Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2016-06-30
Ku2016/01622/LS (delvis)
Forum för levande historia
Stora Nygatan 10-12
103 13 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia
Riksdagen har beslutat om Forum för levande historias verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:85, prop. 2015/16:99 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Forum för levande historia och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Forum för levande historia ska redovisa

  • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka publiken bestående av flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män och
  • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Prognoser 2016–2020

Forum för levande historia ska redovisa utgiftsprognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 februari
  • 3 maj
  • 26 oktober 

Sponsringsintäkter

Forum för levande historia ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Forum för levande historia ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Lokalkostnader

Forum för levande historia ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2016 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Könsuppdelad statistik

Forum för levande historia ska, i de fall myndigheten redovisar individbaserad statistik, om möjligt redovisa och kommentera statistiken efter kön.

3

Uppdrag

...om detta må ni berätta...

Forum för levande historia ska svara för statens rättigheter i samband med utgivning av boken "…om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen 1933-1945". Forum för levande historia ska i årsredovisningen redovisa resultaten av utvecklingen och spridningen av boken och av relaterat analogt eller digitalt material.

Politik för global utveckling

Mot bakgrund av antagandet av FN:s nya globala 2030-agenda för hållbar utveckling och nystarten av politik för global utveckling (prop. 2002/03:122, bet. 2003/4:UU3, rskr 2003/04:112) ska Forum för levande historia redovisa planerade och genomförda insatser för att främja utbyte och samarbete med aktörer i utvecklingsländer och länder med bristande demokrati i syfte att bidra till global utveckling där hållbarhet, rättighetsperspektivet och fattiga människors perspektiv sätts i centrum.

Strärkt regionalt arbete

Forum för levande historia ska under 2016 utveckla sitt regionala arbete, så att myndighetens verksamhet når ut till fler platser i landet och till människor i fler åldrar och samhällsgrupper än tidigare. I detta arbete ska myndigheten etablera och utöka samverkan med lokala och regionala aktörer, såsom kommuner, bibliotek, museer och organisationer i det civila samhället. Regeringen avsätter 3 500 000 kronor för detta ändamål 2016. En redovisning av hur medlen förbrukats ska vara Regeringskansliet (Kulturdepartementet) tillhanda senast den 1 mars 2017. Av redovisningen ska framgå hur många personer som omfattats av insatserna på respektive ort, med könsfördelning, åldersgrupper och i förekommande fall yrkesgrupper angivna. Redovisningen bör även inkludera en diskussion om insatsernas effekter inom respektive målgrupp.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:5

Forum för levande historia (Ramanslag)

Disponeras av Forum för levande historia58 454
ap.1Forum för levande historia (ram)48 454
ap.2Uppdrag utbildningssatsning (ram)10 000

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Forum för levande historia

I anslagsposten ingår medel för ett pris för humanitära och demokratifrämjande insatser i enlighet med förordningen (2004:1024) om pris till Per Angers minne. Såväl prissumman som omkostnader för prisutdelning m.m. ska rymmas inom anslagsposten.

Anslagsposten ska bl.a. användas till att betala det svenska bidraget till den fond som inrättats av International Holocaust Rememberance Alliance.

ap.2 Uppdrag utbildningssatsning

Medlen får användas av Forum för levande historia för att enligt uppdrag Ku 2015/00319/KA genomföra en utbildningsinsats om olika former av rasism och intolerans i historien och idag.

Utöver det som framgår av uppdraget ska myndigheten även arbeta för att nå ut till fler grupper än elever i grundskolan och i gymnasieskolan. Vidare ska myndigheten verka för en bred geografisk spridning samt anlägga ett jämställdhetsperspektiv på utbildningsinsatsen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
8:5 Forum för levande historia
ap.11 6493 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 300
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forum för levande historias räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 746
2016-02-253 746
2016-03-253 746
2016-04-253 746
2016-05-253 746
2016-06-253 746
2016-07-083 500
2016-07-253 746
2016-08-253 746
2016-09-253 746
2016-10-253 746
2016-11-253 746
2016-12-253 748
Summa48 454
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forum för levande historias disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Forum för levande historia
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Jesper Svarén
Kopia till

Statsrådsberedningen / REV
Socialdepartementet / JÄM
Finansdepartementet / BA
Utbildningsdepartementet / S
Förvaltningsavdelningen / EKOL
riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret