Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:3

2016-09-01
U2016/02926/BS (delvis)
U2016/03616/S
Skolforskningsinstitutet
Box 1009
171 21 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Skolforskningsinstitutet
Riksdagen har beslutat om Skolforskningsinstitutets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 16, bet. 2015/16:UbU1, rskr. 2015/16:113, prop. 2015/16:99 utg.omr. 16, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Skolforskningsinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Skolforskningsinstitutet ska redovisa hur myndighetens verksamhet bidrar till måluppfyllelse genom att utveckla och redovisa resultatindikatorer inom sitt verksamhetsområde.

All statistik ska redovisas uppdelad på kön och ålder, om det inte finns särskilda skäl som talar emot detta. Vidare ska statistiken kommenteras och redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen.

Prognoser

Skolforskningsinstitutet ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle (gäller från och med andra prognostillfället) och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober.

Verksamhetsredovisning och resursåtgång

Redovisningen ska hänföras till skol- eller verksamhetsform, i den mån det är möjligt. Av redovisningen bör framgå hur verksamheten har fördelats på olika typer av insatser, t.ex. på systematiska översikter och andra typer av forskningssammanställningar, insatser för att sprida resultatet av myndighetens arbete samr utlysning och fördelning av forskningsmedel.

2

Organisationsstyrning

Skolforskningsinstitutet ska redovisa

  • myndighetens interna arbete med att bygga upp en organisation och rutiner för att systematiskt värdera och sammanställa resultat från forskning, att sprida och tillgängliggöra resultatet från detta arbete och att identifiera kunskapsluckor,
  • de åtgärder myndigheten har vidtagit för att utveckla och säkerställa att relevant metodkompetens finns inom myndigheten,
  • hur myndigheten har samverkat med Statens skolverk och Specialpedagogiska skolmyndigheten med avseende på uppdraget att sprida och tillgängliggöra relevanta forskningsresultat med god kvalitet,
  • hur myndigheten har samverkat med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten i övrigt samt hur myndigheten har samverkat med Statens skolinspektion, Vetenskapsrådet och andra myndigheter och organisationer, och
  • hur myndigheten har arbetat med att bygga upp en organisation och rutiner för att utlysa och fördela medel till praktiknära forskning.

 

 

3

Uppdrag

Skolforskningsinstitutet ska redovisa en plan för hur myndigheten avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115). Planen ska beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras i myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Den ska innehålla identifierade utvecklingsbehov och mål samt aktiviteter som myndigheten avser att vidta och genomföra under 2017–2018. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 31 oktober 2016. Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens årsredovisningar för 2017 och 2018.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:17

Skolforskningsinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Skolforskningsinstitutet40 441
ap.1Skolforskningsinstitutet (ram)22 441
ap.2Finansiering av praktiknära forskning (ram)18 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Finansiering av praktiknära forskning

Medlen får användas till finansieringsbidrag för praktiknära forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.16133 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:17 Skolforskningsinstitutet
ap.219 00011 0008 00002018
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skolforskningsinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2521 703
2016-02-251 703
2016-03-251 703
2016-04-251 703
2016-05-251 703
2016-06-251 703
2016-07-251 703
2016-08-251 703
2016-09-251 703
2016-10-251 703
2016-11-251 703
2016-12-251 708
Summa40 441
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skolforskningsinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Skolforskningsinstitutet
1:17 ap.2Finansiering av praktiknära forskning
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Ulf Hermelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket