Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 2

2016-09-29
N2016/06046/FF
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv
2 bilagor
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 19, bet. 2015/16:NU2, rskr. 2015/16:70, prop. 2015/16:1 utg.omr. 24, bet. 2015/16:NU1, rskr. 2015/16:90).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska redovisa följande:

1.1 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att främja affärsutveckling hos små och medelstora företag genom förberedelse för internationalisering och hur myndigheten arbetar för att utveckla sina tjänster, sin information och kommunikation för att möta behoven hos växande företag, i synnerhet unga snabbväxande företag med internationell potential.

1.2 Hur myndigheten arbetar för att främja nystart respektive utveckling av företag och för att få företag att växa i enlighet med "Öppna upp!", Tillväxtverkets strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor.

1.3 Vilka insatser myndigheten har genomfört för att nyanlända ska kunna starta företag samt för att kunna förbättra matchning mellan företags kompetensbehov och nyanländas kompetens, erfarenhet och intressen.

1.4 Vilka insatser som myndigheten har genomfört inom turism samt kulturella och kreativa näringar i alla delar av landet inklusive landsbygder samt en bedömning av resultatet av dessa. Den del av redovisningen som avser landsbygder görs efter samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska redovisa:

2.1 De insatser som myndigheten har genomfört med syfte att nå regeringens mål för förenklingsarbetet.

2.2 Vilka insatser myndigheten har genomfört i syfte att utveckla och samlat erbjuda myndighetsinformation och tjänster anpassade utifrån företagares processer, till exempel via webbportalen verksamt.se, samt bedömning av resultatet av dessa insatser.

3. Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverket ska redovisa följande:

3.1 Regionala företagsstöd, projektverksamhet och stöd till kommersiell service. Rapportens innehåll ska utformas i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). En delredovisning avseende 2015 ska lämnas senast den 18 april 2016 och en slutrapport ska lämnas senast den 3 augusti 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Motsvarande ska göras för 2016. En delredovisning ska då lämnas senast den 18 april 2017 och en slutrapport ska lämnas senast den 3 augusti 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

3.2 En sammanställning av redovisningar om regionalt tillväxtarbete från aktörer med regionalt utvecklingsansvar och samtliga länsstyrelser inom ramen för återrapporteringar och uppdrag i villkorsbeslut respektive regleringsbrev för 2015 och 2016. Redovisningen för 2015 ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev (N2014/05259/ENT), utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 29 april 2016. Redovisningen för 2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 april 2017.  

3.3 En samlad återrapportering av insatser inom området kommersiell service för företag och medborgare i serviceglesa områden. I detta ingår att redovisa hur myndigheten har främjat tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service samt hur myndigheten i sin roll som nationell stödmyndighet under året har arbetat med insatser för att utveckla lokal service inom ramen för landsbygdsprogrammet för Sverige 2014–2020. Årliga redovisningar samt slutrapportering av pågående särskilda uppdrag rörande kommersiell service ska samordnas med och ingå i denna rapport. Vidare ska myndigheten sammanställa redovisningar avseende tillgång till kommersiell service från länsstyrelser, eller i förekommande fall berörda landsting, Gotlands kommun samt samverkansorganet i Kalmar län. Redovisning för 2015 ska, med ändring av vad som angetts i tidigare regleringsbrev (N2014/05259/ENT), utformas i enlighet med ovan och lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2016. En samlad redovisning för 2016 ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2017.

3.4 Avrapportering av regionalfondsprogram inklusive territoriella samarbetsprogram för gränsregionalt och transnationellt samarbete för programperioderna 2007–2013 respektive 2014–2020 enligt bilaga 2.

4. Övriga återrapporteringskrav 

4.1 Tillväxtverket ska redovisa prognoser för 2016–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 20 januari 2016,

den 19 februari 2016,

den 3 maj 2016,

den 1 augusti 2016, och

den 26 oktober 2016.

Tillväxtverket ska även, efter samråd med Nämnden för hemslöjdsfrågor, lämna prognoser för utgifter avseende nämndens verksamhet.

Tillväxtverket ska dessutom lämna prognoser för utbetalningar avseende dels de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2007–2013, dels det territoriella programmet Sverige–Norge perioden 2007–2013, för året 2016 samt, med undantag för den 20 januari 2016 och den 3 maj 2016, även avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2018 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige–Norge.

Tillväxtverket ska lämna prognoser för åren 2016–2020 för utbetalningar avseende de regionala strukturfondsprogrammen perioden 2014–2020 och det nationella regionalfondsprogrammet perioden 2014–2020. Myndigheten ska även, med undantag för den 20 januari 2016 och den 3 maj 2016, lämna prognoser avseende inbetalning av medel från Europeiska kommissionen. Prognoserna för inbetalningarna ska sträcka sig till och med 2018 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska framgå hur prognoserna är framtagna, eventuella antaganden samt grad av osäkerhet.

4.2 Tillväxtverket ska lämna följande redovisningar senast den 3 maj 2016 per den 31 mars 2016, den 26 oktober 2016 per den 30 september 2016 och den 20 februari 2017 per den 31 december 2016.

En redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska omfatta uppgifter från Tillväxtverket, länsstyrelserna, landstingen i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Gävleborgs och Jämtlands län, Gotlands kommun samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Kalmar, Blekinge, Värmlands, Dalarnas och Västerbottens län.

Utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden kommer att fördela sig på åren 2017–2023 samt en prognos över totalt åtagande 2016.

4.3 Tillväxtverket ska avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt senast den 25 oktober 2016 inkomma med ett uppdaterat förslag till bemyndiganden för Tillväxtverket, länsstyrelserna, samverkansorganen, Gotlands kommun och berörda landsting enligt 17 § första stycket anslagsförordningen (2011:223) som myndigheten behöver för att få göra åtaganden som medför utgifter under följande budgetår.

4.4 Tillväxtverket ska senast den 27 juli och 26 oktober 2016 redovisa beslut och utbetalningar avseende förordning (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordning (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Redovisningen ska omfatta beslut och utbetalningar från Tillväxtverket, länsstyrelserna, samverkansorganet i Kalmar län samt de landsting som har regionalt utvecklingsansvar.

4.5 För att säkerställa förutsättningar för effektutvärderingar ska myndigheten noggrant dokumentera och samla in uppgifter till Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analysers (Tillväxtanalys) mikrodatabas (MISS) för statligt företagsstöd som möjliggör utvärderingar av åtgärder och dess effekter. Tillväxtverket ska redovisa identifiering av yttersta stödmottagare genom uppgift om företagets organisationsnummer. Statligt stöd som omfattas av de rapporteringsskyldigheter som följer av EU-rätten regleras särskilt. Även medel till högskolor och forskningsinstitut ska redovisas på institutionsnivå. Data ska inrapporteras löpande till Tillväxtanalys.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket inträder i Verket för näringslivsutvecklings (Nutek) ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.

Tillväxtverket ska samverka med Upphandlingsmyndigheten om insatser för kompetens- och metodutveckling för innovationsupphandling vad gäller informationsspridning till och återkoppling av erfarenheter från små och medelstora företag.

3

Uppdrag

1. Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag

Tillväxtverket ska:

1.1 Komplettera de insatser för fler exportmogna turistdestinationer som genomförts med destinationsutvecklande insatser i tidigare skeden. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och slutredovisas senast den 15 februari 2020 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Vidare ska Tillväxtverket göra en nationell kartläggning av de destinationsorganisationer som finns på turismområdet och en kartläggning av vilka utbildningar som finns kopplade till turism både på gymnasie- och högskolenivå samt yrkesutbildningar. Uppdragen ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och redovisas senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

1.2 Inom ramen för sitt verksamhetsområde bidra till genomförandet av Sveriges exportstrategi.

2. Enklare och mer attraktiva villkor och förutsättningar för företag

Tillväxtverket ska:

2.1 Analysera möjligheterna att med reglering eller andra åtgärder uppnå att merparten av fakturor och kvitton till konsumenter, andra företag och organisationer inom Sverige hanteras och dokumenteras elektroniskt. Perspektiv som ska inkluderas i analysen är t.ex. klimatpåverkan, förenkling för konsumenterna och företagen samt samhällsekonomiska effekter. Tillväxtverket ska lämna förslag till åtgärder som kan vidtas för att främja digitaliseringen av fakturor och kvitton. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Skatteverket och andra relevanta myndigheter och aktörer. En delredovisning av uppdraget ska lämnas in senast den 16 maj 2016 och en slutredovisning senast den 28 februari 2017 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

2.2 Utreda förenklingsmöjligheter rörande företagens skyldigheter enligt vissa andra länders regelverk vad gäller hantering av mervärdesskatt vid handel med dessa länder. Svenska företag kan i sina handelsförbindelser inom den inre marknaden och med övriga världen uppleva att ländernas nationella momsredovisningsregler är ett hinder. Föreslagna förenklingsåtgärder ska kunna genomföras inom befintligt regelverk för mervärdesskatt (i Sverige och inom EU). Arbetet ska ske i samråd med Kommerskollegium, Business Sweden och Skatteverket. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen.

2.3 I samverkan med Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Landsting verka för att syftet med överenskommelsen om ett enklare företagande (dnr N2016/01182/FF) nås. Det innebär för Tillväxtverkets del bl.a. att samordna de statliga myndigheternas och branschorganisationernas arbete inom överenskommelsen, kvalitetssäkring av information och uppgiftskrav samt, i samverkan med Bolagsverket, ansvara för att infrastruktur på verksamt.se och kommunernas e-tjänster och webbplatser kan samspela med varandra. Uppdraget ska vidare i relevanta delar genomföras i samverkan med Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten, Lantmäteriet, Polismyndigheten och Länsstyrelsen i Kronobergs län.

3 Hållbar regional tillväxt och stärkt utvecklingskraft i alla delar av landet

Tillväxtverket ska:

3.1 Följa upp och stödja det fortsatta regionala arbetet för integration och mångfald i tillväxtarbetet. Myndigheten ska stödja länen bland annat genom metodutveckling och spridning av lärande regionala exempel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

3.2 Följa upp och stödja de regionalt utvecklingsansvariga aktörernas arbete med miljödriven näringslivsutveckling i alla branscher och energifrågor. Myndigheten ska bl.a. bidra till att främja ett samarbete och lärande inom och mellan regioner med olika förutsättningar och styrkeområden. Uppdraget ska göras i samarbete med Statens energimyndighet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

3.3 Fram till och med 2020 stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar i deras arbete med smart specialisering samt att sprida kunskaper och erfarenheter från detta arbete.

3.4 Kartlägga och analysera på vilket sätt ett landsbygdsperspektiv finns med i de regionala utvecklingsstrategierna och det regionala tillväxtarbetet hos aktörer med regionalt utvecklingsansvar. Vid behov ska myndigheten föreslå hur ett sådant perspektiv kan stärkas. Arbetet ska utföras i dialog med Statens jordbruksverk. Uppdraget ska redovisas senast den 16 oktober 2016.

3.5 Med ändring av regeringens beslut den 12 januari 2012 om uppdrag till Tillväxtverket att stärka utveckling av lokal service (dnr N2011/06952/RT [delvis]) lämna en ekonomisk redovisning till Kammarkollegiet med kopia till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 18 april 2016. Den ekonomiska redovisningen ska vara styrkt av Tillväxtverkets ekonomichef eller motsvarande. Eventuellt outnyttjade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet vid samma tidpunkt till bankgiro 5052-5781 och återföras till anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagsposten 22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.

4. Övriga uppdrag

4.1 All individbaserad statistik ska om möjligt redovisas uppdelad på kön och ålder samt innehålla en analys och bedömning av utvecklingen om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta.

Pågående uppdrag anges i bilaga 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket267 122
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)267 122

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Anslaget ska användas för Tillväxtverkets förvaltningsutgifter.

Myndigheten ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Anslaget ska också täcka myndighetens utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

Från anslagsposten ska minst 6 000 000 kronor användas för myndighetens uppgift att vara organisatorisk hemvist för uppgiftskravsregistret och för samordningen av uppgiftskraven.

Från anslagsposten ska 1 000 000 kronor användas för administration av uppdraget om ett statligt stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden.

 

 

1:5

Näringslivsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket182 772
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)182 772
Disponeras av Riksgäldskontoret30 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)30 000
Disponeras av Kammarkollegiet285 000
ap.1Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet (ram)255 000
ap.4Innovationslån (ram)30 000
Disponeras av Statens skolverk16 000
ap.2Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk (ram)16 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Näringslivsutveckl - del till Kammarkollegiet

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder efter beslut från regeringen inom miljöteknik, innovation, förenkling för företag, ägarskiften, turism, rådgivning, upphandlingsstöd, programanknutna kostnader m.m.

ap.2 Näringslivsutveckl - del till Statens skolverk

Medel från anslagsposten ska användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga inom gymnasieskolan.

ap.4 Innovationslån

Kammarkollegiet ska utbetala medlen vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till Almi Företagspartner AB. Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 5 000 000 kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B.

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag, förenkling för företag, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Medel från anslagsposten får lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer.

Från anslagsposten ska minst 4 000 000 kronor användas till tjänster eller organisationer som främjar företagande bland unga i högre utbildning.

Medel från anslagsposten ska användas för att bidra till finansiering av Stiftelsen Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ).

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

Från anslagsposten ska minst 12 000 000 kronor användas för vidareutveckling och förstärkning av den myndighetsgemensamma företagareportalen verksamt.se.

Från anslagsposten ska minst 10 000 000 kronor användas till arbetet med att utveckla turistdestinationer i tidigare skeden.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket375 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)375 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget för transportbidrag i enlighet med förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.211 276Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.18 0143 %0
1:5 Näringslivsutveckling
ap.113 400Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.810 239Inget0
ap.111 500Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:5 Näringslivsutveckling
ap.8200 000100 00050 00050 0002019
ap.1550 000240 000170 000140 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamen avseende anslagsposten 1 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen. De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår rapporteras till Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning. De ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Kammarkollegiet för införande och redovisning i Kammarkollegiets årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)106 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)8 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2522 260
2016-02-2522 260
2016-03-2522 260
2016-04-2522 260
2016-05-2522 260
2016-06-2522 260
2016-07-2522 260
2016-08-2522 260
2016-09-2522 260
2016-10-2522 260
2016-11-2522 260
2016-12-2522 262
Summa267 122
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningsutgifter får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som regeringen tidigare medgivit för Tillväxtverket.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Luis Barturén
Kopia till

Riksdagen/näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och FCK
Utrikesdepartementet/FIM, USTYR och EC
Socialdepartementet/JÄM
Finansdepartementet/BA, ESA, FMA, K, SFÖ och SKA
Utbildningsdepartementet/F, GV, SF, UH och UC
Miljö- och energidepartementet/Mm
Näringsdepartementet/AS, FÖF, IF, KLS, KSR, PUB och RTS
Kulturdepartementet/KI
Arbetsmarknadsdepartementet/A och I
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Sveriges export- och investeringsråd
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten
Statens skolverk
Naturvårdsverket
Statens energimyndighet
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Verket för innovationssystem
Boverket
Statens jordbruksverk
Trafikverket
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Gotlands kommun
samtliga länsstyrelser
samverkansorganen
Gävleborg läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköping läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
Svenska institutet
ALMI Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
Bolagsverket
Livsmedelsverket
Folkhälsomyndigheten
Lantmäteriet
Polismyndigheten