Miljö- och energidepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2016-09-01
M2016/02090/Kl
Statens energimyndighet
Box 310
63104 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:19 Elbusspremie
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:19 Elbusspremie för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 20, bet. 2015716:MJU1, rskr. 2015/16:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:19

Elbusspremie (Ramanslag)

Disponeras av Statens energimyndighet50 000
ap.1Elbusspremie (ram)50 000

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Elbusspremie

Anslaget får användas för utbetalning av en elbusspremie för att främja introduktionen av elbussar på marknaden. Energimyndigheten får disponera 1 250 000 kronor av medlen för sina administrativa kostnader.

Bidraget regleras i förordningen (2016:836) om elbusspremie.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:19 Elbusspremie
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Karolina Skog
Elin Kronqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret