Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2016-06-30
N2016/04640/RTS
N2016/04426/KLS(delvis)
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för budgetåret 2016 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt (prop. 2015/16:1 utg.omr. 19, bet. 2015/16:NU2, rskr. 2015/16:70).

Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Återrapporteringskrav m.m. beträffande verksamhet avseende regionalt tillväxtarbete hos Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Uppsala, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands och Västerbottens län framgår av villkorsbesluten för dessa organ.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 485
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 485
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län2 345
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)2 345
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 877
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 877
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län1 148
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)1 148
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län1 264
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)1 264
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län3 725
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)3 725
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 161
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 161
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 370
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 370
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län12 014
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)12 014
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län957
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)957
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län569
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)569
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län2 098
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)2 098
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län34 060
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)34 060
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län20 134
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)20 134
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län4 465
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)4 465
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län5 995
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)5 995
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län71 900
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)71 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län137 500
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)137 500
Disponeras av Tillväxtverket1 047 513
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)1 047 513
ap.24.1Tillväxtverket (ram)384 543
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)41 054
ap.24.3Gotlands kommun (ram)28 525
ap.24.4Skåne läns landsting (ram)18 183
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (ram)66 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)9 380
ap.24.7Östergötlands läns landsting (ram)21 807
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)28 032
ap.24.9Hallands läns landsting (ram)10 811
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)46 701
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)15 508
ap.24.12Jönköpings läns landsting (ram)24 021
ap.24.13Örebro läns landsting (ram)39 853
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Gävleborgs läns landsting (ram)84 835
ap.24.16Kronobergs läns landsting (ram)16 475
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)53 000
ap.24.18Jämtlands läns landsting (ram)113 905
Disponeras av Kammarkollegiet12 237
ap.22Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet (ram)12 237

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1–21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2–24:18

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–3, 9, 13–16, 18, 20 och 21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.5, 24.7, 24.9, 24.12, 24.13, 24.15, 24.16 och 24.18) för ändamålen 1 och 2.

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1–21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24.2–24.18) för ändamålen 3 och 4. Beslut beträffande ändamålet 4 ska fattas mot tilldelat anslag och inte mot bemyndigande.

Medlen ska användas i enlighet med nationella förordningar och respektive strukturfondsprogram.

Ändamål:

1. Regionala företagsstöd

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

4. Uppföljning och utvärdering

 • Anslagsposterna 4, 5, 8 och 10: 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 2, 7, 11, och 14: 200 000 kronor
 • Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kronor
 • Anslagsposterna 6, 17 och 24.9: 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 1, 19 och 24.6: 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kronor
 • Anslagsposten 24.4: 700 000 kronor
 • Anslagsposterna 13, 16, 24.3 och 24.8: 900 000 kronor
 • Anslagsposterna 15, 24.2, 24.7 och 24.12: 1 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.13: 1 400 000 kronor
 • Anslagsposterna 24.10, 24.14 och 24.17: 1 500 000 kronor
 • Anslagsposterna 20 och 24.5: 2 000 000 kronor
 • Anslagsposten 24.15: 2 100 000 kronor
 • Anslagsposterna 18, 21 och 24.18: 2 500 000 kronor

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive beslutsfattare, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2016 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22 Reg tillväxt.åtg - del till Kammarkollegiet

Medlen får användas efter beslut av regeringen om eventuell ytterligare tilldelning till länsstyrelser, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting, Gotlands kommun, samverkansorgan eller Tillväxtverket samt för viss projekt- och utvecklingsverksamhet, m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionala företagsstöd

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

2. Stöd till kommersiell service

3. Projektverksamhet

Tillväxtverket får göra utbetalningar till innovationskluster i enlighet med 20 § i den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om Europeiskt territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interreg Europe, Interact, Urbact och ESPON (European Spatial Planning Observatory Network) samt medfinansiera det gemensamma sekretariatet och revisionsmyndigheten för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska dessutom svara för den svenska medfinansieringen av tekniskt stöd inom det gränsöverskridande samarbetet Kolarctic ENPI (European Neighbourhood Instrument) samt för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB (Vision and Strategies around the Baltic Sea).  

Medel från anslaget får medfinansiera insatser inom ramen för regionalfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014–2020, inkl. tekniskt stöd för strukturfondspartnerskapen.

4. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie anslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. kopplat till bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

5. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 7 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och högst 7 000 000 kronor årligen avseende Stiftelsen Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Stiftelsen Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

6. Insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län

Minst 2 500 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

ap.24.3 Gotlands kommun

Minst 2 500 000 kronor ska användas till insatser för hållbar regional tillväxt och näringslivsutveckling i Gotlands län i enlighet med regeringens beslut om uppdrag respektive erbjudande att genomföra insatser för tillväxt i Gotlands län (dnr N2016/04642/RTS).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.1849Inget0
ap.2235Inget0
ap.3388Inget0
ap.4115Inget0
ap.5126Inget0
ap.6372Inget0
ap.7216Inget0
ap.8137Inget0
ap.91 201Inget0
ap.1096Inget0
ap.1157Inget0
ap.12348Inget0
ap.132 984Inget0
ap.14210Inget0
ap.153 406Inget0
ap.162 013Inget0
ap.17447Inget0
ap.1811 550Inget0
ap.19600Inget0
ap.207 190Inget0
ap.2113 750Inget0
ap.221 224Inget0
ap.24.138 203Inget0
ap.24.24 105Inget0
ap.24.32 603Inget0
ap.24.41 818Inget0
ap.24.56 612Inget0
ap.24.6938Inget0
ap.24.72 181Inget0
ap.24.82 803Inget0
ap.24.91 081Inget0
ap.24.104 670Inget0
ap.24.111 551Allt0
ap.24.122 402Inget0
ap.24.133 985Inget0
ap.24.144 476Inget0
ap.24.158 484Inget0
ap.24.161 648Inget0
ap.24.175 300Inget0
ap.24.1811 391Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.110 0003 4112 88002018
ap.21 500350002017
ap.39 0002 0001 72002018
ap.42 5004504501502019
ap.52 0001 336002017
ap.66 0002 0008001 1462020
ap.73 0001 25015002018
ap.923 00011 0005 0671 0002020
ap.102 0001 000002017
ap.111 000150002017
ap.126 0001 5001 0002672020
ap.1353 00023 00012 0008 5392020
ap.144 0001 500002017
ap.1543 00025 00010 13502018
ap.1665 00027 50014 00021 0002020
ap.179 0001 000100912022
ap.18220 00067 12357 53467 1232020
ap.1912 0002 0001 0005282020
ap.20115 00046 75015 3001 0002020
ap.21310 000145 000100 00039 4982021
ap.24.1750 000180 00090 000200 0002023
ap.24.271 00030 00020 0009 9832023
ap.24.338 00023 0003 3182 0002023
ap.24.47 0001 9521 00002023
ap.24.5100 00050 00032 0003 0002023
ap.24.610 0004 27850392023
ap.24.752 00018 00015 0006 2682023
ap.24.866 00021 00017 00013 1902023
ap.24.923 0006 0006 0003 0002023
ap.24.10110 00038 00030 00021 9812023
ap.24.1119 00012 480002023
ap.24.1262 00024 0006 50013 3452023
ap.24.1365 00025 00020 0008 2552023
ap.24.1480 00038 60020 2006 5002023
ap.24.15180 00050 00050 00053 0932023
ap.24.1633 00012 0009 0003 9652023
ap.24.17135 00050 00040 50029 2592023
ap.24.18210 00070 00065 00044 6472023
ap.2285 0004 0001 76202020
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen vad gäller infriade åtaganden är endast indikativ.

De ekonomiska åtaganden som regeringen ingår och som medför utgifter 2017–2020 avseende ap. 22 ska löpande rapporteras av Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet och redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning. Omfattningen och formerna för den löpande rapporteringen från Regeringskansliet (Näringsdepartementet) till Kammarkollegiet får bestämmas av berörda parter. Även de ekonomiska åtaganden som regeringen ingått med stöd av bemyndiganderamar tidigare år ska redovisas i Kammarkollegiets årsredovisning.

4.3.6 Åtagande som maximalt får infrias 2017

AnslagspostMaximalt infriade åtaganden 2017
ap. 18 485
ap. 22 345
ap. 33 877
ap. 41 148
ap. 51 264
ap. 63 725
ap. 72 161
ap. 81 370
ap. 912 014
ap. 10957
ap. 11569
ap. 123 480
ap. 1329 840
ap. 142 098
ap. 1534 060
ap. 1620 134
ap. 174 465
ap. 18115 500
ap. 195 995
ap. 2071 900
ap. 21137 500
ap. 24.1382 043
ap. 24.241 054
ap. 24.326 025
ap. 24.418 183
ap. 24.566 120
ap. 24.69 380
ap. 24.721 807
ap. 24.828 032
ap. 24.910 811
ap. 24.1046 701
ap. 24.1115 508
ap. 24.1224 021
ap. 24.1339 853
ap. 24.1444 760
ap. 24.1584 835
ap. 24.1616 475
ap. 24.1753 000
ap. 24.18113 905
ap. 2212 237

4.3.7 Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EU:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag,
 • den upphävda förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service avseende investeringsbidrag, samt
 • den upphävda förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar

ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt:

 • förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag,
 • förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar,
 • den upphävda förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet,
 • förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service,
 • förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken, samt
 • den upphävda förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, statligt stöd till regionala investeringar, lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1–4 under anslagsposterna 1–21 och 24 (anslagsposterna 24:2–24:18) samt ändamålen 1–3 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, Skåne läns landsting, Västra Götalands läns landsting, Östergötlands läns landsting, Hallands läns landsting, Jönköpings läns landsting, Örebro läns landsting, Gävleborgs läns landsting, Kronobergs läns landsting, Jämtlands läns landsting och Gotlands kommun samt samverkansorganen i Kalmar, Uppsala, Blekinge, Dalarnas, Södermanlands, Värmlands respektive Västerbottens län.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Martin Nyqvist
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA och SFÖ
Näringsdepartementet/KLS och FF
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
Gävleborgs läns landsting
Hallands läns landsting
Jämtlands läns landsting
Jönköpings läns landsting
Kronobergs läns landsting
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Örebro läns landsting
Östergötlands läns landsting
samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden