Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2016-06-22
N2016/02422/SUN
Livsmedelsverket
Box 622
751 26 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Livsmedelsverket inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Livsmedelsverkets verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2015 och den 11 februari 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Livsmedelsverket.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Livsmedelsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Livsmedelsverket ska

 - redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att, inom ramen för sitt ansvarsområde, uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart. Indikatorer eller andra bedömningsgrunder som beskriver utvecklingen mot målet ska redovisas.

- redovisa hur arbetet med att motverka livsmedelsfusk fortskrider. Med livsmedelsfusk avses misstänkta överträdelser av livsmedelslagstiftningen.

- redovisa hur uppdraget att nationellt samordna dricksvattenfrågor bedrivs.

- redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som bedrivs.

Utgiftsprognoser

Livsmedelsverket ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti samt den 26 oktober 2016.

2

Organisationsstyrning

Livsmedelsverket har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den  22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Livsmedelsverket ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

3

Uppdrag

1. Offentliga måltider

Livsmedelsverket ges fortsatt uppdrag att driva och vidareutveckla kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Kompetenscentrumet ska tillhandahålla kunskap inom t.ex. sensorik, måltidskunskap, hållbara matvanor, nutrition, hygien och säkerhet samt relevanta angränsande ämnen inom verkets ansvarsområde. Uppdraget finansieras av utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, anslag 1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor med högst 5 000 000 kronor. I arbetet ska könsaspekter belysas och analyseras.

2. Utveckla nationellt varningssystem om livsmedel

Livsmedelsverket ska, för livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa, utreda och utveckla ett nationellt varningssystem för ökat informationsutbyte och samarbete mellan kontrollmyndigheterna. I uppdraget ingår även att utifrån befintliga bemyndigande utreda och, om lämpligt, vidta övriga åtgärder som behövs för att motverka och förhindra att livsmedel som inte är säkra släpps ut på marknaden. Uppdraget ska genomföras i samråd med berörda myndigheter. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 februari 2017.

3. Utveckla en effektiv kontroll av internethandel med livsmedel

Livsmedelsverket ska arbeta för en effektiv kontroll av internethandel med livsmedel. Uppdraget ska särskilt fokusera på internethandel med kosttillskott och genomföras i dialog med berörda kontrollmyndigheter och branschen samt Konsumentverket, Tullverket och Läkemedelsverket. I redovisningen ska särskilt framgå vilka åtgärder Livsmedelsverket har vidtagit för att samordna, vägleda och stödja kontrollen av internethandel med livsmedel. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 oktober  2016.

4. Förbättrade förutsättningar för kontroll i primärproduktionen

Länsstyrelsernas uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2015 om att verka för ökad registrering av livsmedelsföretag i primärproduktionen ska slutredovisas till Livsmedelsverket senast den 1 september 2016. Livsmedelsverket ska sammanställa länstyrelsernas arbete med registrering av livsmedelsföretag i primärproduktionen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2016.

5. Märkning av GMO-fria livsmedel av animaliskt ursprung

Livsmedelsverket ska i samråd med Konsumentverket utreda och analysera möjligheterna för märkning av animaliska produkter från djur som ätit foder fritt från genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativt märkning av produkter från djur som ätit GMO-foder. Till uppdraget hör att analysera hur man kan underlätta för aktörerna vid offentlig upphandling varvid samråd ska ske med Upphandlingsmyndigheten. Synpunkter från berörda aktörer, folkrörelser och branschorganisationer ska inhämtas. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 november 2017.

6. Strategi för arbetet med 3R-frågor

Livsmedelsverket ska, i enlighet med regeringens proposition 2013/14:41 Ändringar i djurskyddslagen, tillsammans med Statens jordbruksverk kompetenscentrum för 3R-frågor, upprätta en strategi för myndighetens arbete med 3R-frågor. Med 3R avses, efter engelskans replace, reduce och refine åtgärdersom syftar till att ersätta, begränsa och förfina användningen av försöksdjur.

7. Friska djur, sunda växter och säkra livsmedel

Livsmedelsverket ska löpande stödja regeringens arbete med EU:s lagstiftningspaket om djurhälsa, växtskydd och offentliga kontroller. Livsmedelsverket ska ta fram en plan för sitt arbete med att genomföra lagstiftningspaketet.

8. Åtgärder för att främja livsmedelsexport

Livsmedelsverket ska redovisa myndighetens åtgärder under 2015 och 2016 för att främja export av livsmedel och jordbruksprodukter. Livsmedelsverket ska utifrån framtagna indikatorer redovisa och analysera verksamhetens resultat. Av redovisningen ska framgå antal öppnade marknader, pågående ärenden och antal ingivare (företag) samt uppgifter om länder och produktmarknader som tillkommit under 2015–2016 samt en redovisning i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till nya exportaffärer. Exportstrategin ska tas i beaktande i arbetet med att främja livsmedelsexport. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2017.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:15

Livsmedelsverket (Ramanslag)

Disponeras av Livsmedelsverket314 814
ap.1Livsmedelsverket (ram)208 484
ap.2Nedsättning av slakteriavgifter (ram)106 330

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Livsmedelsverket

1. Av anslaget ska minst 200 000 kronor användas för uppdrag till den svenska standardiseringsorganisationen rörande standardisering inom Livsmedelsverkets ansvarsområde.

2. Vissa dioxinkontroller ska genomföras inom ramen för anslaget.

3. Livsmedelsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Livsmedelsverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

4. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksvaror. Inom ramen för detta arbete får Livsmedelsverket undantagsvis använda högst 500 000 kronor för att delfinansiera anläggningsgodkännanden.

ap.2 Nedsättning av slakteriavgifter

1. Av anslaget ska 13 823 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen, inklusive godkännanden av anläggningar, vid mindre slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

2. Av anslaget ska 92 507 000 kronor användas för att täcka delar av kostnaderna i den offentliga kontrollen av slakteri- och vilthanteringsanläggningar.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:15 Livsmedelsverket
ap.16 3273 %0
ap.23 1173 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)38 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Livsmedelsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2526 235
2016-02-2526 235
2016-03-2526 235
2016-04-2526 235
2016-05-2526 235
2016-06-2526 235
2016-07-2526 235
2016-08-2526 235
2016-09-2526 235
2016-10-2526 235
2016-11-2526 235
2016-12-2526 229
Summa314 814
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Livsmedelsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1Livsmedelsverket
1:15 ap.2Nedsättning av slakteriavgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Gränskontroll1 293-1 80010 95010 500450-57
Myndighetsärenden1 250200500600-1001 350
Kontroll av livsmedelsanläggningar11 713-4 314100 881107 261-6 3801 019
Kontroll av restsubstanser-49340015 80014 6501 1501 057
Kontroll av bekämpningsmedel4 304-9509 0509 800-7502 604
Kontroll av kontaminanter exklusive dioxiner6550550800-250-135
Dioxinkontroll89209507002501 142
Summa19 024-6 414138 681144 311-5 6306 980
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 075-1 9509 05010 600-1 550-1 425
Tjänsteexport
Tjänsteexport2 097-6504 2504 900-650797
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna för kontroll av slakteri- och vilthanteringsanläggningar ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av Livsmedelsverket.

Livsmedelsverket får efter prövning i varje enskilt fall dels medge eftergift eller nedsättning av ersättning för undersökning som utförts av verkets laboratorier på begäran av statlig myndighet, dels medge nedsättning av ersättning för annat uppdrag när detsamma avser betydande allmänna hälsorisker eller befinns vara ur livsmedelskontrollens synpunkt synnerligen angeläget eller kan förväntas tillföra forskningen på livsmedelsområdet erfarenhet av stor betydelse.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Niclas Damm
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM och internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Samtliga länsstyrelser
Statens jordbruksverk