovisas årsvis över investeringsperioden. En redogörelse för i vilken utsträckning myndigheten planerar att tillgodose de totala behoven inom området och hur eventuella uppkommande brister planeras att hanteras ska ingå.

4. Marin produktion

Med ändring av regeringens beslut från den 25 juni 2015 om inriktningen för Försvarsmaktens verksamhet 2016-2020 (Fö nr 7) ska Försvarsmakten senast i samband med budgetunderlaget för 2017 inkomma med framställning om bemyndigande att få beställa ombyggnation av sex bevakningsbåtar till bojbåtar samt en lägesbeskrivning gällande beställd livstidsförlängning av fem bevakningsbåtar. Underlaget ska även innehålla planering för installering av antiubåtsgranatkastarsystem på marina enheter.

5. Nationella operationer och incidenter

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • genomförda stödinsatser till samhället vad avser förmåga och resurser samt relaterade kostnader uppdelat mellan relevanta lagar och förordningar,
 • deltagande i övningar samt deltagande i samverkansområdena enligt krisberedskapsförordningen,
 • erfarenheter från samverkan och inträffade händelser där de regionala staberna varit involverade,
 • övriga nationella operationer och incidenter. 

6. Internationella militära insatser

Försvarsmakten ska bl.a. delta i följande internationella militära insatser:

 • En väpnad styrka i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats, Resolute Support Mission (RSM) om fortsatt högst 50 personer på plats i Afghanistan, i huvudsak i norra Afghanistan, till utgången av december månad 2016. Bidraget ska huvudsakligen omfatta rådgivare till de afghanska säkerhetsstrukturerna och personal vid de staber som leder RSM.

 • En väpnad styrka om ca 250 personer i den FN-ledda insatsen MINUSMA i Mali till och med 30 juni 2017. Ytterligare ca 70 personer för stöd och underhåll får finnas på plats i insatsområdet. Det svenska bidraget ska utgöra en del i insatsens underrättelseenhet (ASIFU) och ska innehålla för verksamhetens genomförande nödvändiga skydds- och logistikfunktioner. Bidraget ska även omfatta stabsofficerare vid relevanta staber. Det svenska bidragets huvuduppgift är att förse insatsens underrättelseenhet med information som kan användas för att uppfylla säkerhetsrådets mandat. Det svenska bidraget ska utöver huvuduppgiften, inom ramen för tillgängliga resurser och förmågor, bidra till upprätthållande av den säkerhetsrådsresolution som ligger till grund för insatsen. Det svenska bidraget ska i huvudsak vara stationerat i Timbuktu och en mindre enhet inklusive stabsofficerare i Bamako. Emellertid kan en del av det svenska styrkebidraget, förutsatt att nationella krav avseende skydd och sjukvård kan uppfyllas, under begränsad tid användas i hela MINUSMA: s insatsområde.

 • En väpnad styrka om högst 120 personer i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak. Det svenska bidraget ska vara verksamt fram till utgången av december 2016. Det svenska styrkebidraget till koalitionen mot Isil ska verka i norra Irak och har rådgivning och utbildning av de irakiska försvarsstyrkorna som uppgift. I det svenska förbandet ska förutom rådgivare och utbildare, ingå en nationell stödenhet (bland annat för underhåll och logistik), en sjukvårdskomponent samt de skyddsfunktioner som behövs för verksamheten. Det svenska bidraget till insatsen ska uppgå till högst 35 personer på plats.

Försvarsmakten får vid behov och efter samråd med den organisation eller det land som leder den internationella militära insatsen tillfälligt utöka antalet personer under förutsättning att en sådan tillfällig ökning kan inrymmas inom den av regeringen angivna ekonomiska ramen samt den av riksdagen beslutade personella ramen för det svenska bidraget.

Försvarsmakten får vidare förhandla och ingå avtal samt överenskomma om eventuella ändringar av eller att säga upp befintliga avtal med anledning av det svenska bidragen i Afghanistan, Irak och Mali.

Försvarsmakten får efter närmare anvisning från Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) planera och vidta förberedelser för att delta i internationella militära insatser.

Försvarsmakten ska stödja och genomföra insatser för säkerhetssektorreform och uppbyggnaden av andra länders försvarsförmåga i enlighet med regeringens närmare inriktning.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa:

 • viktigare verksamhet som har genomförts i de internationella militära insatserna inklusive en övergripande beskrivning av den operativa verksamhet som har genomförts under året,  

 • de viktigaste erfarenheterna från de internationella militära insatserna samt om dessa påverkat förbandsproduktionen och krigsförbandens utveckling,

 • utfall respektive budget i årsredovisningen och i budgetunderlaget i enlighet med särkostnadsmodellen.

Återredovisning ska ske i enlighet med regeringens beslut 2012-09-27 (UF2012/56146/UD/SP) avseende genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 (2000) om kvinnor, fred och säkerhet samt i enlighet med regeringens beslut 2013-09-12 (UF2013/52812/UD/SP) om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet.

7. Internationellt samarbete

Försvarsmakten ska utveckla sin operativa förmåga i samarbete med andra länder och organisationer.

Under det andra halvåret 2016 ska Försvarsmakten ställa en särskilt avdelad enhet i beredskap under den brittiskledda EU stridsgruppen (UKBG) för att kunna genomföra en insats inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Försvarsmakten ska i genomförandet av detta mål samarbeta med berörda svenska myndigheter i frågor som faller inom dessa myndigheters kompetensområden.

Försvarsmakten ska senast två veckor efter genomfört möte lämna en skriftlig rapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från viktigare internationella möten (resor och besök) där högre befattningshavare deltagit.

Arbetet ska ske i nära dialog med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Försvarsmakten ska samlat redovisa hur samarbetet utvecklats, inkluderande Nato, EU, FN, länder i närområdet, Storbritannien och USA. Av redovisningen ska framgå vilka förmågor och områden som myndigheten valt att prioritera. Genomförda aktiviteter ska framgå liksom hur dessa har påverkat den operativa förmågan. Redovisningen ska visa hur samarbetet skett med berörda svenska myndigheter.

Utvecklingen av den gemensamma svensk-finska marina stridsgruppen ska särskilt belysas liksom övningar som genomförts med svenska och finska markförband.

Försvarsmakten ska i samband med delårsredovisningen redovisa hur det svensk-finska samarbetet har utvecklats.

Försvarsmakten ska redovisa hur myndigheten samverkat med övriga försvarsmyndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet med syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande.

8. Logistikverksamhet

Återrapportering

Uppnådda besparingar och effektivisering av logistikverksamheten ska slutredovisas för perioden 2012 till 2015 i enlighet med regeringens tidigare beslut. Försvarsmakten ska därutöver i samverkan med Försvarets materielverk kvartalsvis redovisa den samlade ekonomin i omställningen av logistikverksamheten. Av redovisningen ska framgå uppnådda och planerade bruttobesparingar och nettobesparingar till följd av tillkommande kostnader samt omställningskostnader. Kvartalsredovisningarna ska lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) den 11 maj, 15 augusti, 9 november 2016 och den 22 februari 2017.

9. Överlåtelse till annan huvudman

Överföring av logistikverksamhet till en annan huvudman får inte leda till en försämrad militär förmåga, sänkta beredskapskrav eller ökade kostnader för Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarsmakten ska, enskilt eller i samverkan med berörd myndighet, löpande redovisa åtgärder inom logistikverksamheten som omfattar frågan om förändrat huvudmannaskap. Redovisning ska ske när Försvarsmakten enskilt eller tillsammans med berörd myndighet fattat beslut om att närmare utreda en åtgärd samt inför ett beslut om att genomföra åtgärden. Redovisningen ska lämnas till Försvarsdepartementet (Regeringskansliet) och omfatta motiv för åtgärden, ekonomiska konsekvenser, möjliga effektiviseringar och en beskrivning av hur Försvarsmaktens operativa förmåga samt beredskap påverkas.

10. Ledtider i materielförsörjningen

Försvarsmakten ska fortsätta arbetet med att korta ledtiderna från att materiel beställs till dess att den är operativt tillgänglig för krigsförbanden.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk mäta och redovisa ledtiderna i materielförsörjningen. I uppgiften ingår att fastställa och redovisa vilka ledtider som respektive myndighet är ansvarig för. Försvarsmakten ska redovisa arbetsläget för Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 september 2016.

11. Forskning och utveckling

Forskning och utveckling ska inriktas mot att stödja utveckling och inriktning av Försvarsmaktens operativa förmågor i enlighet med regeringens proposition Försvarspolitisk inriktning - Sveriges försvar 2016-2020.

Försvarsmakten ska samverka med Totalförsvarets forskningsinstitut om inriktning och projektförslag avseende CBRN-forskning inom anslaget 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut för 2017.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa hur medlen för försvarsunderrättelseforskning har använts.

12. Ekonomi

Försvarsmakten ska redovisa kostnaderna för den centrala kassan samt hur kostnaderna fördelar sig på kassans olika delar i budgetunderlaget för 2017 och årsredovisningen för 2016.

13. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras per anslagspost, både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket;

 • 20 januari,
 • 19 februari,
 • 3 maj,
 • 1 augusti samt
 • 26 oktober.

2

Organisationsstyrning

1. Personalförsörjning

Krigsförbandens krigsduglighet ska ligga till grund för Försvarsmaktens prioriteringar avseende personalförsörjningen. Den främsta indikatorn är därmed takten som krigsförbanden i sin helhet kan tillgodose regeringens krav på beredskap och tillgänglighet.

Under 2016 ska säkerställas att krigsförbanden är fullt bemannade med krigsplacerad personal. Genom Totalförsvarets rekryteringsmyndighet ska Försvarsmakten under 2016 säkerställa att samtliga krigsförband med tillhörande mobiliseringsreserver är uppfyllda med krigsplacerad personal. Samtliga totalförsvarspliktiga som uppfyller kriterierna men inte är krigsplacerade i något krigsförband ska krigsplaceras i förbandsreserv eller personalreserv. Vidare ska samtliga krigsplacerade delges besked om sin krigsplacering under 2016.

Under 2016 ska den den nya militära grundutbildningen inledas.

För att bidra till en större rekryteringsbas och en bredare kompetens inom myndigheten ska andelen kvinnor i Försvarsmakten öka.

Återrapportering

Försvarsmakten ska lämna en s.k. personalberättelse. Personalberättelsen ska tydliggöra personalförsörjningens effekter och möjliggöra en uppföljning av det övergripande numerära förhållandet i Försvarsmaktsorganisation 2016 mellan anställd personal och personal som är krigsplacerad men inte anställd i myndigheten. De senare innefattar såväl gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/P) som övrig totalförsvarspliktig personal som har en krigsplacering men inte är anställd i Försvarsmakten. Uppföljning, inklusive ekonomi, ska omfatta kategorierna officerare, specialistofficerare, gruppbefäl, soldater och sjömän samt övrig krigsplacerad personal. Redovisning ska i tillämpliga delar ske uppdelat på kvinnor och män och ålder. Redovisningen ska lämnas i myndighetens årsredovisning för 2016.

Personalberättelsen ska innehålla en sammanställning av under året tjänstgörande personal vid internationella militära insatser.

Försvarsmakten ska med stöd av Totalförsvarets rekryteringsmyndighet redovisa effekten av och de slutsatser som dragits av den nya militära grundutbildningen.

Försvarsmakten ska återrapportera hur myndigheten arbetar med likabehandling och icke-diskriminering. Åtgärder som myndigheten vidtagit för att öka andelen kvinnor på alla nivåer i myndigheten ska redovisas liksom orsakerna till de uppnådda resultaten. Försvarsmakten ska inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med förslag på kvantitativa mål avseende fördelningen mellan kvinnor och män på alla nivåer i myndigheten.

2. Officersutbildning

Försvarsmakten och Försvarshögskolan ska samråda om officersutbildningens dimensionering inför kommande års antagningsomgångar.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa utfall och slutsatser av utbildningen av reservofficerare.

3. Frivilliga försvarsorganisationer

Försvarsmakten ska tillvarata de frivilliga försvarsorganisationernas möjligheter att genomföra totalförsvarsupplysning i syfte att stärka folkförankringen och därmed öka försvarsviljan samt bidra till Försvarsmaktens rekrytering.

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa myndighetens samverkan med de frivilliga försvarsorganisationerna avseende totalförsvarsupplysning, utbildning och bemanning.

4. Veteran- och anhörigfrågor

Försvarsmakten ska fortsätta utvecklingen av veteran- och anhörigarbetet.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redovisa hur myndigheten avser fortsätta utveckla arbetet med veteran- och anhörigfrågor inom sitt ansvarområde. Försvarsmakten ska i årsredovisningen för 2016 redovisa arbetet med veteran- och anhörigfrågor.

Försvarsmakten ska senast i samband med delårsrapporten redovisa ett förslag om inrättande av ett särskilt veterancentrum. Detta centrum ska utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete. Följande uppgifter ska innefattas:

 • råd och vägledning till veteraner och deras anhöriga,
 • säkerställande av det lagstadgade uppföljningsansvaret inkluderande samordning och koordinering med övriga samhället,
 • meritvärde och folkförankring,
 • säkerställande av relevant statistik samt
 • koordinering av forskning över ett brett vetenskapligt fält.

Andra uppgifter som myndigheten finner relevanta för sitt arbete med veteran- och anhörigfrågor kan inkluderas. Försvarsmakten ska sträva efter att arbeta myndighetsöverskridande. Förslaget ska utformas inom given ekonomisk ram.

5. Materielinvesteringar investeringsplan

Materielförsörjningen ska vara fokuserad på iståndsättandet av krigsförbanden för att möta kravet på operativ förmåga.

Återrapportering

Försvarsmakten ska säkerställa att myndighetens förslag till investeringsplaner för perioden 2016-2028 för anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar och 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar, utöver förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB), följer regeringens inriktningbeslut (Fö nr 7). Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 även redovisa en investeringsplan för perioden 2017-2019 för anslaget 1:5 Forskning och teknikutveckling.

Försvarsmakten ska redovisa hur omfördelning av materiel har gjorts mellan krigsförbanden inklusive hemvärn samt förbandsreserven. En avvecklingsplan för den materiel som efter omfördelning bedöms vara övertalig ska redovisas.

Samlad framställan avseende materiel

Försvarsmakten ska, årligen i samband med budgetunderlaget, samlat framställa om regeringens medgivande för materielinvesteringar och verksamheter inom anslag 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar som:

 • omfattar ekonomiska bindningar över 200 miljoner kronor,
 • medför förändringar av större betydelse för Försvarsmaktens utveckling,
 • bedöms påverka regeringens handlingsfrihet,
 • bedöms påverka Sveriges relationer till andra nationer eller
 • i övrigt är av särskild betydelse.

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2017 redovisa planerade framställningar avseende materiel för åren 2017-2019.

6. Intern styrning och kontroll

Återrapportering

Försvarsmakten ska redovisa myndighetens arbete avseende vidtagna åtgärder för att förbättra spårbarheten mellan planerad och genomförd verksamhet med utgångspunkt i 3 § i myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll.

7. Miljöfrågor

Försvarsmakten ska redovisa hur arbetet med strategiska miljöbedömningar i planerings- och beslutsprocessen har utvecklats. Försvarsmakten ska genomföra regeringens uppdrag från den 25 juni 2015 avseende hur myndigheten verkar för att nå miljömålen (M nr. 1:26).

8. Omlokalisering Järfälla Barkarby

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårsredovisningen och i årsredovisningen redovisa vidtagna åtgärder samt fortsatt planering och bedömd tidplan gällande omlokaliseringen från fastigheten Järfälla Barkarby 4:1.

9. Örebro- Värmlandsgruppen

Försvarsmakten ska förbereda en omlokalisering av Örebro- Värmlandsgruppen från Örebro till Villingsberg i enlighet med myndighetens förslag med inriktningen att förändringen ska kunna genomföras den 1 juli 2016.

Återrapportering

Försvarsmakten ska i delårs- och i årsredovisningen redovisa resultatet av vidtagna åtgärder för att förbereda omlokaliseringen av Örebro- Värmlandsgruppen.

10. Försvarsmusiken

Försvarsmakten ska bedriva försvarsmusikverksamhet med i allt väsentligt samma inriktning och omfattning som i dag.

11. Gotland

Enligt regeringens inriktning för Försvarsmaktens verksamhet för åren 2016 till och med 2020 ska Försvarsmakten säkerställa att en stridsgrupp Gotland organiseras från och med 2018 med ett stående mekaniserat kompani och ett stridsvagnskompani som är ett kontraktsförband. Vidare ska en framskjuten ledningsfunktion utvecklas avsedd för Gotland.

Den framskjutna ledningsfunktionen ska etableras på Gotland senast under 2016. Det mekaniserade stående kompaniet ska vara organiserat på Gotland senast vid halvårsskiftet 2017.

3

Uppdrag

1. Redovisning av ekonomiska tillskott

Försvarsmakten ska senast den 1 september 2016 redovisa hur planeringen respektive genomförandet fortskrider i fråga om de åtgärder som möjliggörs av de ekonomiska tillskott som tillförts i förhållande till det av Försvarsmakten inlämnade underlaget till den försvarspolitiska inriktningspropositionen. Redovisningen ska vara uppdaterad per åtgärd, anslag och år. Vidtagna och planerade åtgärder till följd av eventuella avvikelser ska redovisas.

2. Ny militär grundutbildning

Försvarsmakten ska i samband med budgetunderlaget för 2017 redovisa myndighetens bedömning av utbildningsbehovet avseende den nya militära grundutbildningen för 2016-2019.

3. Frivillig försvarsverksamhet

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel till den frivilliga försvarsverksamheten, uppdelat på organisationsstöd och uppdragsersättning.

4. Veteransoldat- och anhörigstöd

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 analysera och redovisa det framtida behovet av ekonomiska medel i form av statsbidrag till veteransoldat- och anhörigorganisationer.

5. Jämställdhetsintegrering

I årsredovisningarna för 2016-2018 ska åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering redovisas. Resultatet av genomfört arbete 2015-2017 ska beskrivas och analyseras i en särskild delredovisning den 22 februari 2018.

6. Beställningsbemyndiganden

Försvarsmakten ska utöver vad som anges i förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag redovisa vilka investeringar som ingår i myndighetens förslag till bemyndiganderamar avseende ingående åtaganden, nya åtaganden, respektive infriade åtaganden. Större och viktigare investeringar ska särskilt beskrivas och motiveras. Försvarsmakten ska därutöver, med stöd av Försvarets materielverk, särredovisa de utomstatliga respektive inomstatliga åtagandena inom ovanstående bemyndiganderamar.

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2016 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning med prognos för 2016 samt senast den 1 maj 2016 lämna en reviderad bemyndiganderedovisning med utfallssiffor och prognos för 2017.

7. Förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet

Försvarsmakten uppdras att genomföra förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet enligt bilaga 3.

8. Försörjningstrygghet

Försvarsmakten ska i samverkan med Försvarets materielverk redogöra för hur Försvarsmaktens krav på försörjningstrygghet omhändertas samt vid behov lämna förslag på åtgärder som bör vidtas inom given ekonomisk ram under perioden 2016-2020. Särskild vikt ska läggas vid försörjningstrygghet under höjd beredskap och ytterst vid krig. Arbetet ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 oktober 2016.

9. Perspektivstudier

Perspektivstudierna ska fortsätta förberedelserna inför försvarsinriktningsperioden efter 2020. Arbetet under 2016 ska bl.a. belysa alternativa utvecklingar av Försvarsmakten för att möta omvärldsutvecklingen i ett långsiktigt perspektiv. Arbetet ska delredovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 december 2016.

10. Utveckling och förstärkning av ett cyberförsvar med aktiva förmågor

Försvarsmakten ska med stöd av Försvarets radioanstalt och eventuellt övriga berörda försvarsmyndigheter analysera och redovisa hur Sveriges cyberförsvar, inklusive en förmåga att genomföra aktiva operationer i cybermiljön, kan utvecklas och förstärkas. Föreslås konkreta åtgärder ska dessa rymmas inom given ekonomisk ram. Uppdraget ska löpande återrapporteras till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). En första delredovisning ska ske den 17 juni 2016.

11. Spridning av geografisk information

Försvarsmakten ska förbereda överföring av uppgiften att vara ansvarig tillståndsmyndighet för spridning av sammanställningar av geografisk information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering till Lantmäteriet den 1 maj 2016. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar. Försvarsmakten ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § (1982:80) om anställningsskydd. Försvarsmakten ska vid genomförandet av uppdraget samråda med Lantmäteriet. Uppdraget ska redovisas i myndighetens delårsrapport 2016.

12. Höjd tillgänglighet JAS 39

Försvarsmakten ska i budgetunderlaget för 2017 redogöra för hur tillgängligheten inom JAS 39-systemet kan höjas och därmed bidra till att öka Försvarsmaktens operativa förmåga samt underlätta kommande ombeväpning till JAS 39E.

13. Delfaktorer försvarsprisindex

Försvarsmakten ska senast den 15 februari 2016 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) redovisa anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar samt 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel, anläggningar fördelade för 2015 på delfaktorer i försvarsprisindex enligt bilaga 2.

14. Förändring av anslagsstrukturen

Försvarsmakten ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna genomföra förslagen i enlighet med Ekonomistyrningsverkets rapport 2015:47. Försvarsmakten ska vidare till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 31 mars 2016 lämna ett ekonomiskt underlag för budgetåret 2017 i enlighet med Ekonomistyrningsverkets förslag och 9 kapitlet i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

15. Tjänsteresor och övriga transporter

Försvarsmakten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter - REMM, som drivs av Trafikverket.

16. Politiken för global utveckling

Försvarsmakten ska analysera myndighetens roll i genomförandet av Politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med koppling till de nya globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDG), inklusive hur samverkan med utvecklingsaktörer i insatsområden kan stärkas. Resultatet av analysen ska redovisas skriftligt till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 14 oktober 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten26 302 776
ap.1Förbandsverksamhet och beredskap (ram)25 527 454
ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (ram)775 322
Disponeras av Lantmäteriet2 000
ap.2Spridning av geografisk information (ram)2 000

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förbandsverksamhet och beredskap

1. Anslagsposten får användas för att finansiera utbildnings- och övningsverksamhet för utveckling av Försvarsmaktsorganisationen, planering och insatser. Anslagsposten får användas för stöd till frivilliga försvarsorganisationer och för stöd till veteransoldat- och anhörigorganisationer. Anslagsposten får även användas till exportstödjande åtgärder inom försvarssektorn, samt till avveckling av materiel. Även fasta kostnader för multinationella samarbeten såsom Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) och Strategic Airlift Capability (SAC) finansieras från anslagsposten.  

2. Anslagsposten får användas för utgifter för personal samt för drift av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

3. Försvarsmakten ska när den lämnar statsbidrag enligt de villkor som gäller för anslagsposten 1, till idrottsförbund och andra organisationer eller ersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna och de frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationerna utfärda föreskrifter om redovisning m.m. av beloppen. Försvarsmakten ska som villkor bl.a. föreskriva att mottagaren på begäran ska ge Riksrevisionen tillfälle att granska hur beloppen har använts. 

4. Högst 2 500 000 kronor får användas till stöd för utländskt deltagande vid PFF-aktiviteter samt aktiviteter i andan av PFF och motsvarande i Sverige och utlandet.

5. Högst 92 000 000 kronor får användas för uppdragsersättning till de frivilliga försvarsorganisationerna för deras utbildningsverksamhet, inklusive ungdomsverksamhet.

6. Högst 45 400 000 kronor får användas till organisationsstöd enligt 5§ förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet. Organisationsstödet ska ges i form av organisationsbidrag och verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget ska bidra till organisationernas förmåga att ta emot och genomföra uppdrag och leverera efterfrågad resurs, vilket innebär administrativ basverksamhet, rekrytering syftande till nuvarande och kommande uppdrag samt verksamhetsutveckling. Av dessa medel får högst 1 700 000 kronor användas för bidrag till Försvarets civila idrottsförbund och till vissa militära tidskrifter. 

7. Högst 40 000 000 kronor får användas till statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer för verksamhet som stödjer Försvarsmaktens personal före, under och efter tjänstgöring i internationella militära insatser samt anhöriga till sådan personal.

8. Högst 2 500 000 kronor får användas för generalläkarens tillsynsverksamhet exklusive lönekostnader. Erforderlig personal ska ställas till generalläkarens förfogande så att tillsynsuppgiften kan lösas enligt lag och andra föreskrifter.

9. Högst 500 000 kronor ska utbetalas till Geneva Center for Security Policy (GCSP).

10. Försvarsmakten får använda högst 67 697 500 kronor som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

11. Försvarsmakten får använda högst 24 400 000 kronor för grundavgiften för Strategic Airlift Interim Solution (SALIS).

12. Högst  112 000 000 kronor  får användas för att betala avgifter till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, varav 11 000 000 kronor  avser beräknade kostnader  för Totalförsvarets rekryteringsmyndighet avgift för drift och förvaltning kopplat till det nya rekryteringsstödsystemet. Högst 91 000 000 kronor får användas för urval av rekryter för den grundläggande militära utbildningen.

13. Högst 5 000 000 kronor får användas för förtroende- och säkerhetsskapande verksamhet i enlighet med bilaga 3.

ap.2 Spridning av geografisk information

Anslagsposten får användas för att ersätta Lantmäteriet för de ökade kostnader som är förknippade med att myndigheten den 1 maj 2016 övertar ansvaret för spridning av sammanställningar av geografisk information som inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering.

 

ap.4 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten

Anslagsposten får användas i enlighet med vad regeringen beslutar i hemligt beslut.

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten1 124 715
ap.1Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena (ram)1 050 715
ap.2Försvarsmaktens övriga insatser internationellt (ram)74 000

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Försvarsmaktens väpnade insatser internationellt samt Athena

1. För respektive insats får Försvarsmakten använda högst följande belopp per insats (beloppen avser särutgifter, anges i kronor):  

Insats

Belopp

MINUSMA

700 000 000

RSM

55 000 000

Återställningskostnader Isaf

66 000 000

OIR

115 000 000

EU BG

41 000 000

ATHENA

30 000 000

Uppföljning personal i internationella insatser samt övrigt

20 000 000

Summa

1027 000 000

2. Försvarsmakten ska till Europeiska unionen (EU) inbetala belopp enligt de fakturor som kommer avseende både Sveriges nationella kostnader och Sveriges del av de gemensamma kostnaderna inom Athena. 30 000 000 kronor får betalas för Athena under 2016.

ap.2 Försvarsmaktens övriga insatser internationellt

Anslagsposten får användas till särutgifter för Försvarsmaktens bidrag till insatser internationellt, förutom militärobservatörer, som inte innebär sändande av väpnad styrka till andra länder samt för sekondering av personal till internationella stabsbefattningar kopplade till pågående insatser, enligt regeringens närmare bestämmande.

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten8 415 827
ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar (ram)8 415 827

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Anskaffning av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för anskaffning av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för finansiering av förstagångsanskaffning av beredskapsvaror. Under 2016 får anslagsposten finansiera omställnings- och avvecklingskostnader som kan komma att uppstå vid omstruktureringen inom logistik- och materielförsörjningen.

2. Anslagsposten får användas för utgifter för anskaffning av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.  

3. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer på Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:4

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten6 877 682
ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar (ram)6 877 682

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

1. Anslagsposten får användas för vidmakthållande och avveckling av materiel och anslagsfinansierade anläggningar. Vidare får anslagsposten användas för kostnader för den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till åtgärder för att främja den i Sverige verksamma försvarsindustrins exportverksamhet.

2. Försvarsmakten ska efter rekvisition betala högst 422 000 kronor till Försvarets materielverk för tillsyn av efterlevanden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter med stöd av förordningen.

3. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor avseende Sveriges del av de överenskomna gemensamma kostnaderna för verksamhet vid Europeiska försvarsbyrån.

4. Anslagsposten får användas för utgifter för vidmakthållande av fartyg och flygplan som av Försvarsmakten ställs till Försvarets radioanstalts disposition.

5. Anslagsposten får användas för utgifter för verksamhet inom ramen för det multinationella arbetet Strategic Airlift Capability (SAC).

6. Anslagsposten får användas för utgifter/kostnader som uppkommer hos Försvarets materielverk för utfärdande av tullintyg i enlighet med förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m.

1:5

Forskning och teknikutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsmakten605 058
ap.1Forskning och teknikutveckling (ram)605 058

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Forskning och teknikutveckling

1. Anslaget får användas för utgifter för forskning, utveckling och studier m.m. Anslaget finansierar därutöver det nationella flygtekniska forskningsprogrammet (NFFP) och verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum (FLSC).

2. Högst 15 000 000 kronor får användas för det strategiska samverkansprogrammet för flygteknisk forskning, i enlighet med de beslut som fattas inom ramen för programmet.   

3. Högst 15 000 000 kronor får användas för försvarsunderrättelseforskningen.

4. Försvarsmakten ska till Europeiska försvarsbyrån (EDA) inbetala belopp enligt fakturor som avser Sveriges del i de överenskomna kostnaderna för forsknings- och utvecklingssamarbetet inom den europeiska försvarsbyrån.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
ap.1766 1543 %0
ap.20Inget0
ap.422 9903 %0
1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt
ap.1104 5513 %0
ap.27 9213 %0
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.1829 5833 %0
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.1343 8843 %0
1:5 Forskning och teknikutveckling
ap.118 1523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
ap.170 900 0008 222 7268 378 94453 794 414
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
ap.123 000 0006 255 8056 154 36510 088 969
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 500 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsmaktens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 836 080
2016-02-253 452 919
2016-03-253 452 919
2016-04-253 452 919
2016-05-253 452 919
2016-06-253 836 080
2016-07-253 452 919
2016-08-253 452 919
2016-09-253 452 919
2016-10-253 452 919
2016-11-253 452 919
2016-12-253 452 912
Summa42 201 343
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsmaktens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förbandsverksamhet och beredskap
1:1 ap.4Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
1:3 ap.1Anskaffning av materiel och anläggningar
1:4 ap.1Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
1:5 ap.1Forskning och teknikutveckling

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

1. För samtliga avgifter enligt punkt 2 och 3 under avsnitt 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet får myndigheten besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning.

2. Bestämmelser om avgiftens storlek för statsflyget framgår av statsflygsförordningen (1999:1354).

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomster som redovisas mot anslaget ska redovisas brutto mot anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt, 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5 Forskning och teknikutveckling.

2. Myndigheten får ta ut avgifter för:

a) uthyrning av elev- och befälshotell, 

b) extern verkstadsverksamhet, 

c) försäljning av reservmateriel, 

d) försäljning av drivmedel, 

e) extern transportverksamhet, 

f) personalbutiksverksamhet, 

g) marketenteri, 

h) övrig förplägnadsverksamhet, 

i) inkomster av mindre ekonomisk omfattning, 

j) tillhandahållande av utbildnings- och övningsresurser i och utom Sverige, 

k) andra länders nyttjande av svensk campverksamhet vid internationella insatser,

l) tillhandahållande av internationell militär test-, utbildnings- och övningsverksamhet i Sverige (ITÖ),

m) stöd till sverigebaserad försvarsindustri vid exportfrämjande åtgärder,

n) andrahandsuthyrning av lokaler samt tillhandahållande av stödtjänster till FMV samt

o) konsertverksamhet och försäljning av ljud - och/eller bildupptagningar och musikeditioner.

p) dykarcertifikat m.m. i enlighet med förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m.

3. Myndigheten ska ta ut avgifter för deltagande i PFF-aktiviteter för de deltagare som inte omfattas av de nordiska ländernas samarbete eller som inte finansieras från anslag under utgiftsområde 5 Internationell samverkan, utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap eller utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. 

4. Myndigheten får besluta om storleken på avgifterna för verksamhet enligt punkt 2 och 3 samt för verksamhet enligt förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet och förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

5. Inkomster från tillstånd för och tillsyn över militär luftfart ska föras till inkomsttitel  -2552 Övriga offentligrättsliga avgifter.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Försvarsmakten undantas från 12 § anslagsförordningen (2011.223) enligt nedan. 

a) Försvarsmakten får, vad avser förstagångsanskaffning (dvs. första lageruppbyggnad) förnya materielsystem, anskaffa ammunition, reservdelar m.m. under anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar. Försvarsmakten får under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m av materiel och anläggningar återanskaffa ammunition och reservdelar m.m. Efter hand som förbrukning av förnödenheter sker i förbandsverksamheten ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:1

Förbandsverksamhet och beredskap och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar eller anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar. Denna princip får även tillämpas vad gäller förnödenheter, inklusive drivmedel, anskaffade före 1 januari 2008.

b) När Försvarsmakten förbrukar ammunition m.m. vid insatser internationellt ska kostnaden för detta föras mot anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt och motsvarande belopp föras som intäkt mot anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap eller 1:4 Vidmakthållande och avveckling m.m. av materiel och anläggningar.

2. Försvarsmakten behöver inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används eller kommer att användas i samband med fredsfrämjande förbandsinsatser med lån i Riksgäldskontoret enligt 2 kap. 1§ kapitalförsörjningsförordningen (2011:210).

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Samtliga inkomster från Försvarsmakten avseende svenska FN-styrkor ska redovisas mot inkomsttitel 4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor. Försvarsmakten kan efter framställning till och särskilt beslut av regeringen få disponera dessa inkomster.

2. När Försvarsmakten tar emot inkomster hänförliga till kommersiella avtal och icke-statliga medel till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel, får högst 20 000 000 kronor disponeras för ett enskilt avtal. Överstigande inkomster ska anmälas till regeringen. Av anmälan ska den samlade omfattningen av inkomsterna framgå. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

3. Vid försäljning av övertalig materiel får Försvarsmakten disponera totala nettointäkter om 20 000 000 kronor på årsbasis. (Nettointäkter definieras som inkomst av försäljning med avdrag för kostnader direkt relaterade till försäljningen, till exempel hyra av utställningslokal, annonskostnader eller kostnader för nödvändig modifiering av materiel för att möjliggöra försäljning.) Försäljningsintäkter från försäljning av JAS 39 Gripen omfattas inte av denna bestämmelse. Därutöver gäller nedanstående;

Netto intäkt från försäljning (mnkr)

Andel som Försvarsmakten disponerar
20-30030 %
301-50020 %
501-100010 %
10015 %

4. Försvarsmakten ska till Försvarets materielverk fakturera ersättning för kostnader avseende materiel och verksamhet förknippade med försäljning och uthyrning av JAS 39 C/D samt försäljning av JAS 39 E samt därtill kopplade tjänster. Kostnadsdelning avseende JAS 39 C/D och E hanteras i enlighet med bestämmelser i regleringsbrev för Försvarets materielverk.

Bestämmelsen omfattar inte hanteringen av statens återtag och royalty till staten, se regleringsbrev för Försvarets materielverk (Övriga inkomster, punkt 2).

5. Försvarsmakten ska ge stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) genom att, vid behov, ställa körcentral till förfogande vid tjänsteresor.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Therése af Wetterstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen (två ex varav ett till Rev)
Samtliga departement
Finansdepartementet (BA, ESA)
Försvarsdepartementet (ESL, MFI, MFU, RS, SI, SUND)
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens försvarsutskott
Riksdagens ombudsmannaexpedition
Riksrevisionen
Riksdagens utredningstjänst
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Kustbevakningen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Polismyndigheten
Rikshemvärnsrådet
Försäkringskassan
Riksgäldskontoret
Tullverket
Ekonomistyrningsverket
Fortifikationsverket
Försvarshögskolan
Lantmäteriet
Centralförbundet Folk och Försvar
SEKO- Facket för service och kommunikation
SACO c/o Sveriges Ingenjörer
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Fackförbundet ST
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges Ingenjörer
Pensionsmyndigheten