Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2016-06-09
N2016/04096/SUBT
Trafikverket
781 89 Borlänge
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslagen 1:11 och 1:14 inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Trängselskatt i Stockholm och anslaget 1:14 Trängselskatt i Göteborg inom utgiftsområde 22 Kommunikationer för budgetåret 2016 (prop. 2015/2016:1 utg.omr. 22, bet. 2015/2016:TU:1, rskr. 2015/16:98).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2015 och den 28 januari 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Trängselskatt i Stockholm (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket10 000
ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket (ram)10 000
Disponeras av Domstolsverket560
ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket (ram)560
Disponeras av Kronofogdemyndigheten2 500
ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten (ram)2 500
Disponeras av Transportstyrelsen128 000
ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen (ram)128 000
Disponeras av Trafikverket1 247 476
ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)40 000
ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket (ram)1 207 476

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Trängselskatt - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.2 Trängselskatt - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.3 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.4 Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.5 Trängselskatt - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Stockholm.

ap.6 Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Stockholm. Medlen på anslagsposten får användas till utgifter för investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som finansieras med överskott från trängselskatten samt till medfinansiering av tunnelbaneutbyggnad i Stockholmsregionen.

Av tilldelade medel för investeringar avseende Förbifart Stockholm får 428 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Investeringar i Förbifart Stockholm för motsvarande belopp får i stället ske inom den låneram som Trafikverket disponerar i Riksgäldskontoret i enlighet med de villkor som anges under avsnitt 5.1 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Trafikverket.


1:14

Trängselskatt i Göteborg (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket12 000
ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket (ram)12 000
Disponeras av Domstolsverket1 040
ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket (ram)1 040
Disponeras av Kronofogdemyndigheten1 400
ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten (ram)1 400
Disponeras av Transportstyrelsen157 000
ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen (ram)157 000
Disponeras av Trafikverket839 579
ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)26 500
ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket (ram)813 079

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Trafikverket får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.2 Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket

Anslagsposten utgör skillnaden mellan inkomster av trängselskatten och system- och administrationskostnader med anledning av trängselskattesystemet i Göteborg. Medlen på anslagsposten får användas för finansiering av investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg.

Av tilldelade medel för investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg får 600 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen. Investeringar i kollektivtrafik, järnväg och väg i Göteborg för motsvarande belopp får i stället ske inom den låneram som Trafikverket disponerar i Riksgäldskontoret i enlighet med de villkor som anges under avsnitt 5.1 i regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende Trafikverket.

ap.3 Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket

Skatteverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.4 Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket

Domstolsverket får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.5 Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten

Kronofogdemyndigheten får använda medel från anslagsposten för administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

ap.6 Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen

Transportstyrelsen får använda medel från anlagsposten för system- och administrationsutgifter till följd av trängselskatten i Göteborg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.156Allt0
ap.21 000Allt0
ap.34 000Allt0
ap.4250Allt0
ap.512 800Allt0
ap.60Allt0
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.12 650Allt0
ap.20Allt0
ap.31 200Allt0
ap.4104Allt0
ap.5140Allt0
ap.615 700Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:11 Trängselskatt i Stockholm
1:11 ap.21:11 ap.6100 %
1:11 ap.11:11 ap.6100 %
1:11 ap.41:11 ap.6100 %
1:11 ap.51:11 ap.6100 %
1:11 ap.31:11 ap.6100 %
1:14 Trängselskatt i Göteborg
1:14 ap.31:14 ap.2100 %
1:14 ap.41:14 ap.2100 %
1:14 ap.51:14 ap.2100 %
1:14 ap.61:14 ap.2100 %
1:14 ap.11:14 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Trängselskatt i Stockholm
ap.613 500 0001 845 0001 339 00010 016 000
1:14 Trängselskatt i Göteborg
ap.24 200 000794 000356 0002 889 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25134
2016-02-25134
2016-03-25134
2016-04-25134
2016-05-25134
2016-06-25134
2016-07-25134
2016-08-25134
2016-09-25134
2016-10-25134
2016-11-25134
2016-12-25126
Summa1 600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Trängselskatt - del till Domstolsverket
1:14 ap.4Trängselskatt i Göteborg - del till Domstolsverket
Till Kronofogdemyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25325
2016-02-25325
2016-03-25325
2016-04-25325
2016-05-25325
2016-06-25325
2016-07-25325
2016-08-25325
2016-09-25325
2016-10-25325
2016-11-25325
2016-12-25325
Summa3 900
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kronofogdemyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.4Trängselskatt - del till Kronofogdemyndigheten
1:14 ap.5Trängselskatt i Göteborg - del till Kronofogdemyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 833
2016-02-251 833
2016-03-251 833
2016-04-251 833
2016-05-251 833
2016-06-251 833
2016-07-251 833
2016-08-251 833
2016-09-251 833
2016-10-251 833
2016-11-251 833
2016-12-251 837
Summa22 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.2Trängselskatt - del till Skatteverket
1:14 ap.3Trängselskatt i Göteborg - del till Skatteverket
Till Trafikverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-25173 921
2016-02-25173 921
2016-03-25173 921
2016-04-25173 921
2016-05-25173 921
2016-06-25173 921
2016-07-25173 921
2016-08-25173 921
2016-09-25173 921
2016-10-25173 921
2016-11-25173 921
2016-12-25173 924
Summa2 087 055
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Trafikverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.3Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:11 ap.6Trängselskatt Stockholm - del till Trafikverket
1:14 ap.1Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
1:14 ap.2Trängselskatt Göteborg - del till Trafikverket
Till Transportstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2523 750
2016-02-2523 750
2016-03-2523 750
2016-04-2523 750
2016-05-2523 750
2016-06-2523 750
2016-07-2523 750
2016-08-2523 750
2016-09-2523 750
2016-10-2523 750
2016-11-2523 750
2016-12-2523 750
Summa285 000
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Transportstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.5Trängselskatt - del till Transportstyrelsen
1:14 ap.6Trängselskatt i Göteborg - del till Transportstyrelsen
På regeringens vägnar
Anna Johansson
Eva Svensson
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementet/BA och S3
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Domstolsverket
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Transportstyrelsen