Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
4

2016-04-07
A2016/00807/ARM
Arbetsdomstolen
Box 2018
10311 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har beslutat om Arbetsdomstolens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 14, bet. 2015/16:AU2, rskr. 2015/16:97). Regeringen beslutar, med ändring av beslut den 17 december 2015, att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsdomstolen och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Arbetsdomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV).

- 19 februari 2016

- 3 maj 2016

- 1 augusti 2016

- 26 oktober 2016.

Prövning av arbetstvister

Arbetsdomstolen ska rapportera följande i sin årsredovisning:

- Totalt antal mål som kommit in och antalet som har avgjorts, uppdelat på A- och B-mål, liksom om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.

- Totala antalet balanserade mål och antalet balanserade mål äldre än sex, men yngre än tolv månader, respektive tolv månader eller äldre, uppdelat på A- och B-mål.

- Medianåldern för avgjorda mål, totalt respektive avgjorda efter dom eller särskilt uppsatt beslut, uppdelat på A- och B-mål.

- Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen32 166
ap.1Förvaltningskostnader (ram)32 166

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.19653 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 024
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-252 681
2016-02-252 681
2016-03-252 681
2016-04-252 681
2016-05-252 681
2016-06-252 681
2016-07-252 681
2016-08-252 681
2016-09-252 681
2016-10-252 681
2016-11-252 681
2016-12-252 675
Summa32 166
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Ylva Johansson
Hannes Kantelius
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA3
Justitiedepartementet/DOM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)