Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2016-03-31
UD2016/05978/SP
Folke Bernadotteakademin
Sandövägen 1
87264 Sandöverken
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folke Bernadotteakademin
Riksdagen har beslutat om Folke Bernadotteakademins verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99).

Regeringen har den 17 december 2015 beslutat regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Folke Bernadotteakademin.

Med ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla för Folke Bernadotteakademin och angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Folke Bernadotteakademin och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Folke Bernadotteakademin ska redovisa utgiftsprognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas senast den 20 januari, den 19 februari, den 3 maj, den 1 augusti och den 26 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

2

Organisationsstyrning

Jämställdhetsintegrering

Folke Bernadotteakademin har i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering redovisat en plan för hur myndigheten avser bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2016-2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetpolitiska målen. Myndigheten ska redovisa åtgärder och resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering i myndighetens årsredovisning för 2016-2018. Myndigheten ska även lämna en delredovisning i särskild ordning den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015-2017.

3

Uppdrag

Medling och dialog i konfliktlösning

Folke Bernadotteakademin ska ta fram ett underlag för hur Sverige i ökad utsträckning skulle kunna erbjuda stöd för medling och dialog i konfliktlösning. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 17 maj 2016.

Bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademin ska arbeta vidare med högnivå gender mentoreringskoncept till stöd för nyckelpersoner i konflikt- och postkonfliktländer samt genomföra ett Gender Coach program för nyckelpersoner inom den svenska utrikesförvaltningen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Folke Bernadotteakademin ska fortsätta arbetet med att stärka EU:s implementering av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325.  

Folke Bernadotteakademin ska vidare, på sätt som anges i regeringens uppdrag den 27 september 2012 (UF2012/56146/UD/SP), redovisa och analysera genomförandet av den nationella handlingsplanen för FN:s säkerhetsråds resolution 1325 i enlighet med de indikatorer som tagits fram under Regeringskansliets (Utrikesdepartementet) ledning. Myndigheten ska, i samråd med andra myndigheter, sammanställa myndigheternas redovisningar i en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Försvarsdepartementet). Rapporten ska redovisas senast den 15 april 2016. 

Valobservatörsverksamheten

Folke Bernadotteakademin ska redovisa hur valobservatörsverksamheten har integrerats i myndighetens verksamhet. Myndigheten ska lämna redovisningen senast den 5 september 2016 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Inrapportering av statistik till Sida i enlighet med DAC:s direktiv

Folke Bernadotteakademin erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin22 900
ap.4Biståndsverksamhet (ram)22 900

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Av medlen ska minst 7 miljoner kronor användas till stöd för organisationer vars syfte är att bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.

Av medlen ska minst 2 miljoner kronor användas till stöd för svenska organisationer och stiftelser vars syfte är att främja information och studier m.m. om fredsfrämjande-, nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor. Dessa bidrag får utgöra verksamhetsstöd eller projektbidrag, varav verksamhetsstöd endast får lämnas till ideella organisationer och stiftelser. Myndigheten ska fördela dessa bidrag jämsides med medel som myndigheten disponerar från utgiftsområde 5 Internationell samverkan, anslaget 1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet, anslagsposten 6 Fredsfrämjande - del till FBA.

Medlen får även användas till stöd för internationella forskararbetsgrupper.  

Valobservation

Medlen får användas för valobservatörsinsatser med deltagande av svenska medborgare. Regeringen fattar särskilda beslut för ändamålet. Vissa förberedelser inför en insats kan dock initieras efter överenskommelse med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) i avvaktan på regeringsbeslut.

Strategiverksamhet

Högst 7,1 miljoner kronor får användas till Folke Bernadotteakademins genomförande av uppdrag i strategierna för Demokratiska republiken Kongo och Liberia. Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier.

1:4

Folke Bernadotteakademin (Ramanslag)

Disponeras av Folke Bernadotteakademin105 475
ap.1Folke Bernadotteakademin (ram)105 475

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Folke Bernadotteakademin

Medlen får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.40Inget0
1:4 Folke Bernadotteakademin
ap.13 1643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)8 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Folke Bernadotteakademins räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-258 790
2016-02-258 790
2016-03-258 790
2016-04-258 790
2016-05-258 790
2016-06-258 790
2016-07-258 790
2016-08-258 790
2016-09-258 790
2016-10-258 790
2016-11-258 790
2016-12-258 785
Summa105 475
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Folke Bernadotteakademins disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Folke Bernadotteakademin
På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Sofia Karlsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-USTYR
Utrikesdepartementet-RS
Finansdepartementet-BA
Förvaltningsavdelningen, RK ekonomi
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)