Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2016-10-06
U2015/05867/UH(delvis)
U2016/04182/UH
Uppsala universitet
Box 256
751 05 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Uppsala universitet
Riksdagen har beslutat om Uppsala universitets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Uppsala universitet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitetet ska anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmålslärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i respektive utbildning och en sammanfattande beskrivning av hur uppdraget har genomförts.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet på Gotland

Uppsala universitet ska bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning.

3

Uppdrag

1. Universitetet ska varje läsår erbjuda utbildning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, seismologi, serbiska och turkiska.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Uppsala universitet ersätts för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 041 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Återrapportering

Uppsala universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

3. Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt universitetet har använt de medel som har erhållits från Karolinska institutet för utveckling av klinisk utbildning och forskning.

4. Uppsala universitet (SWEDESD) ska samordna arbetet med FN:s  globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling, samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.

5. Universitetet ska planera för och bygga upp kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk biomedicinsk analytikerutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning. Utbildningarna ska bedrivas enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Universitetet ska också ansvara för att samordna arbetet med kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk apotekarutbildning och kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk psykologutbildning.

Återrapportering
I årsredovisningen ska redogöras för hur arbetet med att bygga upp utbildningarna fortlöper.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet1 647 319
ap.1Takbelopp (ram)1 647 319

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet2 035 864
ap.6Basresurs (ram)2 008 926
ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)26 938

Villkor för anslag 2:4

ap.6 Basresurs

I enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi (prop. 2010/11:38, bet. 2010/11:UbU13, rskr. 2010/11:176) får ett kapitaltillskott på 950 000 kronor, dock högst 100 000 euro, göras till KIC Inno Energy SE för 2016. 

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2015-2022.

Uppsala universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa (KIC Healthy living) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 675 000 kronor under 2015-2022.

I anslaget ingår medel för ett nätverk i Europaforskning i statsvetenskap och för en årsbok om Europaforskning.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer20 503
Energi54 396
E-vetenskap27 198
Molekylär biovetenskap45 505
Politiskt viktiga regioner8 368
Säkerhet och krisberedskap11 925
Vårdforskning10 461


Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor

Anslagsposten ska finansiera kostnaderna för utveckling och spridning av kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt om våld i samkönade relationer i enlighet med regeringens uppdrag till Uppsala universitet (dnr U2011/03826/UH).

Vidare ska anslagsposten finansiera den nationella stödtelefonen som drivs i anslutning till den kliniska verksamheten inom området mäns våld mot kvinnor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet30 394
ap.9Statlig ålderspensionsavgift (ram)30 394

Villkor för anslag 2:64

ap.9 Statlig ålderspensionsavgift

Uppsala universitet disponerar anslagsposten för statliga ålderspensionsavgifter som uppstår för utbildningsbidrag till doktorander. Anslaget ska finansiera samtliga avgifter för alla doktorander vid universitet och högskolor. Resurserna avser ökade utgifter för utbildningsbidrag för forskarstuderande med anledning av ålderspensionsreformen.

Under 2016 ska högst 10 132 000 kronor inbetalas.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet13 069
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)1 880
ap.2Internationell lärarfortbildning (ram)8 784
ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)2 405

Villkor för anslag 2:65

ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

Medlen under anslagsposten avser verksamhet i Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik under 2016. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602/S m.fl.). Uppsala universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Uppsala universitet285 924
ap.1Uppsala universitet (ram)285 924

Villkor för anslag 2:66

ap.1 Uppsala universitet

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting enligt avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
ap.70Allt0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.99123 %0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.48ram
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.38ram
ap.73ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)910 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)282 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Uppsala universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25334 382
2016-02-25334 382
2016-03-25334 382
2016-04-25334 382
2016-05-25334 382
2016-06-25334 382
2016-07-25334 382
2016-08-25334 382
2016-09-25334 382
2016-10-25334 382
2016-11-25334 382
2016-12-25334 368
Summa4 012 570
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Uppsala universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Takbelopp
2:4 ap.6Basresurs
2:4 ap.7Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor
2:64 ap.9Statlig ålderspensionsavgift
2:65 ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik
2:65 ap.2Internationell lärarfortbildning
2:65 ap.3Sekretariat för Östersjöuniversitetet
2:66 ap.1Uppsala universitet
På regeringens vägnar
Helene Hellmark Knutsson
Lovisa Hellberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Pensionsmyndigheten
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer