Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2016-06-22
UD/2016/11370/PLAN (delvis)
UD2016/11363/ES
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12, 20, 41, 42, 43, 44 Internationell civil krishantering
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99, prop. 2015/16:99 utg.omr. 7, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten165 000
ap.12Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten (ram)165 000
Disponeras av Kriminalvården29 000
ap.20Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården (ram)29 000
Disponeras av Domstolsverket4 000
ap.43Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket (ram)4 000
Disponeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap40 000
ap.41Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (ram)40 000
Disponeras av Åklagarmyndigheten5 000
ap.44Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten (ram)5 000
Disponeras av Folke Bernadotteakademin78 000
ap.42Internationell civil krishantering - del till FBA (ram)78 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Internationell civil krishantering - del till Polismyndigheten

ap.20 Internationell civil krishantering - del till Kriminalvården,

ap.43 Internationell civil krishantering - del till Domstolsverket,

ap.44 Internationell civil krishantering - del till Åklagarmyndigheten,

ap.41 Internationell civil krishantering - del till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

ap.42 Internationell civil krishantering - del till Folke Bernadotteakademin,

 

Anslagsposterna får användas för att ställa svensk personal till förfogande för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Europeiska unionen (EU) samt Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Myndigheterna ska bidra med personal till insatserna i enlighet med strategin för internationell civil krishantering (UF 2014/56358/UD/SP).

Det totala svenska personalbidraget till varje insats får inte överstiga 20 procent av den totala internationella personalstyrkan. Undantag från denna regel gäller för OSSE-insatser och för mindre insatser. Myndigheterna ska samordna sig och samverka för att nå detta mål i enlighet med regeringens beslut (UF2013/52812/UD/SP) om myndighetssamverkan för internationell fredsfrämjande verksamhet.

Myndigheterna ska följa regeringens inriktning och prioriteringar för denna verksamhet i enlighet med budgetpropositionen för 2016. Händelser i omvärlden kan innebära förändringar härvidlag. Myndigheterna ska därutöver ha beredskap för att nya beslut kan komma att meddelas av regeringen till följd av förändringar i omvärlden.

DAC:s riktlinjer

Medlen ska endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Respektive myndighet ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Prognoser

Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Folke Bernadotteakademin ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. I samband med dessa ska respektive myndighet inkomma till Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) med en utförlig kommentar till prognosen innehållande en analys av prognosen i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoskommentaren ska vara uppbruten per organisation och insats samt redovisa myndighetens förvaltningskostnad för denna verksamhet. Prognoserna lämnas i Hermes den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti samt den 26 oktober enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheterna ska bidra med personal till civila krishanteringsinsatser inom ramen för FN, EU och OSSE enligt nedan specifikation för respektive myndighet. 

Rättsväsendets myndigheter

Rättsväsendets myndigheter ansvarar inom ramen för internationell civil krishantering för verksamhet inom sin profession. Till rättsväsendets myndigheter hör Polismyndigheten, Kriminalvården, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. För att uppnå såväl målen med verksamheten som ett effektivt resursutnyttjande är det viktigt att rättsväsendets myndigheter hanteras i ett sammanhang. 

ap.12 Polismyndigheten

I insatser med särskilt polisfokus ska det arbetas för att få in fler poliser.

Insatser inom ramen för FN m.m.

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och andra insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 72 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser på följande vis:

I följande insatser ska Polismyndigheten främst delta:

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

FN:s insats i Liberia (UNMIL)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

Övriga insatser som Polismyndigheten bör delta i:

FN:s insats i Sydsudan (UNMISS)

FN:s insats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA)

FN:s insats i Afghanistan (UNAMA)

FN:s insats i Libyen (UNSMIL)

Internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG)

FN:s stabiliseringsinsats i Haiti (MINUSTAH)

Myndigheten kan efter samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet) även ställa personal till förfogande för andra FN-insatser inom ramen för Sveriges utrikes- och säkerhetspolitiska prioriteringar.

Insatser inom ramen för EU

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 37 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis:

I följande insatser ska Polismyndigheten främst delta:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Polismyndigheten bör delta i: 

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM
Moldavien/Ukraina)

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

Insatser inom ramen för OSSE

Polismyndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 21 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan

 

 

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 10 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Polismyndigheten med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 4 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret
Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet). 

Förvaltningskostnader
Av medlen får högst 21 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.   

 

ap.20 Kriminalvården

Insatser inom ramen för FN m.m.

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för FN:s fredsbevarande insatser och andra insatser. Kriminalvårdens engagemang inom FN ska öka under året. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 16 miljoner kronor för personalbidrag till FN-insatser på följande vis:

I följande insatser ska Kriminalvården främst delta:

FN:s stabiliseringsinsats i Mali (MINUSMA)

FN:s stabiliseringsinsats i Demokratiska republiken Kongo (MONUSCO)

FN:s insats i Liberia (UNMIL)

FN:s insats i Somalia (UNSOM)

Övriga insatser som Kriminalvården bör delta i:

FN:s stabiliseringsinsats i Centralafrikanska republiken (MINUSCA)

Insatser inom ramen för EU

Kriminalvården ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 1 miljon kronor för personalbidrag på följande vis:

I följande insats ska Kriminalvården främst delta:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 7,5 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s och FN:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Kriminalvården med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 1,5 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält.

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 3 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

 

ap.43 Domstolsverket

Insatser inom ramen för EU

Domstolsverket ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 3,05 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis:

I följande insats ska Domstolsverket främst delta:

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

Domstolsverket ska eftersträva att delta även i andra insatser, exempelvis EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina). Deltagandet i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 0,5 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 0,45 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader.

 

ap.44 Åklagarmyndigheten

Insatser inom ramen för EU

Åklagarmyndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 3,9 miljoner kronorför personalbidrag på följande vis:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo).

Åklagarmyndigheten ska eftersträva att delta även i andra insatser, exempelvis EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina). Deltagandet ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitedepartementet och Utrikesdepartementet).

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 0,5 miljoner kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning och förberedelser för utsändande av utrustning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Sverige med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 0,6 miljoner kronor användas till förvaltningskostnader. 

Myndigheter som bidrar med civilt stöd och civila experter

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sänder ut experter inom insatsstöd, t.ex. sjukvård, säkerhet, logistik, IT och kommunikation. MSB kan vid förfrågan även bistå med materiel. Folke Bernadotteakademin sänder ut experter inom olika områden, t.ex. observatörer, genderrådgivare och politiska rådgivare.

 

ap.41 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas1 miljoner kronor till FN.

Insatser inom ramen för EU

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik med flera insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 25 miljoner kronor för personalbidrag fördelat på följande vis:

I följande insatser ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap främst delta: 

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL
Niger)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör delta i:

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s gränsstödsinsats i (EUBAM Rafah)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP NESTOR) 

Insatser inom ramen för OSSE

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 3 miljoner kronor för personalbidrag till OSSE-insatser fördelat på följande vis: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Övriga insatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bör delta i:

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH). Till detta fördelas 5 miljoner kronor. 

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH)  

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 1 miljon kronor till annan insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning och förberedelser för utsändande av utrustning, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder där Sverige deltar med personal ska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter till en kostnad om högst 4 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet).

Förvaltningskostnader

Av medlen får högst 1 miljon kronor användas till förvaltningskostnader.

    

ap.42 Folke Bernadotteakademin

 

Insatser inom ramen för FN m.m.

Myndigheten ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för FN, om möjlighet ges. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 8 miljoner kronor till FN.

Insatser inom ramen för EU

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för insatser inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik samt andra säkerhets- och fredsfrämjande insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 33 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis:

I följande insatser ska Folke Bernadotteakademin främst delta:

EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM Ukraina)

EU:s övervakningsinsats i Georgien (EUMM Georgien)

EU:s rättsstödsinsats i Kosovo (EULEX Kosovo)

EU:s polisinsats i Afghanistan (EUPOL Afghanistan)

EU:s polisinsats för den palestinska myndigheten (EUPOL COPPS)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Mali (EUCAP SAHEL Mali) 

EU:s integrerade gränsförvaltningsuppdrag i Libyen (EUBAM Libya)

Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:

EU:s gränsstödsinsats i Moldavien och Ukraina (EUBAM Moldavien/Ukraina)

EU:s gränsstödsinsats i Palestina (EUBAM Rafah)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats på Afrikas Horn och Indiska Oceanen (EUCAP NESTOR)

EU:s civila kapacitetsbyggande insats i Niger (EUCAP SAHEL Niger) 

Insatser inom ramen för OSSE

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för OSSE:s fältmissioner och insatser. Av tilldelade medel på anslagsposten fördelas 15 miljoner kronor för personalbidrag på följande vis: 

OSSE:s fältnärvaro i Centralasien, Södra Kaukasien och Östeuropa, särskilt till OSSE:s civila observatörsinsats i Ukraina

Sverige kan även bidra med personalbidrag till OSSE:s fältnärvaro i Västra Balkan

Övriga insatser som Folke Bernadotteakademin bör delta i:

Folke Bernadotteakademin ska ställa personal till förfogande för Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH). Till detta fördelas 16 miljoner kronor. 

Temporära internationella närvaron i Hebron (TIPH)   

Insatsnära verksamhet

I syfte att höja effektiviteten på de svenska personalbidragen och de internationella organisationernas civila krishanteringsinsatser fördelas 1 miljon kronor till insatsnära verksamhet i form av t.ex. insatsförberedande utbildning, inklusive utländskt deltagande, bidrag till internationella organisationers policy- och metodutveckling eller annan internationell samverkan på insatsområdet till stöd för fredsfrämjande, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet.

I syfte att stödja EU:s, FN:s och OSSE:s planering för och genomförande av civila krishanteringsinsatser i DAC-länder, där Sverige deltar med personal, ska Folke Bernadotteakademin med ett långsiktigt perspektiv ställa personal till förfogande till någon av dessa organisationers högkvarter. Till detta fördelas högst 7 miljoner kronor. Inriktningen ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Kortare insatser under budgetåret

Medlen får även användas för att finansiera kortare insatser, uppdrag eller särskilda projekt i fält. Deltagande i dessa insatser ska ske i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.120Inget0
ap.200Inget0
ap.410Inget0
ap.420Inget0
ap.430Inget0
ap.440Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Isabella Lövin
Camilla Norström
Likalydande till

Kriminalvården
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Folke Bernadotteakademin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Justitiedepartementet - DOM
Justitiedepartementet - KRIM
Justitiedepartementet - PO
Justitiedepartementet - SSK
Justitiedepartementet - Å
Utrikesdepartementet - AF
Utrikesdepartementet - AME
Utrikesdepartementet - ASO
Utrikesdepartementet - EC
Utrikesdepartementet - EKO
Utrikesdepartementet - EU
Utrikesdepartementet - FN
Utrikesdepartementet - FMR
Utrikesdepartementet - IU
Utrikesdepartementet - MENA
Utrikesdepartementet - NIS
Utrikesdepartementet - P-IR
Utrikesdepartementet - PLAN
Utrikesdepartementet - RS
Försvarsdepartementet - SI
Finansdepartementet - BA
Utbildningsdepartementet - JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Totalförsvarets forskningsinstitut