Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2016-03-31
UD2016/05980/USTYR
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Valhallavägen 199
10525 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 5, bet. 2015/15:UU1, rskr. 2015/16:72, prop. 2015/16:1 utg.omr. 7, bet. 2015/16:UU2, rskr. 2015/16:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Under 2016 ska Sida särskilt prioritera:

 • att bidra med expertstöd i regeringens arbete med internationellt genomförande, uppföljning och översyn av Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda och resultatet av COP21, samt att förbereda och anpassa den egna verksamheten för genomförandet av dessa överenskommelser. Myndigheten ska också stödja regeringen i arbetet med att informera och engagera en bredd av aktörer i det svenska samhället i genomförandet av Agenda 2030.

 

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Sida ska i årsredovisningen göra en sammanfattande redovisning och övergripande bedömning av biståndsverksamheten uppdelat på följande tematiska områden:

 • Miljö och klimat
 • Jämställdhet
 • Fredliga samhällen och frihet från våld
 • Demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer
 • Inkluderande och hållbar ekonomisk utveckling, inklusive sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
 • Hälsa
 • Utbildning och forskning
 • Humanitärt bistånd

Sida ska därutöver:

 • göra en samlad redovisning av den verksamhet som bedrivs i samverkan med andra svenska myndigheter (andra myndigheters biståndsfinansierade verksamhet och tjänsteexport). Redovisningen ska innehålla kostnader uppdelat per myndighet, samt en bedömning av verksamhetens resultat.
 • ge en samlad redovisning av genomförande och resultat av myndighetens bidrag till Power Africa, inklusive säkerställande av en hög ambitionsnivå vad gäller miljö och klimatmässig hållbarhet samt jämställdhet. Sida ska redogöra för geografiskt fokus, relevanta biståndsinstrument samt huvudsaklig inriktning på insatser, inklusive uppdelat per energislag.
 • i enlighet med tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering (UF2014/80440/UD/USTYR) redovisa åtgärder och resultat i genomförandet av myndighetens plan för arbetet med jämställdhetsintegrering. Redovisning av åtgärder och resultat utifrån planen ska under perioden 2016-2018 ske årligen i myndighetens årsredovisning. Vidare ska en särskild redovisning där resultatet av genomfört arbete för perioden 2015-2017 beskrivs och analyseras, lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den den 22 februari 2018.

Redovisning av vissa kostnader, bidrag, verksamheter m.m.

Sida ska redovisa:   

 • förvaltningskostnader för biståndet totalt samt per strategistyrd verksamhet. Sida ska analysera och redovisa myndighetens slutsatser utifrån resultatet, 
 • utfall per strategi redovisat per region och land,
 • kostnader som har belastat anslaget 1:1 Biståndsverksamhet till följd av det finansiella villkoret att Sida får finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt för hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande,
 • totalt bidrag till civilsamhällesorganisationer inklusive bidrag genom svenska civilsamhällesorganisationer med ramavtal med Sida,
 • tillämpningen av garantier i biståndet genom redogörelse för antalet och volym garantier per strategistyrd verksamhet,
 • en sammanställning av biståndet för föregående verksamhetsår för minhantering (landminor, klusterammunition och andra explosiva lämningar efter krig), insatser för att bekämpa illegal handel med små och lätta vapen (SALW), samt implementering av vapenhandelsfördraget (ATT); rapporteringen ska ske senast före utgången av februari 2016, 
 • utbetalade bidrag till multilaterala utvecklingsorganisationer; rapporteringen ska ske till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) vid två tillfällen 2016, senast den 1 mars respektive den 15 september. Inom ramarna för multisamråd och organisationssamråd med Regeringskansliet ska Sida vidare rapportera om lärdomar från tidigare insatser, särskilt multi-bi, till de organisationer som berörs vid dessa samråd,
 • prognoser för genomförandet (volym och inriktning, till och med år 2017) av handelsrelaterade insatser ska ges till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) vid två tillfällen under 2016, senast den 30 mars respektive den 30 september,
 • genomförandet av myndighetens plan för att verka för att relevanta delar av generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås (M2015/2633/Mm),
 • myndighetens arbete med biologisk mångfald och ekosystemtjänster under 2015. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 oktober 2016,
 • prestationer rörande administrativa kontrollmoment vid bidragshantering samt praktisk hantering av utbetalningar och återkrav av medel, för de anslagsposter inom anslag 1:1 Biståndsverksamhet som Regeringskansliet beslutar om. Redovisningen ska omfatta Sidas del av administrationen av den verksamhet som Regeringskansliet beslutar om.

 

Utgiftsprognoser 2016-2020

Sida ska redovisa prognoser per anslag och anslagspost, undantaget de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om, för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket (ESV) vid följande datum 2016: 20 januari, 19 februari, 3 maj, 1 augusti, 26 oktober.

Beställningsbemyndiganden i budgetunderlaget

Sida ska i det budgetunderlag som redovisas under 2016 lämna en fördjupad redogörelse för bemyndiganden för anslag och anslagsposter i enlighet med den struktur som ESV föreskriver. Undantaget redovisningen är de anslagsposter som Sida disponerar men Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar beslut om. För de geografiska anslagsposterna ska underlaget vara specificerat med indikativa belopp på strateginivå.

3

Uppdrag

Förlängningar och villkor för vissa strategier

Inom ramen för gällande strategier eller motsvarande ska Sida särskilt värna insatser som syftar till att stärka sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Samarbetsstrategierna/strategierna för utvecklingssamarbetet med Guatemala, Colombia, Mali, Zimbabwe, Etiopien, Liberia, Kenya, det regionala utvecklingssamarbetet med Afrika söder om Sahara och för det regionala utvecklingssamarbetet med Asien med fokus på Sydöstasien förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2016, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

Till dess att regeringen fattat beslut om nya strategier för Bolivia respektive Burkina Faso ska samarbetet ta sin utgångspunkt i den tidigare samarbetsstrategin för utvecklingssamarbetet med Bolivia 2009-2013 respektive den tidigare strategin för svenskt utvecklingssamarbete med Burkina Faso 2004-2006. Sida ska samråda med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) om eventuella avgränsningar i förhållande till tidigare strategier. Volymen på det svenska stödet ska år 2016 vara högst 125 miljoner kronor för Bolivia och högst 100 miljoner kronor för Burkina Faso. Minst 50 respektive 75 procent av dessa volymer ska vara ointecknade vid år 2017 respektive år 2018 års utgång. Volymerna ska i sin helhet vara ointecknade vid 2019 års utgång.

Volymen för stödet genom strategin för Sudan ska uppgå till högst 65 miljoner kronor 2016. Volymen för stödet genom strategin för Sydsudan ska uppgå till högst 110 miljoner kronor för 2016. Volymen för stödet inom ramen för utfasningsplanen för Irak t.o.m 2016 ska uppgå till högst 30 miljoner kronor.

Strategin för humanitärt bistånd förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2016, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om ny strategi.

Strategin för informations- och kommunikationsverksamhet inklusive för organisationer i det civila samhället, samt strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället, förlängs att gälla t.o.m. den 31 december 2016, eller till dess regeringen dessförinnan fattat beslut om nya strategier.

Sida ges i uppdrag att ansvara för genomförandet av utvecklingssamarbetet i enlighet med ovannämnda strategier under angiven tid.

Kapacitetsuppbyggnad och resiliens mot katastrofer

Sida ges i uppdrag att redovisa hur myndigheten - i syfte att stärka motståndskraften mot katastrofer, såväl naturkatastrofer som konfliktrelaterad sårbarhet - arbetar med det långsiktiga utvecklingsbiståndet i stärkandet av lokalt verkande organisationer och lokala myndigheter. Redovisningen ska även beskriva hur myndigheten framgent avser vidareutveckla och ytterligare stärka detta arbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 29 april 2016.

Den sociala dialogen

Sida ges i uppdrag att samlat redovisa hur myndigheten arbetar med den sociala dialogen i utvecklingssamarbetet, mot bakgrund av regeringens betoning på konceptet Global Deal. Sida ska också redovisa hur man verkar för att stärka organisationsfriheten samt rätten till kollektiva förhandlingar för arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, liksom hur myndigheten verkar för förbättrade arbetsvillkor och en stärkt röst för arbetare i den informella ekonomin. Redovisningen ska även beskriva lärdomar och möjligheter att vidarutveckla Sidas arbete. Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet). Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 3 juni 2016.

Barnrättsfrågor

Sida ges i uppdrag att samlat redovisa hur myndigheten - inom ramen för det övergripande rättighetsperspektivet - arbetar med barnrättsfrågor och en integrering av barnrättsperspektivet i verksamheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 3 juni 2016.

Hållbar upphandling

Sida ges i uppdrag att redogöra för hur myndigheten för närvarande verkar för att miljömässiga, sociala och ekonomiska hållbarhetskriterier tillämpas i både bilateral och multilateral biståndsfinansierad upphandling. Redovisningen ska också innehålla en beskrivning av hur tillämpningen av dessa kriterier ytterligare kan stärkas, exempelvis med avseende på utformning och viktning av kriterier, transparens, monitoring samt kapacitetsutveckling. Sida ska i uppdraget ha dialog med Upphandlingsmyndigheten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 30 september 2016.

Minskade utsläpp från resor och transporter

Myndigheten ska i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet Resfria möten i myndigheter, www.remm.se.

Migration i utvecklingssamarbetet

Sida ges i uppdrag att översiktligt beskriva och analysera i vilken mån och på vilket sätt myndighetens strategistyrda verksamhet beaktar migrationsaspekter, såsom migrationens potential och utmaningar och den växande utmaningen med att flyktingar lever under långa tidsperioder i närliggande länder. Där det är relevant bör förslag till förbättringar lämnas.

Sida ska också analysera hur samverkan med andra svenska myndigheter kan bidra till att stärka de positiva effekterna av migration.

Uppdraget ska genomföras i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och redovisas i en rapport till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 1 juni 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete30 218 756
ap.1Humanitära insatser (ram)2 957 500
ap.2Informations- och kommunikationsverksamhet (ram)127 471
ap.5Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället (ram)1 625 128
ap.6Asien (ram)1 730 000
ap.7Latinamerika (ram)600 000
ap.9Afrika (ram)5 168 479
ap.13Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering (ram)752 603
ap.14Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling (ram)784 500
ap.15Globala insatser för socialt hållbar utveckling (ram)1 044 000
ap.16Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling (ram)591 224
ap.17Mellanöstern och Nordafrika (ram)1 070 000
ap.23Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)1 161 760
ap.26Globala insatser för mänsklig säkerhet (ram)200 000
ap.28Kapacitetsutveckling och utbyten (ram)478 000
ap.30Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar (ram)3 037 610
ap.31Multilaterala och internationella organisationer och fonder (ram)7 529 227
ap.32Forskningssamarbete (ram)765 879
ap.33Strategiskt inriktade bidrag (ram)595 375

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Humanitära insatser

Generella villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medel under anslaget 1:1 Biståndsverksamhet får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd. Villkor för anslagsposterna:  

ap.1ap.2ap.5ap.6ap.7
ap.9ap.13ap.14ap.15ap.16
ap.17ap.23ap.26ap.28ap.32

 

 • För en ökad flexibilitet inom ramen för det totala strategibeloppet medges Sida att inom ramen för beslutad anslagspost överstiga alternativt understiga årligt beslutat strategibelopp i samarbetsstrategi för land eller region med 10 procent. I det fall avsteg från ovan behöver göras ska samråd ske med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).
 • Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs beslut av regeringen.
 • Sida får under 2016 ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för biståndsverksamhet intill ett belopp av 10 000 000 000 kronor. Garantigivningen innefattar biståndsgarantier för u-krediter och fristående garantier samt garantier inom systemet för finansiering av utvecklingslån och garantier (lånebistånd).
 • Återbetalningar på enligt äldre villkor lämnade bistånds- och villkorskrediter ska redovisas mot inkomsttitel 4526, Återbetalning av övriga lån. Erhållen ränta ska redovisas mot inkomsttitel 2394, Övriga ränteinkomster.
 • Sida får inom respektive anslagspost finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

ap.1 Humanitära insatser

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för humanitärt bistånd.

ap.2 Informations- och kommunikationsverksamhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för informations- och kommunikationsverksamhet, inklusive genom organisationer i det civila samhället.

Av tilldelade medel får 19 121 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Sida får högst använda 25 000 000 kronor för sin egen informations- och kommunikationsverksamhet. Sida ska möjliggöra för partianknutna organisationer att utföra verksamhet inom ramen för strategin.

ap.5 Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället.

ap.6 Asien

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

Av tilldelade medel får 264 500 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Latinamerika

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

Av tilldelade medel får 90 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.9 Afrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

Av tilldelade medel får 517 540 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.13 Särskilda insatser för mänskliga rättigheter och demokratisering

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Av tilldelade medel får 112 890 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

Medel om högst 75 000 000 kronor ska användas i enlighet med strategi för särskilt demokratistöd genom svenska partianknutna organisationer 2016-2020 (UF2015/6529/UD/FMR).

ap.14 Globala insatser för miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Av tilldelade medel får 117 675 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.15 Globala insatser för socialt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Av tilldelade medel får 156 600 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.16 Globala insatser för ekonomiskt hållbar utveckling

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Av tilldelade medel får 103 684 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.17 Mellanöstern och Nordafrika

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategier eller motsvarande.

Av tilldelade medel får 26 000 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.23 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande.

Av tilldelade medel får 174 264 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.26 Globala insatser för mänsklig säkerhet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

ap.28 Kapacitetsutveckling och utbyten

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande tematisk strategi.

Av tilldelade medel får 71 700 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.30 Multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar

Av medlen får följande stöd för 2016 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 18 december 2015 (UD2015/12406/MU).

Organisation
Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF) MDRI68 790 071UD2015/10539/MU
Internationella utvecklingsfonden (IDA) MDRI176 680 000UD2015/10540/MU
Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken (IBRD) GCI43 626 849UD2015/10536/MU
Asiatiska utvecklingsfonden (AsDF)132 594 000UD2015/10530/MU

 

Av medlen får högst 5 061 250 Unit of Accounts (UA) av bidraget för 2016 till Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) GCI-VI utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet (UD2015/10398/MU).

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Av tilldelade medel får 1 224 487 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.31 Multilaterala och internationella organisationer och fonder

Av medlen får följande stöd för 2016 utbetalas till nedanstående organisationer efter rekvisition. Villkoren för stöd till respektive organisation framgår av regeringens beslut den 18 december 2015 (UD2015/12406/MU) och regeringens beslut om ändring av villkoren den 31 mars 2016 (UD2016/05981/USTYR).

Organisation
Med belopp om högst (kronor)

Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet
Gavi vaccinalliansen (GAVI)300 000 000UD2015/10274/MU
Internationella Rödakorskommittén (ICRC)50 000 000UD2015/10276/MU
FN:s enhet för jämställdhet och stärkandet av kvinnors rättigheter (UN Women)90 000 000UD2015/10277/MU
FN:s samlade program mot hiv och aids (UNAIDS)200 000 000UD2015/10279/MU
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)25 000 000UD2015/10280/MU
FN:s befolkningsfond (UNFPA)504 000 000UD2015/10283/MU
FN:s barnfond (UNICEF)525 000 000UD2015/10285/MU
FN:s organ mot narkotika och brottslighet (UNODC)37 000 000UD2015/10287/MU
FN:s fredsbyggande fond (PBF)57 600 000UD2015/10564/SP
FN:s organ för katastrofriskreducering (UNISDR)15 000 000UD2015/10290/MU
FN:s kontor för humanitärt bistånd (UNOCHA)125 000 000UD2015/10288/MU
FN:s utvecklingsprogram (UNDP)65 000 000UD2015/10281/MU
Världslivsmedelsprogrammet (WFP)600 000 000UD2015/10270/MU
Gröna klimatfonden (GCF)400 000 000UD2015/10545/MU
Anpassningsfonden (AF)150 000 000UD2015/10542/MU
Globala miljöfaciliteten (GEF)125 535 000UD2015/10546/MU
Globala Fonden (GFATM)550 000 000UD2015/10396/MU
Internationella finansieringsfaciliteten för immunisering (IFFIm)18 410 000UD2015/10548/MU
Fonden för de minst utvecklade länderna (LDCF)100 000 000UD2015/10553/MU
Montrealprotokollet (MLF)13 000 000UD2015/10555/MU
Världsbanken - Scaling Up Renewable Energy Program in Low Income Countries (SREP)20 000 000UD2015/10556/MU
Internationella institutet för demokrati och fria val (IDEA)36 210 000UD2015/10266/FMR
Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR)50 000 000UD2015/10497/FMR
Världshandelsorganisationen - Advisory Centre on WTO Law (ACWL)2 800 000UF2012/33338/UD/IH
Biståndskommittén vid organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-DAC)6 800 000UD2015/10626/USTYR

 

Av medlen får högst 50 690 000 euro av bidraget för 2016 till Europeiska utvecklingsfonden (EUF) utbetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet (UD2015/11024/EU).

Av medlen får högst 71 689 euro av bidraget till Ökenkonventionen (UNCCD) utebetalas efter rekvisition. Diarienummer för samlingsärende för organisationsstödet (UD2015/10559/MU).

Utöver ovanstående stöd utbetalas medel i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) fattar. Av tilldelade medel får 1 045 945 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.32 Forskningssamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Sidas stöd till forskningssamarbete.

Av tilldelade medel får 130 632 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

ap.33 Strategiskt inriktade bidrag

Medlen utbetalas i enlighet med de beslut som regeringen eller Regeringskansliet (Utrikesdepartementet respektive Miljö- och energidepartementet) fattar.

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete1 050 445
ap.1Sida (ram)1 050 445

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Sida

Av medlen får 5 000 000 kronor användas för stöd till icke ODA-länder.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete64 000
ap.3Samarbete med Ryssland (ram)64 000

Villkor för anslag 1:11

ap.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi eller motsvarande.

Sida ska undvika att teckna större och/eller längre avtal mot slutet av en strategiperiod. Målet är att minst 50 respektive 75 procent av nuvarande årsvolym ska vara ointecknad ett respektive två år efter det att strategin löper ut. Tre år efter att strategin löper ut ska hela den genomsnittliga årsvolymen vara ointecknad. I de fall avsteg från ovan behöver göras krävs regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.90Inget0
ap.130Inget0
ap.140Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
ap.170Inget0
ap.230Inget0
ap.260Inget0
ap.280Inget0
ap.300Inget0
ap.31600 000Inget0
ap.320Inget0
ap.330Inget0
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
ap.131 5133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.3110 00045 50045 50019 0002019
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1845 072638 021207 05102027
ap.2103 28761 50641 78102027
ap.52 347 4211 073 354519 392754 6752027
ap.63 051 6481 240 1371 237 570573 9402027
ap.7863 851418 857263 237181 7562027
ap.98 600 0004 642 1372 839 0761 118 7872027
ap.131 502 350622 738623 945255 6672027
ap.141 690 143618 897583 745487 5002027
ap.152 385 932805 843756 575823 5132027
ap.161 408 453433 920488 279486 2542027
ap.171 220 659599 081406 070215 5082027
ap.232 666 671932 478938 683795 5102027
ap.26281 691194 70186 99002027
ap.28985 917346 132317 301322 4842027
ap.3028 016 3993 912 8194 579 81519 445 1442027
ap.3117 300 0002 808 0252 852 81311 630 0852027
ap.322 816 906598 392608 2621 610 2522027
ap.33370 000352 7007 0003 5002027
Belopp angivna i tkr

Villkor

Bemyndiganderamarna avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet ap. 30, 31 och 33 avser ekonomiska åtaganden som medför utgifter följande budgetår som ingås av regeringen eller Regeringskansliet. De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingår rapporteras till Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

De ekonomiska åtaganden som regeringen eller Regeringskansliet ingått med stöd av bemyndiganderamar som tilldelats tidigare år övertas av Sida för införande och redovisning i Sidas årsredovisning.

Beloppen i kolumnerna "Infriade åtaganden" anger endast hur fördelningen av utgifterna beräknas bli under respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)70 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav SPECIAL

En obegränsad kredit för infriande av garantier som ställts ut av myndigheten. Sida ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet och Finansdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas.

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2587 537
2016-02-2587 537
2016-03-2587 537
2016-04-2587 537
2016-05-2587 537
2016-06-2587 537
2016-07-2587 537
2016-08-2587 537
2016-09-2587 537
2016-10-2587 537
2016-11-2587 537
2016-12-2587 538
Summa1 050 445
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbetes disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Sida

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från bestämmelserna i förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning medges Sida att överföra medel till konton som öppnas/innehas i utländska banker av utlandsmyndigheter. Eventuell räntegottgörelse avseende detta konto ska bokföras på inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet. Kravet i 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt tillämpas inte på myndigheter inom utrikesrepresentationen.

Utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191) får Sida ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket, för upplåtande av lediga lokaler på Valhallavägen (Stockholm) till hyresgäst fram till och med juli 2016.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Sida ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden i enlighet med Riksgäldskontorets rekommendationer om gemensam kostnads- och riskredovisning (dnr 2004/641).

På regeringens vägnar
Gustav Fridolin
Yosef Belachew
Kopia till

Statsrådsberedningen, förvaltningschefens kansli
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet-AF
Utrikesdepartementet-AME
Utrikesdepartementet-ASO
Utrikesdepartementet-EC
Utrikesdepartementet-EU
Utrikesdepartementet-MENA
Utrikesdepartementet-SP
Utrikesdepartementet-FIM
Utrikesdepartementet-FMR
Utrikesdepartementet-MU
Utrikesdepartementet-NIS
Utrikesdepartementet-IH
Utrikesdepartementet-KOM
Utrikesdepartementet-RS
Utrikesdepartementet-EKO
Försvarsdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Finansdepartementet-BA
Finansdepartementet-IA
Finansdepartementet-OFA ESA
Finansdepartementet-OFA SFÖ
Utbildningsdepartementet
Miljö- och energidepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
riksdagen, utrikesutskottet
Ekonomistyrningsverket
Expertgruppen för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd
Exportkreditnämnden
Folke Bernadotteakademin
Nordiska Afrikainstitutet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Svenska institutet
Swedfund International AB
Tillväxtverket