Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
ll:l

2016-06-16
U2016/02870/UF
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 17, bet. 2015/16:KrU1, rskr. 2015/16:83).

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. UNGDOMSPOLITIK

 
1.1.1 MUCF ska:

  • Prioritera insatser som rör ungas etablering i arbets- och samhällslivet, ungas makt och delaktighet samt ungas fritid, organisering och välmående.
  • Stärka arbetet med att integrera ungdomsperspektiv i statliga myndigheters verksamhet och med att stödja en kunskapsbaserad kommunal ungdomspolitik. Detta ska bland annat ske genom att koordinera myndighetens samlade resurser och genom ett strategiskt och långsiktigt samarbete med relevanta statliga myndigheter, den nationella samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar samt kommuner och landsting.
  • Verka för att stärka ungdomars och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken.
     

2. POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

 
1.2.1 MUCF ska, inom ramen för de uppgifter som anges i myndighetens instruktion vad gäller politiken för det civila samhället, prioritera samverkan med och kunskapsspridning till andra statliga myndigheter.
 

3. BIDRAGSHANTERING

 
1.3.1 MUCF:s bidragshantering ska vara effektiv och hålla hög kvalitet.

Återrapportering
MUCF ska särskilt redovisa och analysera kostnaderna för administrationen av samtliga statsbidrag som myndigheten ansvarar för.
 

2

Organisationsstyrning

 
2.1. Konskevenser av ett ökat flyktingmottagande
MUCF ska redovisa hur myndighetens verksamhet och samverkan med andra aktörer påverkas av ett ökat flyktingmottagande i landet. I redovisningen ska ingå en bedömning av hur det ökade flyktingmottagandet påverkar myndighetens verksamhet på kort och lång sikt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2016.
 

3

Uppdrag

3.1 UNGDOMSPOLITIK

 
3.1.A Etablering i arbets- och samhällslivet

3.1.A.1 Tematisk analys av ungas etablering i arbets- och samhällslivet
MUCF ska under 2016 och 2017 genomföra en tematisk analys av ungas etablering i arbets- och samhällslivet. MUCF ska beskriva och analysera ungas villkor vad gäller etablering i arbets- och samhällslivet samt beskriva nationella och lokala verksamheter som arbetar för att främja ungas etablering. Analysen ska utgå från målet för ungdomspolitiken och genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. Beskrivningen och analysen ska belysa situationen för unga kvinnor och unga män, unga kvinnor och män med funktionsnedsättning samt unga nyanlända kvinnor och män. I en delrapport ska MUCF beskriva och analysera unga nyanlända kvinnors och mäns villkor vad gäller etablering samt om möjligt beskriva goda exempel. Utifrån analyserna ska förslag lämnas avseende de områden som behöver förbättras. MUCF ska inom ramen för uppdraget inhämta underlag från relevanta myndigheter, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU).
En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2016. Uppdraget ska redovisas i sin helhet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 november 2017.

3.1.A.2 Kunskapsspridning avseende unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar
MUCF ska under 2016 utarbeta former för att sprida kunskap om hur samhällets stöd till unga med psykisk ohälsa och som varken arbetar eller studerar kan organiseras och utvecklas i samverkan mellan olika aktörer. MUCF ska sprida kunskapen till aktörer som arbetar med frågan, i enlighet med vad som anges i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF)). I arbetet med uppdraget bör MUCF bjuda in Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar och den nationella samordnaren för statens insatser på området psykisk hälsa samt andra relevanta aktörer bör vara delaktiga i uppdraget.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 2 000 000 kronor från utgiftsområde 17 anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.9 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel för uppdraget även under 2017 och 2018. En delrapport ska lämnas senast den 28 februari 2017. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

3.1.A.3 Fördjupad analys av ungas övergång mellan skola och arbetsliv
MUCF ska i enlighet med uppdrag som gavs i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fortsatt analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv. Analysen bör ha ett ungdomsperspektiv, dvs. utgå från samtliga ungdomar och ha ett särskilt fokus på de grupper som identifieras ha stora problem vid etableringen på arbetsmarknaden. Analysen bör bidra till fördjupad kunskap om unga kvinnors och unga mäns olika förutsättningar och villkoren för unga nyanlända och unga med funktionsnedsättning, i enlighet med vad som framkommer i regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar (U2015/05478/UF). Utöver detta ska MUCF utifrån analysen lämna förslag på åtgärder som underlättar ungas övergång mellan skola och arbetsliv. I genomförandet av uppdraget ska MUCF samråda med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Statens skolverk, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Brottsförebyggande rådet samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 500 000 kronor från utgiftsområde 17 anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.9 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar. Under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet avser regeringen att avsätta medel för uppdraget även under 2017 och 2018. Som en följd av att MUCF fortsatt ska analysera och redovisa utvecklingen av ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv ändras datum för delrapport och slutrapport. En delrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2018.

3.1.A.4 Barnrätts- och ungdomsperspektiv
MUCF och Barnombudsmannen (BO) fick enligt regeringens beslut den 5 juni 2014 i uppdrag att stärka och sprida kunskap bland beslutsfattare och yrkesverksamma på kommun- och landstingsnivå om vad ett barnrätts- och ungdomsperspektiv innebär i såväl teori som praktik och hur man på ett meningsfullt sätt kan föra dialog med flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män (U2014/03843/UC).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 750 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder. MUCF och BO ska lämna en gemensam redovisning av genomförda insatser och resultat till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 26 februari 2016. Vid samma tidpunkt ska BO lämna en ekonomisk redovisning. MUCF och BO ska lämna en gemensam slutrapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2017.Vid samma tidpunkt ska BO lämna en ekonomisk redovisning.

3.1.A.5 Insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer
MUCF ska i enlighet med uppdrag som gavs i regleringsbrev för 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och i samråd med Statens skolverk genomföra insatser för att skapa en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer. Under 2016 ska myndigheten fortsätta att genomföra utbildningsinsatser.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder. Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2017.

 

3.1.B Fritid, organisering och välmående

 
3.1.B.1 Mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända och andra ungdomar
MUCF ska under 2016 kartlägga, beskriva och sprida goda exempel om hur det unga civilsamhället skapar mötesplatser och nätverk mellan unga nyanlända kvinnor och män och andra unga kvinnor och män. MUCF ska också kartlägga och tillgängliggöra information för det unga civilsamhället kring möjligheterna att erhålla finansiering för sådan verksamhet. Verksamheter som inriktar sig på svenskainlärning, långsiktigt mentorskap samt verksamheter riktade till unga ensamkommande ska särskilt lyftas fram. MUCF ska i genomförandet av uppdraget samråda med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) och andra relevanta organisationer. Myndigheten ska också inkludera unga nyanländas perspektiv i genomförandet av uppdraget.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera 1 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2017. I redovisningen ska myndigheten också lämna förslag på hur denna typ av verksamheter kan stödjas genom ytterligare åtgärder på nationell, regional och lokal nivå.

3.1.B.2 Kartläggning av den öppna fritidsverksamheten
MUCF ska genomföra en kartläggning av den öppna fritidsverksamheten i Sverige. Kartläggningen ska ge en nationell bild av den öppna fritidsverksamheten och de faktorer som påverkar möjligheterna för unga att delta i öppen fritidsverksamhet ska belysas. Kartläggningen ska göras ur ett jämställdhetsperspektiv och särskilt belysa situationen för unga nyanlända kvinnor och män och unga kvinnor och män med funktionsnedsättning. I arbetet med kartläggningen ska MUCF bjuda in Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt belysa unga personers egna erfarenheter av öppen fritidsverksamhet.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 1 000 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder. En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2016.

3.1.B.3 Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga
MUCF fick, i enlighet med regeringsbeslut den 14 april 2016, i uppdrag att, i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO vid Stockholms läns landsting, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år. MUCF fick också uppdrag att i samverkan med UMO föreslå en modell för utbildning av utbildare om samma frågor för nyanlända och asylsökande barn och unga med koppling till den digitala plattformen, exempelvis i form av e-lärande (S2016/02759/JÄM).
För uppdragets genomförande får MUCF använda högst 5 000 000 kronor under 2016, varav 4 500 000 kronor ska utbetalas till Stockholms läns landsting för framtagande och spridning av plattformen. Medlen till Stockholms läns landsting utbetalas engångsvis efter ansökan ställd till MUCF. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 5:2 Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i Sverige, ap.2 Bidrag till myndigheter (ram). Medlen till MUCF utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ske senast den 1 december 2016. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. MUCF ska till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna en slutredovisning av uppdraget senast den 31 mars 2017.

3.1.B.4 Uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter
MUCF fick i enlighet med regeringsbeslut daterat den 21 januari 2016 samt rättelsebeslut daterat den 18 februari 2016 i uppdrag att administrera, fördela medel och följa upp satsningen på stöd till sommarlovsaktiviteter under 2016–2019, under förutsättning att riksdagen beviljar medel för ändamålet (2016/00439/FST). För uppdragets genomförande 2016 får MUCF disponera 200 000 000 kronor varav högst 1 300 000 kronor får användas för egna kostnader för hanteringen av detta. Övriga medel ska efter rekvisition fördelas till kommuner som planerar att utveckla och genomföra kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6 och 15 år. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7, bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. ap.14 del till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
Rekvisition av medel avseende 2016–2019 ska ske till MUCF senast den 1 juli varje år. Varje kommun ska lämna en redovisning till MUCF senast den 1 november 2016, 2017, 2018 och 2019. De medel som inte använts i enlighet med de ändamål som anges i regeringsbeslutet (2016/00439/FST) ska återbetalas till MUCF. Tidpunkten för återbetalning av medel till MUCF ändras i förhållande till tidigare beslut. Tidpunkten för återbetalning flyttas fram till den 31 mars 2017–2020.
MUCF ska varje år, med utgångspunkt i kommunernas redovisning, rapportera till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet). Rapporten ska lämnas senast den 1 mars 2017, 2018 samt 2019. Senast den 15 maj 2020 ska MUCF lämna en slutredovisning.
 

3.1.C Makt och delaktighet

 
3.1.C.1 Stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna
MUCF fick enligt regeringens beslut den 8 maj 2014 i uppdrag att stärka unga kvinnors och unga mäns möjligheter till inflytande i de demokratiska processerna (U2014/03352/UC).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 1 500 000 kronor. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17, anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder. MUCF ska lämna samt en beskrivning av genomförda insatser och resultat under det föregående året till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 februari 2017. En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 mars 2018.
 

3.1.D Övrigt inom ungdomspolitiken

 
3.1.D.1 Redovisa ungas levnadsvillkor
MUCF fick enligt regeringens beslut den 12 mars 2015 i uppdrag att under 2015–2017 redovisa en sammanställning och en kortare redogörelse för väsentliga förändringar i ungas levnadsvillkor utifrån indikatorer som är kopplade till målet för ungdomspolitiken (U2015/01496/UC). Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 april 2016.

3.1.D.2 Jämställdhetsintegrering
MUCF ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115) och målen för ungdomspolitiken. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat i årsredovisningarna för 2016–2018. Myndigheten ska även lämna en redovisning i särskild ordning, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017, senast den 22 februari 2018.

3.1.D.3 Samverkan för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
Inom ramen för uppgiften att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska MUCF redovisa hur myndigheten har samverkat med Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Statens kulturråd, Socialstyrelsen och organisationer som företräder unga HBT-personers rättigheter. Ansvaret som sammankallande myndighet ska rotera årsvis. För 2016 är Folkhälsomyndigheten sammankallande. Resultatet av denna samverkan ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2017.

3.1.D.4 Nordiska barn- och ungdomskommittén
I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Ungdomsstyrelsen företräder MUCF Sverige i Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) från och med 2012. Kommittén är Nordiska ministerrådets rådgivande och koordinerande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor.

3.1.D.5 Utveckla ett genusperspektiv i arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
MUCF fick enligt regeringens beslut den 25 juni 2015 i uppdrag att bidra till utvecklingen av ett genusperspektiv i det lokala arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ku2015/01868/D). Detta ska göras genom att metodmaterialet Inget att vänta på – handbok för våldsförebyggande arbete med barn och unga kompletteras med information om våldsbejakande extremism.
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 700 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.15 Värna demokratin - MUCF (ram). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2016. Redovisningen ska innehålla en ekonomisk redovisning.

3.1.D.6 Främja användning av effektiva våldsförebyggande program
MUCF fick enligt regeringens beslut den 10 september 2015 i uppdrag att främja användning av effektiva våldförebyggande program (S2015/05768/JÄM).
För uppdragets genomförande får MUCF disponera högst 1 000 000 kronor under 2016. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.11 Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till MUCF. Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2017.
 

3.2 POLITIKEN FÖR DET CIVILA SAMHÄLLET

 
3.2.1 Studier om det civila samhället
I enlighet med uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ungdomsstyrelsen ska MUCF fördela bidrag för studier om det civila samhället. Inom ramen för arbetet har myndigheten inrättat en extern referensgrupp och en vetenskaplig beredningsgrupp. Referensgruppen ska bistå myndigheten med att identifiera vilka områden det finns behov av studier inom och som MUCF ska fördela medel till. MUCF ska 2016 anordna ett kunskapsseminarium vid vilket aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället presenteras och de studier om civila samhället som erhållit medel från MUCF redovisas. MUCF ska också genomföra en kompletterande fördjupad analys vad gäller mottagande av nyanlända flickor och pojkar respektive kvinnor och män inom ramen för uppföljningen av villkoren för det civila samhället.
MUCF disponerar högst 4 058 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den ideella sektorn inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. MUCF får använda högst 500 000 kronor av det totala beloppet för att genomföra den kompletterande analysen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet)senast den 15 december 2016. Den kompletterande analysen ska redovisas den 30 september 2016.

3.2.2 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom det sociala området
MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 4 600 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/02397/UF). Följande två punkter har lagts till riktlinjerna för uppföljningen av överenskommelsen inom det sociala området: ansvara för att erbjuda mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan idéburna organisationer och offentliga företrädare inom det sociala området, samla kunskap om lokala överenskommelser och processer som har ett syfte att utveckla relationen mellan idéburna organisationer och det offentliga lokalt. MUCF ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen.
Av de totala medlen disponeras 3 300 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, ap.5 Uppföljning av överenskommelse med det civila samhällets villkor. Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, ap.18 God vård och folkhälsa. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Av de totala medlen ska 650 000 kronor belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., ap.5 Övriga utvecklingsmedel. Medel utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2016. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

3.2.3 Uppföljning av överenskommelsen med det civila samhällets organisationer inom integrationsområdet
MUCF ska utbetala medel för genomförande av en uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas på motsvarande sätt som anges i bilagan till regeringens beslut den 4 december 2008 (IJ2008/02397/UF). MUCF ska besluta om vilka riktlinjer och villkor som ska gälla för utbetalning och redovisning av medlen.
Medlen disponeras enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer.

3.2.4 Uppföljningsrapport om det civila samhällets villkor
MUCF ska, inom ramen för det partsgemensamma forumet, ta fram en uppföljningsrapport som ska utgöra ett underlag för uppföljningen av politiken för det civila samhället. Rapporten ska spegla det civila samhällets organisationers villkor utifrån de sex uppföljningsprinciper som slås fast i En politik för det civila samhället (prop. 2009/10:55). Rapporten ska utarbetas i nära samråd med organisationer i det civila samhället. I detta syfte ska en referensgrupp bestående av organisationer som ingår i det partsgemensamma forumet knytas till arbetet.
Uppföljningsrapporten redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 1 juni 2016.

3.2.5 EU-programmet Ett Europa för medborgarna
I enlighet med uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska MUCF fungera som nationell kontaktpunkt för EU-programmet Ett Europa för medborgarna. Den nationella kontaktpunkten har i uppgift att öka kunskapen om och främja deltagandet i programmet i Sverige. Kontaktpunkten ska fungera som en länk mellan potentiella stödmottagare och Europeiska kommissionen. Myndigheten ska särskilt främja deltagande från aktörer som hittills inte sökt stöd inom programmet.
För genomförandet av uppdraget får MUCF disponera 350 000 kronor i enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse, ap.23 Ett Europa för medborgarna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 2 mars 2017.

3.2.6 Partsgemensamt forum
MUCF ska redovisa resultatet av arbetet med partsgemensamt forum, det årliga nationella kunskapsseminariet samt den kod om främjande av medborgerligt deltagande (Code of Good Practice on Civil Participation) som antagits av Europarådets samverkansorgan för det civila samhället.

3.2.7 Uppdrag att ta fram vägledning för samverkan i flyktingsituationen
MUCF fick i regleringsbrevet för budgetåret 2015 avseende anslag 6:1 i uppdrag att ta fram en vägledning för samverkan mellan kommuner och det civila samhällets organisationer i flyktingfrågan (Ku2015/02716/D). MUCF ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 april 2016.

3.2.8 Uppdrag om en samlad slutrapport om organisationernas arbete med flyktingfrågan
MUCF ska enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:6 Insatser för den idella sektorn inkomma med en sammanställning av organisationernas ekonomiska redovisning av genomförda och planerade insatser till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. MUCF ska inkomma med en samlad slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 2 maj 2017. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultaten av utförda insatser. MUCF får disponera högst 750 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

3.2.9 Uppdrag om stöd till romska organisationer
MUCF fick enligt regeringens beslut den 12 maj 2016 i uppdrag att under 2016–2019 genomföra insatser som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för romers engagemang i det civila samhället och för romska organisationers deltagande i samhällslivet, däribland arbetet för romsk inkludering (Ku2016/01243/DISK).
För uppdraget får myndigheten disponera totalt 630 000 kronor under 2016. Beloppet betalas ut av Kammarkollegiet efter rekvisition från MUCF senast den 30 november 2016. Kostnaden ska belasta det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer, ap.2 för budgetåret 2016.
MUCF ska senast den 15 mars varje år 2017–2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet). I rapporten ska ingå en ekonomisk redovisning. Eventuellt outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet.


 

3.3 UPPDRAG ENLIGT FÖRORDNING

 
3.3.1 Förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
MUCF får disponera 14 000 000 kronor, varav högst 500 000 kronor får användas för administrativa kostnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nya invandrares etablering.
MUCF ska senast den 1 juni 2016 lämna en redovisning av hur bidraget använts samt om möjligt redovisa en bedömning av bidragets effekter i förhållande till syftet med bidraget.

3.3.2 Förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering
MUCF får disponera 28 163 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 13:2 Bidrag för kvinnors organisering, ap.1 Bidrag för kvinnors organisering, inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

3.3.3 Förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
MUCF får disponera 9 000 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap.9 Jämställdhetsprojekt, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

3.3.4 Förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans
MUCF får disponera 8 320 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.1 Stöd för verksamheter som motverkar rasism och liknande former av intolerans, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

3.3.5 Förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund
MUCF får disponera 18 905 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder, ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

3.3.6 Förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med gränsöverskridande identitet eller uttryck
MUCF får disponera 9 298 000 kronor enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m., ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner, inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.

3.3.7 Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
Se vidare nedan under FINANSIERING, 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer samt ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå.
Redovisningen av fördelningen av bidrag ska utöver vad som anges i 29 § i förordningen innehålla uppgifter om vilka ideella organisationer som får organisationsbidrag respektive vilka organisationer som får projektbidrag. Redovisningen ska också innehålla antalet bidragsgrundande medlemmar fördelat på ålder och kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

3.3.8 Förordningen (2011:1508) om statsbidrag för verksamhet som värnar demokratin
MUCF får disponera 8 000 000 kronor, varav högst 800 000 kronor får användas för administrativa kostnader, enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.15 Värna demokratin, inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

3.3.9 Förordningen (2015:565) om statsbidrag till verksamhet för demokratisk delaktighet genom lokala resurscenter
MUCF får disponera 4 500 000 kronor, varav högst 350 000 kronor får användas för administration och uppföljning, enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati, ap.3 Lokala resurscenter för demokratisk delaktighet inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse.

3.3.10 Förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar
Se vidare nedan under FINANSIERING, 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet, ap.9 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar.

3.4 ÖVRIG VERKSAMHET

 
3.4.1 Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans
Enligt uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Ungdomsstyrelsen ska MUCF efter rekvisition utbetala 1 800 000 kronor till stiftelsen Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet som stiftelsen bedriver.
För uppdragets genomförande disponerar MUCF medel enligt regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering. Myndigheten ska redovisa hur medlen har använts, bl.a. vilka åtgärder medlen har använts till och vilka effekter som har uppnåtts.

3.4.4 Prognoser
MUCF ska för de anslagsdelar myndigheten disponerar redovisa prognoser för 2016–2019 vid nedanstående prognostillfälle. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna lämnas senast den 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti och 26 oktober.
 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor39 346
ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (ram)39 346

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet11 350
ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (ram)3 800
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
ap.11Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut (ram)3 550
ap.4Unga som varken arbetar eller studerar (ram)3 500
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor267 090
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)72 000
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 800
ap.7Bidrag till internationellt ungdomssamarbete (ram)160
ap.12Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå (ram)164 180
ap.9MUCF Unga som varken arbetar eller studerar (ram)21 500
ap.10Ungdomspolitiska åtgärder (ram)6 450

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Medlen disponeras av MUCF. Anslagsposten får användas för organisationsbidrag enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade bidrag under 2016 ska redovisas mot anslag.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Medlen disponeras av MUCF. Anslagsposten får användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. I genomförandet av uppdraget ska MUCF samarbeta med Universitets- och högskolerådet. MUCF ska även säkerställa internrevision av ungdomsdelarna i EU-programmet Erasmus+.

ap.4 Unga som varken arbetar eller studerar

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. Anslagsposten får användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.

- Av medlen får Statistiska centralbyrån enligt uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2016 till Statistiska centralbyrån använda 500 000 kronor för att genomföra en analys av bortfallsbiasen i Arbetskraftsundersökningen med fokus på de unga som varken arbetar eller studerar. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016.Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

- Av medlen får Skolverket enligt uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 2016 till Statens skolverk använda 3 000 000 kronor för att genomföra verksamhetsnära insatser riktade direkt till huvudmän och gymnasieskolor för att förebygga avhopp från gymnasieskolan. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

ap.5 Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala 3 800 000 kronor som engångsbelopp till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. För 2016 får LSU använda 600 000 kronor för europeiskt samarbete inklusive samordning av den strukturerade dialogen inom ramen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Medlen får rekvireras engångsvis senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. LSU ska senast den 27 mars 2017 redovisa till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) vad medlen använts till.

ap.7 Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

Medlen disponeras av MUCF. Från anslagsposten får användas totalt 160 000 kronor för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. MUCF ska lämna en redovisning av det samarbete som bedrivits inom JWGY.

ap.8 Forskning om ungdom

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, får använda 500 000 kronor för stöd till och insatser för forskning om ungdomar. Rådet ska under 2016 och 2017 genomföra en kartläggning av den ungdomsforskning som bedrivits sedan 2008. I kartläggningen ska ingå redovisning av inriktningen på avslutad och pågående forskning och för avslutad forskning sammanfattning av forskningens resultat. Rådet ska senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa satsningar som 2015 har genomförts på ungdomsforskningens område. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

ap.9 MUCF Unga som varken arbetar eller studerar

Medlen disponeras av MUCF. Anslagsposten får användas för åtgärder för unga som varken arbetar eller studerar.
Av medlen ska 18 000 000 kronor användas för statsbidrag enligt förordningen (2016:82) om statsbidrag till samverkansinsatser för unga som varken arbetar eller studerar, varav högst 850 000 kronor får användas för administrativa kostnader.
Övriga åtgärder finansieras i enlighet med vad som anges under rubrik 3 Uppdrag.

ap.10 Ungdomspolitiska åtgärder

Medlen disponeras av MUCF. Anslagsposten får användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

- Av medlen får MUCF använda 200 000 kr för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för ungdomsdelarna av EU-programmet Erasmus+. Medlen ska användas för satsningar med koppling till EU-kommissionens prioritering vad gäller unga migranter och flyktingar.

- Av medlen får MUCF använda högst 1 000 000 kronor för att förstärka insatserna att verka för att ett ungdomsperspektiv integreras i relevanta statliga myndigheters verksamhet samt att stödja utvecklingen av kunskapsbaserad ungdomspolitik i kommuner och landsting. Myndigheten ska särskilt beakta de prioriteringar som anges under Mål och återrapporteringskrav, 1. Ungdomspolitiken.

Övriga åtgärder finansieras i enlighet med vad som anges under rubrik 3 Uppdrag.

ap.11 Ungdomspolitiska åtgärder efter regeringsbeslut

Medlen disponeras av Kammarkollegiet. Anslagsposten får användas för regeringens prioriterade ungdomspolitiska åtgärder.

-Av medlen får Statistiska centralbyrån enligt regeringsbeslut den 11 september 2014 använda 1 800 000 kronor för uppföljning av unga utan gymnasieutbildning (U2014/05385/UC). Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

-Av medlen får Barnombudsmannen enligt regeringsbeslut den 5 juni 2014 använda 750 000 kronor för uppdrag om barnrätts- och ungdomsperspektiv (U2014/03843/UC). Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.

-Av medlen får Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) använda 1 000 000 kronor för samordning och utbildning av ungdomsorganisationer samt förmedla kontakter mellan organisationerna när det gäller insatser i mottagandet av asylsökande och unga nyanlända. Utbildningsinsatserna bör särskilt inriktas på att främja mötesplatser, nätverk och mentorskap mellan unga nyanlända och andra ungdomar. LSU ska i genomförandet av uppdraget samråda med MUCF. Medlen får rekvireras engångsvis från Kammarkollegiet senast den 1 december 2016. Outnyttjade medel ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017. LSU ska senast den 31 januari 2017 lämna en ekonomisk redovisning och en redovisning av resultaten till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.12 Statligt stöd för organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå

Medlen disponeras av MUCF. Anslagsposten får användas för statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå enligt förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Återbetalning av utbetalade medel under 2016 ska redovisas mot anslag.

1. MUCF ska fördela 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade barn- och ungdomsorganisationerna. Medlen ska komma organisationernas medlemsföreningars ordinarie och långsiktiga verksamhet till del.

2. MUCF ska utlysa och fördela 24 180 000 kronor som projektbidrag för bidrag till ideella organisationer för projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Stödet ska även fördelas till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå och som inte uppfyller de villkor som gäller för statsbidrag från statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
12:1 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ap.11 1803 %0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.3ram
ap.6ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.172 00072 000002017
ap.12140 000140 000002017
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-253 279
2016-02-253 279
2016-03-253 279
2016-04-253 279
2016-05-253 279
2016-06-253 279
2016-07-253 279
2016-08-253 279
2016-09-253 279
2016-10-253 279
2016-11-253 279
2016-12-253 277
Summa39 346
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar ut avgifter för främst deltagande på konferenser som myndigheten anordnar och försäljning av publikationer. Inkomsterna disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Avgifternas storlek bestäms av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Undantag medges från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Lina Nilsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Socialdepartementet/FST
Socialdepartementet/JÄM
Socialdepartementet/SAM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SFÖ
Kulturdepartementet/D
Kulturdepartementet/DISK
Förvaltningsavdelningen/EK
Riksdagens kulturutskott
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Stockholms läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting