Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
5

2016-06-22
Fö2016/00913/MFU
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Totalförsvarets forskningsinstitut
Riksdagen har beslutat om Totalförsvarets forskningsinstituts verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Totalförsvarets forskningsinstitut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Riksdagen har fattat beslut om en inriktning för Sveriges försvar 2016-2020 (prop. 2014/15:109, bet. 2014/15:FöU11, rskr. 2014/15:251). I propositionen aviserar regeringen att det enskilt viktigaste under perioden är att öka den operativa förmågan i krigsförbanden och att säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret. Sveriges bi- och multilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbeten ska fördjupas som ett led i detta. Samtliga försvarsmyndigheter ska i all verksamhet prioritera genomförandet av den försvarspolitiska inriktningen i enlighet med propositionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. CBRN-forskning

Forskning 

Totalförsvarets forskningsinstitut ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning avseende skydd mot och hot från CBRN-ämnen. Myndigheten ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt kunna upptäcka förändringar av dessa.

Övergripande mål för forskningen ska vara att bidra till den nationella säkerheten, svensk beredskap och försvarsförmåga och den svenska krisberedskapen, samt att öka skyddsnivån för svensk personal i nationella och internationella insatser. Nya potentiella hot och skydd mot dessa ska prioriteras.

Omvärlds- och hotbildsanalyser samt risk- och sårbarhetsanalyser beaktas avseende skyddsforskningen.

Forskningen ska bedrivas i huvudsak enligt det förslag myndigheten redovisat den 15 september 2015 (Fö2015/00767/MFU).

Återrapportering

Uppnådda resultat inom CBRN-forskningen ska redovisas i årsredovisningen.

Helhetssyn och expertorgan avseende CBRN-frågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska som expertorgan kunna ge berörda myndigheter och regeringen stöd och råd, t. ex. genom operativ medverkan eller som operativt expertstöd vid t. ex. hot om eller vid inträffade CBRN-händelser. Totalförsvarets forskningsinstitut ska efter samråd med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) även kunna utföra sådana uppgifter inför och under internationella uppdrag. Verksamhet som riktas mot myndigheter ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa vilket stöd och vilken rådgivning, inklusive operativ medverkan, som lämnats. Intäkter och kostnader ska redovisas.

2. Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen, vapenbärare/missiler och rymdfrågor samt bidra till arbetet för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden. Verksamheten finansieras från det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning, ap. 4 och ska genomföras i enlighet med de villkor som framgår av regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslaget 1:6.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska:

 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet med aktuella nedrustnings- och icke-spridningsfrågor inom ramen för icke-spridningsfördraget (NPT) och internationella atomenergiorganet (IAEA),
 • bevaka den tekniska utvecklingen på kärnvapenområdet och ge tekniskt stöd i arbetet inom det internationella partnerskapet för verifikation av kärnvapennedrustning och exportkontrollarrangemang för nukleära frågor (Nuclear Suppliers Group och Zanggerkommittén),
 • driva ett nationellt datacenter och leverera data till det internationella datacentret i enlighet med Sveriges åtagande i provstoppsavtalet (CTBT),
 • utveckla nästa generations SAUNA-system för detektion av kärnsprängningar och förbättra tillförlitlighet och prestanda hos det existerande SAUNA-systemet,
 • bistå Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med teknisk sakkunskap i arbetet inom ramen för B- och C-vapenkonventionerna och exportkontrollregimen Australiengruppen;
 • upprätthålla laboratoriekapacitet och stödja det internationella arbetet för detektion av B- och C-vapen,
 • lämna tekniskt stöd till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i aktuella säkerhetspolitiska frågor med koppling till rymden, och
 • tillföra Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) teknisk sakkunskap på missilområdet, innefattande expertstöd inom ramen för exportkontrollregimen MTCR och rörande frågor om missilförsvar.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska även ha beredskap att bistå de myndigheter som ansvarar för och deltar i svensk exportkontroll. Sådan verksamhet ska vara avgiftsfinansierad.

Återrapportering

Uppnådda resultat ska redovisas i årsredovisningen.

3. Forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska bedriva forskning/analysstöd för regeringens behov.

Verksamheten inriktas närmare av Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en redovisning för verksamheten och dess kostnader.

4. Budget för avgiftsbelagd verksamhet m. m.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget utöver vad som anges i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till resultatbudget, investeringsplan och budget för avgiftsbelagd verksamhet.

5. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj,

1 augusti, samt

26 oktober.

Myndigheten ska vid dessa tillfällen lämna prognoser även för den avgiftsfinansierade verksamheten. Prognoserna ska kommenteras enligt ovan.

2

Organisationsstyrning

1. Effektivitet och god hushållning

Totalförsvarets forskningsinstitut ska genom resultatindikatorer och nyckeltal visa om myndighetens verksamhet bedrivs effektivt och med god hushållning. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

2. Tjänsteexport

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska lämna en resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3. Internationellt samarbete

Totalförsvarets forskningsinstitut ska kvartalsvis lämna en skriftlig planering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inför internationella möten (resor och besök) där generaldirektör eller överdirektör deltar.

Totalförsvarets forskningsinstitut ska senast två veckor efter genomfört internationellt möte (resor och besök) där generaldirektör eller överdirektör deltagit lämna en skriftlig rapportering till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Återrapportering

Totalförsvarets forskningsinstitut ska redovisa hur myndigheten samverkat med övriga försvarsmyndigheter inför internationell mäss- och konferensverksamhet med syfte att uppnå ett väl avvägt svenskt deltagande.

 

3

Uppdrag

1. Inriktning av CBRN-forskning 2017

I budgetunderlaget för 2017 ska myndigheten efter samråd med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap lämna förslag till inriktning av forskning inom CBRN-området. Inriktningen ska beakta övriga berörda myndigheters behov. Inriktningen ska redovisas i kategorierna

 • förebyggande och riskreducerande åtgärder,
 • upptäcka och varna,
 • identifiera och verifiera,
 • fysiskt skydd och
 • konsekvenshantering.

Senast den 21 juni 2016 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende CBRN-forskning till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Senast den 30 september 2016 ska Totalförsvarets forskningsinstitut efter samverkan med Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap inkomma till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) med projektförslag med prestationer, kostnader och slutredovisningstidpunkter avseende CBRN-forskningen för 2017. Projektförslagen ska vara indelade i samma kategorier som förslagen avseende inriktning av CBRN-forskningen i budgetunderlaget.

2. Inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2017

I budgetunderlaget för 2017 ska myndigheten lämna förslag till inriktning av stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2017.

Senast den 21 juni 2016 ska Totalförsvarets forskningsinstitut lämna en muntlig redovisning av arbetsläget gällande projektförslag avseende stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Senast den 30 september 2016 ska myndigheten inkomma till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med kostnadsberäknade projektförslag för stöd rörande CBRN avseende nedrustnings- och ickespridningsfrågor 2017.

3. Inriktning av forskning/analysstöd för regeringens behov

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i budgetunderlaget för 2017 lämna förslag till inriktning av forskning/analysstöd för regeringens behov.

Senast den 5 september 2016 ska Totalförsvarets forskningsinstitut till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) inkomma med kostnadsberäknade projektförslag avseende forskning/analysstöd för regeringens behov gällande budgetåret 2017.

4. Intern styrning och kontroll

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen för 2015 och 2016, redovisa myndighetens arbete med och åtgärder vidtagna med utgångspunkt i 4 § punkterna 1–4 i myndighetsförordningen (2007:515), förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll samt 7 och 7 a–c §§ i lagen (1994:260) om offentlig anställning. Redovisningen ska innefatta myndighetens åtgärder för att utveckla myndighetens riktlinjer för bisyssla och tjänstledighet, jävsregler, arbetsordning, generaldirektörens styrdokument och andra relevanta arbetsformer.

5. Nedbrytning av intäkter

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i årsredovisningen, redovisa en nedbrytning av totala intäkter av avgifter för tjänster per kund. Kundens fullständiga namn, landstillhörighet samt om det rör sig om offentlig eller privat kund ska framgå av redovisningen.

6. Samarbetet med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen

Totalförsvarets forskningsinstitut ska, i samverkan med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, och med referens till den överenskommelse som träffats mellan myndigheterna, Redovisning av regeringsuppdrag avseende FOI:s samarbete med Rikspolisstyrelsen och Säkerhetspolisen (Fö2013/1139/MFU), översiktligt redovisa hur samarbetet utvecklas. Särskild vikt bör fästas vid frågan om långsiktig finansiering.

7. Tjänsteresor och övriga transporter

Totalförsvarets forskningsinstitut ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter – REMM, som drivs av Trafikverket.

8. Disposition av medlen inom anslagsposten 4 Internationell verksamhet under 2016

Myndigheten ska redogöra för hur medlen inom anslagsposten 4 Internationell verksamhet har disponerats under 2016. Det sammantagna deltagandet i bilaterala respektive multilaterala samarbetsfora ska redovisas. Av redovisningen ska framgå hur stor andel av anslagsförbrukningen inom dessa två kategorier som utgörs av resekostnader. En uppskattning ska även lämnas avseende hur stor andel av anslagsförbrukningen inom respektive kategori som avser stöd till regeringen i dess internationella samarbeten och hur stor andel som utgörs av myndighetens projektrelaterade kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Totalförsvarets forskningsinstitut178 796
ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov (ram)52 593
ap.2Forskning inom CBRN-området (ram)109 392
ap.4Internationell verksamhet (ram)16 811

Villkor för anslag 1:9

ap.4 Internationell verksamhet

Anslagsposten får användas för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
ap.11 5783 %0
ap.23 2823 %0
ap.45043 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)125 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)200 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Totalförsvarets forskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2514 900
2016-02-2514 900
2016-03-2514 900
2016-04-2514 900
2016-05-2514 900
2016-06-2514 900
2016-07-2514 900
2016-08-2514 900
2016-09-2514 900
2016-10-2514 900
2016-11-2514 900
2016-12-2514 896
Summa178 796
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Totalförsvarets forskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Forskning/Analysstöd för regeringens behov
1:9 ap.2Forskning inom CBRN-området
1:9 ap.4Internationell verksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsfinaniserad verksamhet inkl. bidrag och räntor24 481-19 000905 324905 32405 481
Tjänsteexport2 080030 00030 00002 080
Summa26 561-19 000935 324935 32407 561
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgiftsinkomsterna, inklusive tjänsteexport, får disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Anneli Söderberg
Kopia till

Riksdagen, FöU
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO, SSK
Utrikesdepartementet/SP, NIS
Försvarsdepartementet/ESL, SI, SUND, MFU, MFI
Finansdepartementet/BA, SFÖ, ESA
Utbildningsdepartementet/UH, F
Miljödepartementet/MM
Näringsdepartementet/ISB IF
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Fackförbundet ST
Försvarsförbundet
Officersförbundet
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation c/o Sveriges ingenjörer
SEKO - Facket för service och kommunikation
Sveriges Reservofficersförbund