Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 3

2016-09-08
Fi2016/02164/ESA
Statens tjänstepensionsverk
Jägargatan 1
851 90 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens tjänstepensionsverk
Riksdagen har beslutat om Statens tjänstepensionsverks verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 2, bet. 2015/16:FiU2, rskr. 2015/16:118).

Med ändring av regleringsbrev för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla för Statens tjänstepensionsverk. Ändringen innebär dels att uppdraget att redovisa prognoser justeras, dels att villkor för anslag 1:5 ap. 7 Statliga tjänstepensioner m.m. ändras.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens tjänstepensionsverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska med en strategisk kompetensförsörjning, elektronisk förvaltning och god förmåga att kommunicera relevant pensions- information bedriva en rättssäker, effektiv och kundfokuserad pensionsadministration. Myndigheten ska vidare med tillgängligt underlag påföra arbetsgivarna rätt premier utifrån ett statsfinansiellt perspektiv.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringen av resultatet enligt uppgifterna i myndighetens instruktion ska ske så att verksamhet inom områdena Statlig pensionsverksamhet m.m., Pensionsverksamhet på uppdrag och Inomstatliga pensionsuppdrag redovisas separat. Myndigheten ska därvid redovisa hur kostnader, intäkter samt saldot av finansiella intäkter och kostnader har utvecklats. Vidare ska utvecklingen och eventuella avvikelser mot regeringens beräknade budget analyseras och kommenteras. Det balanserade resultatet ska också redovisas.

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Effektiviteten och säkerheten i verksamheten ska öka och servicen till statliga myndigheter och anställda samt pensionärer ska förbättras.

Myndigheten ska särskilt redovisa

 • verksamhetens driftkostnader i jämförelse med kostnader för motsvarande tjänster som utförs av andra aktörer på marknaden med liknande verksamhet,
 • hur myndigheterna samt de anställda och pensionärerna bedömer den service och information som myndigheten ger, uppdelat på kön vad avser de anställda och pensionärerna samt med kommentar av eventuella skillnader mellan kvinnor och män i de respektive grupperna,
 • i vilken omfattning felaktiga utbetalningar har skett, vilka ekonomiska konsekvenser dessa har fått och vilka åtgärder som felaktigheterna har föranlett, inklusive en analys av de felaktigheter som har rapporterats in, var de har uppstått etc.

Pensionsverksamhet på uppdrag

Myndigheten ska redovisa utfallet av det ekonomiska målet för den avgiftsbelagda verksamheten som gäller under de senaste fem åren, dels per år, dels ackumulerat.

Inomstatliga pensionsuppdrag

Myndigheten ska ange vilka typer av uppdrag som utförts, antalet uppdragsgivare, antalet berörda arbetstagare i staten samt bedömd förvaltningsnytta med tjänsten enklare pensionshantering.

2

Organisationsstyrning

Myndigheten ska i aktualiseringsarbetet redovisa antalet arbetstagare/fribrevshavare vars anställningsuppgifter är korrekta och kompletta i förhållande till det totala antalet arbetstagare/fribrevshavare.

Myndigheten ska redovisa hur kvalitetsarbetet på myndigheten fortskrider för att öka effektiviteten, säkerheten och servicen i verksamheten.

Statliga myndigheter i Sundsvallsregionen samverkar när det gäller administration, upphandling, utbildning m.m. Myndigheten ska redovisa hur detta har påverkat myndighetens kompetensförsörjning och effektivitet.

3

Uppdrag

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2016–2020 vid fem prognostillfällen. Av prognoserna ska framgå belastningen avseende

 • statlig tjänstepensionering,
 • premiebefrielse,
 • särskild löneskatt på pensionskostnader,
 • statlig grupplivförsäkring,
 • särskild premieskatt på grupplivförsäkring, och
 • statlig personskadeförsäkring.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes.

Myndigheten ska i samband med dessa prognostillfällen även redovisa prognoser för inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter för 2016–2020.

Myndigheten ska senast den 10 juni 2016 redovisa tioåriga prognoser för anslaget respektive inkomsttiteln.

Myndigheten ska senast den 15 december 2016 redovisa känslighetsberäkningar av makroekonomiska förändringar för 2017–2021 avseende inkomsttiteln. Beräkningarna ska utgå från de makroekonomiska variabler som legat till grund för den närmast föregående prognosen. I beräkningarna ska variablerna ändras så att löneantagandet för 2017 ökas med en procentenhet medan prisbasbeloppet respektive inkomstbasbeloppet ökas med 100 kronor för vart och ett av åren. De beräknade effekterna på inkomsttiteln för respektive variabel ska redovisas på årsbasis i miljoner kronor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens tjänstepensionsverk12 426 000
ap.7Statliga tjänstepensioner m.m. (ram)12 426 000

Villkor för anslag 1:5

ap.7 Statliga tjänstepensioner m.m.

Anslagsposten ska användas för förmåner enligt 1 § förordningen (2002:869) om utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner.

Vidare ska anslagsposten användas för utbetalning av personskadeersättning m.m. avseende arbetstagare i statlig anställning i enlighet med bestämmelser som regeringen har meddelat eller kan komma att meddela. Ersättning utgår för närvarande enligt förordningen (SAVFS 1990:3) om utbetalning av personskadeersättning.

Anslagsposten ska även användas för utbetalning av premier till försäkringsgivare och arbetsgivare vid premiebefrielse, dvs. när en arbetsgivare enligt de försäkringstekniska riktlinjer som Statens tjänstepensionsverk har beslutat om är befriad från att betala premier för en arbetstagare. Premiebefrielse gäller när arbetstagare ska tillgodoräknas premier enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser vid

 1. vissa ledigheter,
 2. vissa uttag av pensionsförmåner,
 3. avgång från anställning på vissa sätt före 65 års ålder,
 4. rättelse av premie när arbetsgivare upphört och ansvaret inte övergått till annan, samt
 5. parallella anställningar för del av premie som återstår att finansiera när arbetsgivare fullgjort betalning som åligger denne.

Därtill ska anslagsposten användas för utbetalning av räntor avseende de ovan angivna förmånerna.

Anslagsposten används för löneskatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och enligt förordningen (1991:704) om fastställande av särskild löneskatt på statens pensionskostnader, eller annan föreskrift som meddelas av regeringen.

Vidare används anslagsposten för utbetalning av särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. Anslagsposten disponeras även för löneavgifter enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och arbetsgivaravgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Anslagsposten används också för utgifter avseende de försäkringar som tecknats för utfästelser för tjänstepensioner m.m. till före detta anställda vid affärsverket Statens järnvägar.

Under denna anslagspost redovisas myndighetens avgifter för biträde vid handläggningen av pensionsärenden avseende lärare m.fl. som överförts från statligt reglerade anställningar genom riksdagens beslut om kommunalt huvudmannaskap för lärare m.fl. (prop. 1989/90:41, bet. 1989/90:UbU9, rskr. 1989/90:58).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.
ap.7621 300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)100 000
- varav ÖVRIGT100 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Uppdragsverksamhet
Statlig pensionsverksamhet m.m.14 6418 820189 800200 800-11 00012 461
Pensionsverksamhet på uppdrag31 5355 38089 40082 5006 90043 815
Inomstatliga pensionsuppdrag147-3003 5003 3471530
Summa46 32313 900282 700286 647-3 94756 276
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statlig pensionsverksamhet m.m.

Avgift till Statens tjänstepensionsverk enligt 11 § förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar fastställs av regeringen.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsintäkter
Statliga pensionsavgifter52110010 612 00010 612 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statliga pensionsavgifter

Verksamhet Statliga pensionsavgifter

Premierna redovisas på följande undertitlar:

premier för

001 statlig tjänstepensionering

002 särskild löneskatt på pensionskostnader

003 statlig grupplivförsäkring

004 premieskatt, grupplivförsäkring

005 statlig personskadeförsäkring

006 administrationskostnader avseende undertitlarna 001 och 003

007 administrationskostnader avseende undertitel 005

SPV redovisar de premier, efter avdrag för administrationskostnader, som myndigheterna m.fl. betalar enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

SPV får dels från undertiteln 006 disponera högst 184 500 000 kronor för administrationskostnader till den del ersättningen avser förmåner som administreras av SPV, dels från undertiteln 007 utbetala motsvarande administrationsersättning.

Inkomsterna och utgifterna ska redovisas särskilt i noter till resultaträkningen.

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för området Pensionsverksamhet på uppdrag, som utförs enligt 3 § andra stycket förordningen (2007:832) med instruktion för Statens tjänstepensionsverk, är att generera ett verksamhetsutfall som, exklusive ränteintäkter avseende balanserade vinstmedel, på lång sikt motsvarar minst 6 procent av verksamhetens intäkter.

På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Elena Roksmann
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket