Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:6

2016-06-16
S2016/04328/FS
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten
Riksdagen har beslutat om Folkhälsomyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Folkhälsomyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Folkhälsomyndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 20 januari

den 19 februari

den 3 maj

den 1 augusti

den 26 oktober

Statlig styrning med kunskap

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndighetens verksamhet och arbetssätt påverkats av förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst. Folkhälsomyndigheten ska även redogöra för hur myndigheten bidragit till förordningens syfte.

Mottagande av asylsökande och nyanlända

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur dess verksamhet samt samverkan med andra aktörer påverkats av ett ökat antal asylsökande och nyanlända.

Klimatets påverkan på befolkningens hälsa

Folkhälsomyndigheten ska, inom ramen för uppgiften att följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar detta, redovisa hur de övervakningssystem som myndigheten ansvarar för, eller använder sig av i sina analyser, kan indikera klimatets påverkan på befolkningens hälsa.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Styrning med kunskap på området psykisk hälsa

Folkhälsomyndigheten ska bygga upp och samordna arbetet med styrning med kunskap när det gäller främjande och förebyggande arbete för barn, unga, vuxna och äldre inom området psykisk hälsa på nationell nivå. Närliggande områden med bäring på det främjande och förebyggande arbetet ska beaktas, bl.a. alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT) samt kost och fysisk aktivitet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2017. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 10 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

2. Suicidförebyggande arbete

Folkhälsomyndigheten ska samordna det nationella suicidförebyggande arbetet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 28 maj 2015 (dnr S2015/3986/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016 respektive den 28 februari 2017. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 5 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

3. Samhällsekonomisk analys för vaccination mot hepatit B

Folkhälsomyndigheten ska uppdatera den samhällsekonomiska analys för vaccination mot hepatit B som Socialstyrelsen lämnade till regeringen den 29 november 2013 (dnr S2013/46/FS) som del i förslaget om att vaccination mot hepatit B ska ingå i det nationella vaccinationsprogrammet för barn. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2016. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 100 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

4. Preventivt arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska stödja utvecklingen av ett långsiktigt hållbart kunskapsbaserat preventivt arbete inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT). Uppdraget kan omfatta att stödja tillämpning av redan kända och verkningsfulla metoder och arbetssätt som behöver spridas geografiskt eller till fler grupper, att utvecka nya metoder och arbetssätt, att generera ny kunskap samt att sprida erfarenheter av framgångsrikt och väl dokumenterat arbete. Det civila samhällets organisationer utgör en viktig aktör i detta utvecklingsarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2017. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten får för uppdragets genomförande använda 40 000 000 kronor under 2016 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 6:2 Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel, anslagsposten 5 Insatser för genomförande av ANDT-strategi.

5. Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Folkhälsomyndigheten ska, inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter. Folkhälsomyndigheten ska även redovisa hur frågor som rör unga transpersoners psykiska hälsa kan lyftas fram inom ramen för myndighetens övriga uppdrag gällande psykisk hälsa. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2016 är Folkhälsomyndigheten sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska redovisas i samband med myndighetens årsredovisning. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

6. Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

Folkhälsomyndigheten ska lämna ett underlag som kortfattat beskriver användningen under 2015 av anslaget 2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Underlaget ska särskilt följa upp på vilket sätt förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion har påverkat bidragets användning. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten. 

7. Minskade utsläpp från resor och transporter

Folkhälsomyndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, beakta den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se. Uppdraget ska redovisas i samband med redovisning enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

8. Folkhälso- och miljöhälsoenkäter

Folkhälsomyndigheten ska bidra till genomförandet av folkhälso- och miljöhälsoenkäter, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) genom myndighetens folkhälso- och miljöhälsorapportering under 2016 respektive 2017. Redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folkhälsomyndigheten.

Tidigare givna, pågående uppdrag

1. Jämställdhetsintegrering

Folkhälsomyndigheten ska utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 22 februari 2018. Uppdraget ska även redovisas i myndighetens årsredovisningar för 2016–2018.

2. Hälsoundersökningar till asylsökande

Folkhälsomyndigheten ska stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 10 december 2015 (dnr S2015/07981/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2016 och den 30 april 2017.

3. Vaccinationer hos asylsökande

Folkhälsomyndigheten ska göra en kartläggning och analys av behoven av vaccinationer hos asylsökande, i enlighet med regeringsbeslut III:9 från den 10 december 2015 (dnr S2015/07984/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 april 2016.

4. Statistik inom funktionshindersområdet

Folkhälsomyndigheten ska ta fram statistik som möjliggör jämförelser mellan personer med funktionsnedsättning och övrig befolkning, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 29 februari 2016.

5. Strategi för funktionshinderspolitiken

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016, i enlighet med regeringsbeslut II:4 från den 6 oktober 2011 (dnr S2011/8810/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2016.

6. Nationella minoriteter

Folkhälsomyndigheten ska upprätta och utveckla långsiktiga former för dialog med Sveriges nationella minoriteter, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november årligen under 2015–2017.

7. Miljömålen

Folkhälsomyndigheten ska verka för att nå miljömålen, i enlighet med regeringsbeslut I:26 från den 25 juni 2015 (dnr M2015/2633/Mm). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) senast den 1 mars 2016 och i myndighetens årsredovisningar för 2016–2019.

8. Miljömålsrådet

Folkhälsomyndigheten ska bistå Miljömålsrådet, i enlighet med regeringsbeslut I:17 från den 18 december 2014 (dnr M2015/214/Mm). Uppdraget ska redovisas i myndighetens årsredovisning.

9. Ungdomars levnadsvillkor

Folkhälsomyndigheten ska lämna underlag för uppföljningen av utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor 2015–2017, i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 12 mars 2015 (dnr U2015/1496/UC). Uppdraget ska redovisas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) enligt överenskommelse mellan myndigheterna.

10. Hälsosamt åldrande

Folkhälsomyndigheten ska genomföra fördjupade analyser och 36-månadersuppföljning avseende försöksverksamheten Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande, i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 16 januari 2014 (dnr S2010/2056/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 januari 2016.

11. Patientsäkerhet

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att utveckla ett samlat stöd inom patientsäkerhetsområdet, i enlighet med regeringsbeslut III:6 från den 3 december 2015 (dnr S2015/07802/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 april 2016 och den 31 december 2016. Finansiering av uppdraget sker inom anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa.

12. Antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag inom strategin mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner, i enlighet med regeringsbeslut I:8 från den 14 juni 2012 (dnr 2010/7655/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november 2016 och den 18 november 2017.

13. Stöd inom området antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska ge stöd till Världshälsoorganisationen (WHO) i arbetet med den globala handlingsplanen (GAP) avseende antibiotikaresistens, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 18 november årligen. Arbetet med att etablera ett WHO Collaborating Center (WHO CC) på Folkhälsomyndigheten för arbete mot antibiotikaresistens ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017.

14. Sekundering inom området antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska ingå en överenskommelse med Världshälsoorganisationen (WHO) om en sekundering av en expert till organisationen inom området antibiotikaresistens, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 5 november 2015 (dnr S2015/07176/FS).

15. Kostnader till följd av antibiotikaresistens

Folkhälsomyndigheten ska utveckla modellering av framtida kostnader till följd av antibiotikaresistens, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2017.

16. Utvärdering av befintliga antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska utvärdera befintliga antibiotika för att bevara möjligheten till effektiv behandling, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Folkhälsomyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2016 och den 31 maj 2017.

17. Tillgänglighet till antibiotika

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående tillgänglighet till antibiotika, i enlighet med regeringsbeslut III:3 från den 20 augusti 2015 (dnr S2015/05372/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2016.

18. Underlag för reserekommendationer

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående rekommendationer om resor med anledning av spridning av smittsamma sjukdomar, i enlighet med regeringsbeslut III:2 från den 13 maj 2009 (dnr S2009/4027/FH) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS).

19. Upphandling och beredskapslagring av läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska upphandla och beredskapslagra läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:4 från den 18 mars 2010 (dnr S2010/2474/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast ett och ett halvt år innan avtalstiden löpt ut.

20. Lagerhållning av antivirala läkemedel

Folkhälsomyndigheten ska lagerhålla antivirala läkemedel, i enlighet med regeringsbeslut III:1 från den 3 juni 2010 (dnr S2009/1511/FH) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) årligen i mars.

21. Tillgång till pandemivaccin

Folkhälsomyndigheten ska säkerställa tillgången till pandemivaccin, i enlighet med regeringsbeslut III:10 från den 29 januari 2015 (dnr 2015/594/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) när beslut fattats i frågan.

22. Underlag till beslut om nationella vaccinationsprogram

Folkhälsomyndigheten ska utarbeta en modell för framtagande av underlag till beslut om nationella vaccinationsprogram m.m., i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 10 januari 2013 (dnr S2013/240/FS) och regeringsbeslut III:3 från den 13 maj 2015 (dnr S2015/3628/FS). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2016.

23. Föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndigheten ska genomföra uppdrag angående fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete, i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 5 juni 2014 (dnr S2014/4634/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 maj 2016.

24. Stöd till barn i familjer med missbruk

Folkhälsomyndigheten ska leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn i familjer med missbruk m.m., i enlighet med regeringsbeslut II:1 från den 30 juni 2011 (dnr S2011/6353/FST) och III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

25. Tillsyn enligt alkohol- respektive tobakslagen

Folkhälsomyndigheten ska utveckla och skärpa tillsynen enligt alkohol- respektive tobakslagen, i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens folkhälsoinstitut och regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

26. Fördelning av medel inom alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksområdet

Folkhälsomyndigheten ska fördela medel till särskilda utvecklingsprojekt inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet (ANDT), i enlighet med regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Statens folkhälsoinstitut och regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2016.

27. Langning av alkohol till minderåriga

Folkhälsomyndigheten ska genomföra informationsinsatser avseende langning av alkohol till minderåriga, i enlighet med regeringsbeslut II:3 från den 16 februari 2012 (dnr S2012/777/FST) och III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

28. Arbete vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak på universitet och högskolor

Folkhälsomyndigheten ska stödja det pågående förebyggande och hälsofrämjande arbetet vad gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) på universitet och högskolor, i enlighet med regeringsbeslut II:8 från den 9 februari 2012 (dnr S2011/5893/FST) och III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

29. Spel och dess sociala konsekvenser

Folkhälsomyndigheten ska genomföra insatser mot spelberoende och dess sociala konsekvenser, i enlighet med regeringsbeslut III:7 från den 18 december 2014 (dnr S2014/8966/FST). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:1

Folkhälsomyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten375 043
ap.1Folkhälsomyndigheten (ram)371 990
ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention (ram)3 053

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Folkhälsomyndigheten får använda totalt 132 000 kronor som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet utbetalas efter fakturering till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.2 Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

Medlen disponeras av Folkhälsomyndigheten för att finansiera kostnader vid Karolinska institutet för avdelningen Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP). Medlen ska utbetalas varje månad med en tolftedel av anslagsbeloppet till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret.

2:2

Insatser för vaccinberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten85 000
ap.2Insatser vaccinberedskap - del till FoHM (ram)85 000

Villkor för anslag 2:2

ap.2 Insatser vaccinberedskap - del till FoHM

Folkhälsomyndigheten får använda medlen för insatser för vaccinberedskap efter beslut av regeringen.

Folkhälsomyndigheten får använda 500 000 kronor av medlen för arbete med att ingå avtal med en eller flera vaccinproducenter om pandemivaccin.

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Folkhälsomyndigheten145 502
ap.2Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition (ram)145 502

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Insatser mot hiv/aids - del till Folkhälsomyndighetens disposition

I enlighet med förordningen (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar ska högst 21 000 000 kronor betalas ut till frivilligorganisationer som bedriver hivpreventivt arbete. Syftet med bidraget är att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hiv/aids och andra sexuellt överförbara och blodburna sjukdomar.

I enlighet med förordningen (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion ska högst 95 000 000 kronor betalas ut till landsting och kommuner som bedriver hivpreventivt arbete. Av dessa ska högst 45 000 000 kronor betalas ut i form av verksamhetsbidrag och högst 50 000 000 kronor i form av projektbidrag. Syftet med bidraget är att förstärka och komplettera insatser som landsting och kommuner vidtar för att förebygga spridning eller minska konsekvenserna av hivinfektion.

Av anslaget ska högst 29 502 000 kronor användas till finansiering av insatser på nationell nivå och till övergripande samordning och uppföljning m.m. Medlen får inte användas för Folkhälsomyndighetens egen löpande verksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.111 1603 %0
ap.20Inget0
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.20Inget0
2:4 Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:1 Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.42:1 ap.1100 %
2:1 ap.32:1 ap.1100 %
2:2 Insatser för vaccinberedskap
2:2 ap.12:2 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2015 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2016 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
2:1 Folkhälsomyndigheten
ap.3ram
ap.4ram
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.1ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Insatser för vaccinberedskap
ap.2510 00085 00085 000340 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "Infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)350 000
- varav INVESTERING350 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav INVESTERING

Överskottet vid försäljning av beredskapslager ska redovisas mot inkomsttitel 2625 Utförsäljning av beredskapslager.

5.2

Utbetalningsplan

Till Folkhälsomyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2531 253
2016-02-2531 253
2016-03-2531 253
2016-04-2531 253
2016-05-2531 253
2016-06-2531 253
2016-07-2531 253
2016-08-2531 253
2016-09-2531 253
2016-10-2531 253
2016-11-2531 253
2016-12-2531 260
Summa375 043
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folkhälsomyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Folkhälsomyndigheten
2:1 ap.2Folkhälsomyndigheten - del till suicidprevention

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Speciell diagnostik9560026 60027 400-800-105
Övrig uppdragsfinansierad verksamhet004 0004 00000
Summa9560030 60031 400-800-105
Offentligrättslig verksamhet
Miljöavgifter enligt förordning 2014:425002 0002 00000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gabriel Wikström
Henrik Moberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
E-hälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret