Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
IV 3

2016-03-23
N2016/02312/SUN
Statens jordbruksverk
551 82 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens jordbruksverk inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har beslutat om Statens jordbruksverks verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 23, bet. 2015/16:MJU2, rskr. 2015/16:110).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 18 december 2015 och den 28 januari 2016 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Statens jordbruksverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella återrapporteringskrav

Jordbruksverket ska

- redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel; att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen inom sektorn och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna av myndighetens insatser har bidragit till att nå målet för utgiftsområdet.

Förenkling

Jordbruksverket ska fortsätta förenklingsarbetet för att nå en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Särskilt fokus ska vara på åtgärder som underlättar för företagen att göra rätt. Förenklingsarbetet ska genomföras utan att skyddet för miljön eller djurhälsan försämras.

Genomförande av jordbruks- och landsbygdspolitiken

Jordbruksverket ska genomföra jordbruks- och landsbygdspolitiken på ett sätt som är effektivt för företagen, minskar risken för sanktioner och är effektivt för myndigheterna. Jordbruksverket ska styra handläggning och kontroll samt noggrant följa utvecklingen under stödåret för att säkerställa att direktstöden till lantbruket och stöd till landsbygdsutveckling i så stor utsträckning som möjligt betalas ut så tidigt som regelverket tillåter samt undersöka möjligheten till förskottsutbetalningar av stöd inom ramen för EU-regelverket. 

Jordbruksverket ska redovisa vilka insatser som har genomförts och som planeras för att förebygga och minimera risken för finansiella korrigeringar av EU-medel. Jordbruksverket ska lämna en redovisning av användningen av TA-medel (Teknisk Assistans) från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Genetisk mångfald

Jordbruksverket ska redovisa sina genomförda insatser samt hur man samverkar med berörda myndigheter kring kartläggning och övervakning av genetisk mångfald hos vilda och domesticerade växter och djur inom de areella näringarna. Jordbruksverkets roll är därvid begränsad till jordbrukets och vattenbrukets växter och djur.

Kompetenscentrum för 3R-frågor

Jordbruksverket ska redovisa det arbete som under året bedrivits inom verkets kompetenscentrum för 3R-frågor, d.v.s. att ersätta, begränsa och förfina djurförsöken. I redovisningen ska t.ex. ingå en redogörelse för det samarbete som bedrivits med övriga berörda aktörer vid universitet och högskolor, forskningsbeviljande myndigheter och organ, övriga myndigheter, näringslivet och berörda organisationer.

Prognoser för samtliga anslag

Jordbruksverket ska redovisa prognoser för 2016–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Därutöver ska prognoser lämnas på anslagspostnivå för anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur och anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur. Prognoserna ska lämnas

den  20 januari 2016

den  19 februari 2016

den  3 maj 2016

den 1 augusti 2016

den  26 oktober 2016.

3

Uppdrag

Stöd till metangasreducering

Jordbruksverket ska följa upp och utvärdera stödet till metangasreducering i linje med den utvärderingsplan som presenterats i regeringsbeslut (dnr L2014/02361/LB). Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2016.

Traditionell småskalig matkultur

Jordbruksverket ska, i samverkan med bland andra Institutet för språk och folkminnen, Riksantikvarieämbetet och Sametinget, under 2015-2018 främja ett levande och dynamiskt kulturarv kopplat till mat- och livsmedelsframställning. Myndigheterna ska tillsammans synliggöra, tillvarata och utveckla bl.a. traditionell kunskap, mångfald av växtsorter och husdjursraser, kulturmiljöer och landskap. Befintliga uppgifter enligt instruktion samt myndigheternas pågående verksamheter inom områdena ska utgöra bas för genomförandet. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med berörda aktörer och ta sin utgångspunkt i befintliga samarbetsstrukturer. Uppdraget ska delredovisas av Jordbruksverket efter samråd med övriga myndigheter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 maj 2017 och slutredovisas senast den 26 april 2019.

Stödjande djurskyddsarbete

Jordbruksverket ska redovisa statistik om och en analys av hur djurskyddskontrollen och myndigheternas övriga djurskyddsarbete fungerar (nationell djurskyddsrapport). Redovisningen ska inkludera jämförelser med tidigare kontrollår. I uppdraget ingår även att analysera och ge en bild av djurskyddsläget utifrån utfört djurskyddsarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2017. 

Jordbruksverket och länsstyrelserna ska fortsätta arbeta tillsammans med att vidareutveckla sätt att följa upp och analysera effekterna av myndigheternas djurskyddsarbete. Jordbruksverket ska även fortsätta sitt arbete för att nå de av Jordbruksverket och länsstyrelserna gemensamt framtagna målen för djurskyddskontrollen. Arbetet ska samordnas och redovisas av Jordbruksverket i den nationella djurskyddsrapporten.

Kastrering av smågrisar

Jordbruksverket ska, senast den 1 november 2016, redovisa till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) en sammanställning av utbetalda ersättningar för kostnader i samband med kastrering av grisar eller vaccinering mot galtlukt under 2016. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med närmast föregående år. Jordbruksverket ska även hålla sig uppdaterat om utvecklingen av alternativa metoder och system. 

Tillsyn över djurhälsopersonal

Jordbruksverket ska redovisa vilka metoder som använts i tillsynen över djurhälsopersonalen, omfattningen av tillsynen, viktigare iakttagelser i tillsynen samt vilka eventuella skillnader som finns inom landet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars 2016 och i tillämpliga delar innehålla en jämförelse med de närmast föregående två åren.

Friskare djur, sundare växter och en hög livsmedelssäkerhet

Jordbruksverket ska löpande stödja regeringens arbete med EU:s lagstiftningspaket om djurhälsa, växtskydd och offentliga kontroller. Jordbruksverket ska ta fram en plan för sitt arbete med att genomföra lagstiftningspaketet.

Kostnader för EU-stöd

Jordbruksverket ska senast den 31 mars 2016 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa totalkostnad, styckkostnad och volym för föregående års handläggning av EU-stöden. Redovisningen ska även omfatta genomförda åtgärder för att minska administrationen, åtgärder för att åstadkomma förenklingar och en mer enhetlig regeltillämpning samt under året uppnådda kvalitetsförbättringar och effektivitetsvinster.

Uppföljning av avtal

Jordbruksverket ska tillsammans med länsstyrelserna följa upp efterlevnaden av de avtal som upprättats enligt kommissionens delegerade förordning (EU) nr 907/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, avslutande av räkenskaper, säkerheter och användning av euron. Hur avtalet efterlevs ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2016.

Markavvattning

Jordbruksverket ska genomföra en kartläggning av vilka åtgärder som behövs för att klara avvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat med ökade vattenflöden. Avvattningen av jordbruksmark kan ha nära samband med avvattning av skogmark men också ha en inverkan på andra viktiga samhällsfunktioner och natur- och kulturmiljön. Verket ska därför höra andra berörda myndigheter. I ett första steg ska verket ta fram förslag på metodik för kartläggningen vilket ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 30 september 2016. En redovisning av hela uppdraget ska göras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast 31 december 2017. Uppdraget ska ta sin utgångspunkt i vad som framhålls av Miljömålsberedningen i betänkandet (SOU 2014:50, Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten, Del D, kapitel 14.2).

Kontrollerade översvämningsytor

Jordbruksverket ska i samarbete med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och andra berörda myndigheter samt lantbruksnäringen undersöka potentialen och möjliga risker med att använda uppströms jordbruksmark till kontrollerade översvämningsytor för att skydda nedströms tätbebyggda områden. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 mars 2017.

Riskvärdering vid Sveriges lantbruksuniversitet

Jordbruksverket ska senast den 31 maj 2016 ha tagit fram en plan för hur man konkret i sitt arbete med att bekämpa och förebygga spridning av växtskadegörare ska utnyttja funktionen för riskvärdering vid Sveriges lantbruksuniversitet. Bland annat ska Jordbruksverket göra en bedömning av vilka uppgifter som bör prioriteras i ett inledande skede.

Åtgärder för att främja livsmedelsexport

Jordbruksverket ska redovisa myndighetens åtgärder under 2015 och 2016 för att främja export av livsmedel och jordbruksprodukter till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 januari 2017. Jordbruksverket ska utifrån framtagna indikatorer redovisa och analysera verksamhetens resultat. Av redovisningen ska framgå antal öppnade marknader, pågående ärenden och antal ingivare (företag) samt uppgifter om länder och produktmarknader som tillkommit under 2015-2016 samt en redovisning i vilken utsträckning åtgärderna bidragit till nya exportaffärer. Exportstrategin ska tas i beaktande i arbetet med att främja livsmedelsexport.

Stöd till bredband

Jordbruksverket ska tillhandahålla riktlinjer och rutinbeskrivningar för stöd till bredband i enlighet med gällande regelverk för landsbygdsprogrammet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk104 305
ap.1Bidrag till veterinär fältverksamhet (ram)104 305

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Bidrag till veterinär fältverksamhet

1. Under anslaget anvisas medel för ersättning för veterinär service enligt förordningen (2009:1397) om veterinär service av allmänt ekonomiskt intresse. Under anslaget anvisas även medel för att minska veterinärkostnaderna för företag med avlägset belägen djurhållning avseende livsmedelsproducerande djur. Av anslaget ska högst 7 300 000 kronor användas till kostnader för avlägset belägen djurhållning. Dessa medel får disponeras enligt förordningen (2009:1396) om stöd till företag med avlägset belägen djurhållning för vissa veterinärkostnader. 

Jordbruksverket ska redogöra för hur stor del av anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet som disponeras till ersättning för djursjukvård till avlägset belägen djurhållning och hur dessa medel använts avseende länsvis geografisk spridning.

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk14 933
ap.2Djurhälsovård (ram)14 933

Villkor för anslag 1:5

ap.2 Djurhälsovård

1. Medlen disponeras för bidrag till djurhälsovård.

2. Jordbruksverket får, efter det att Lantbrukarnas Riksförbund hörts och förutsatt att huvudmännen fortlöpande redovisat verksamheten, utbetala medel till berörda organisationer med en fjärdedel per kvartal.

3. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 21 och 26 i Kommissionens förordning (EU) nr 702/2014 av den 25 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd inom jordbruks- och skogsbrukssektorn och i landsbygdsområden förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (förordningen om statsstöd).

4. Av anslaget får högst 8 000 000 kronor användas för stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt. Dessa medel får disponeras enligt förordning (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt.

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk124 349
ap.1Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar (ram)50 000
ap.2Bidrag till bekämpande av djursjukdomar (ram)33 349
ap.4Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller (ram)41 000

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

1. Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelser som regeringen meddelar i varje enskilt fall samt för ersättning enligt epizootilagen (1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen (2006:806) om provtagning på djur m.m. eller med stöd av lagarna meddelade föreskrifter.

2. För smittskyddsberedskapsuppgifter med anledning av epizootilagen (1999:657) och zoonoslagen (1999:658) får Jordbruksverket använda 2 000 000 kronor.

3. Anslagsposten får användas för erforderliga undersökningar vid sjukdomsutredningar, handläggning av ersättningsansökningar i samband med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar och bisjukdomar.

4. Jordbruksverket får använda högst 2 000 000 kronor av anslagsposten för särskilda undersökningar avseende främst zoonoser, serologiska undersökningar, undersökningar avseende salmonella samt bidrag för särskilda undersökningar vid obduktioner.

5. Jordbruksverket får använda högst 2 500 000 kronor för att ersätta producenter för vissa kostnader vid upptäckt av ehec-smitta i samband med besättningsstudier eller åtgärder som har till syfte att ge kunskaper om möjlighet till bekämpning av ehec-bakterien.

6. För bisamhällen som förintas enligt myndighets förordnande kan ersättning lämnas enligt bisjukdomsförordningen (1974:212). Medlen får också användas för utbildning av bitillsynsmän.

7. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd.

ap.2 Bidrag till bekämpande av djursjukdomar

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för bidrag till bekämpande av vissa djursjukdomar. Jordbruksverket får även, efter hörande av Lantbrukarnas Riksförbund och efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för bekämpningen, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

2. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd.

ap.4 Bidrag till utveckling och genomförande av sjukdomskontroller

1. Medlen får användas av Jordbruksverket för att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de sjukdomskontroller som EU ställer krav på. Medlen får användas även för att kontinuerligt läsa av sjukdomsläget för de sjukdomar där EU:s regler för handel med djur innebär att sjukdomsberedskapen måste höjas samt för att utbilda de veterinärer som ska utföra övervakande kontroller.  

Medlen avser också nationell medfinansiering av TSE-kontroller för riskdjur.

Medlen får användas av Jordbruksverket för obduktionsverksamhet. Jordbruksverket får även, efter kontinuerlig redovisning av den organisation Jordbruksverket utsett för denna verksamhet, utbetala medlen till berörd organisation. Medlen får utbetalas med en fjärdedel per kvartal.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 26 i (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd.

1:8

Statens jordbruksverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk530 700
ap.1Förvaltningskostnader (ram)530 700

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Förvaltningskostnader

1. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård med högst 1 700 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

2. Anslagsposten ska finansiera verksamheten i Centrala djurförsöksetiska nämnden med högst 5 000 000 kronor. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader. En jämförelse med föregående budgetår ska göras.

3. Av medlen ska minst 8 500 000 kronor användas för åtgärder inom det nationella programmet för växtgenetiska resurser.

4. Av medlen ska minst 3 000 000 kronor användas för kvalitetsuppföljning i ängs- och betesmarker samt uppföljning av småbiotoper. Uppföljningen är en del av uppföljningen inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Uppföljningen ska ske i samarbete med berörda myndigheter.

5. Anslagsposten ska användas för statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet och av EU-medfinansierad statistik inom jordbruks- och livsmedelsområdet. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6911 03 Jordbruks- och livsmedelsstatistik.

6. Av anslaget ska högst 6 000 000 kronor användas för att ersätta länsstyrelserna för deras arbete med tvärvillkorskontroller.

7. Anslaget ska användas för att ersätta Tullverket för dess särkostnader med högst 600 000 kronor för att utföra exportbidragskontroller av jordbruksprodukter, kontroller om förbud mot utsläppande på marknaden och import av päls av katt och hund och varor som innehåller sådan päls, samt kontroller om handel med sälprodukter. Tullverket fakturerar Jordbruksverket månadsvis i efterskott. Jordbruksverket ska särredovisa dessa kostnader.

8. Jordbruksverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Jordbruksverket ska betala totalt 200 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

9. Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas med anledning av särskilda krav från EU-kommissionen på grund av att Jordbruksverket underlåtit att iaktta skyldigheten att fastställa och betala in traditionella egna medel. Detta ska dock inte gälla krav på egna medel till följd av beslut som ligger utanför Jordbruksverkets kontroll. Ett exempel på detta är underlåtenhet som kan härledas till gällande svenska bestämmelser snarare än Jordbruksverkets tillämpning av dessa. Ett annat exempel är fall där räntekostnader uppkommit till följd av att regeringen har valt att driva ett ärende mot kommissionen.

10. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för arbete med att underlätta export av livsmedel och jordbruksprodukter.

1:9

Bekämpande av växtskadegörare (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk5 000
ap.1Bekämpande av växtskadegörare (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Bekämpande av växtskadegörare

1. Anslaget får användas för utgifter för åtgärder mot växtskadegörare samt för att ersätta enskilda för skada till följd av sådana åtgärder enligt växtskyddslagen (1972:318). Utgifter för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag liksom undersökningar av växtprover som av Jordbruksverket överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare får anslaget användas till internationellt engagemang inom området bekämpande av växtskadegörare. Slutligen används anslaget för utgifter för verifiering av de svenska skyddade zonerna.

2. Ersättning från EU-budgeten som utbetalas till Sverige i enlighet med det frivilliga stödsystemet på det fytosanitära området från EU av bl.a. ersättning för kostnader för undersökningar av förekomsten av växtskadegörare, ersättning för förluster till följd av ingripande enligt växtskyddslagen och infrastruktursatsningar, får redovisas som inkomst under anslaget och disponeras för avsedda ändamål.

1:10

Gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk7 632 000
ap.1Gårdsstöd m.m. (ram)7 630 800
ap.4EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar (ram)1 200

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Gårdsstöd m.m.

1. Stöd får lämnas enligt förordningen (2014:1101) om EU:s direktstöd för jordbrukare.

2. Gårdsstöd samt medel avsatta för särskilt stöd ska redovisas mot inkomsttitel 6111 Gårdsstöd. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Återbetalda felaktigt utbetalda belopp enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken (förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken) (20 procent) och tvärvillkor enligt samma förordning (25 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 Sanktionsavgifter m.m.

4. Av anslaget får högst 77 400 000 kronor betalas ut till jordbrukare som producerat komjölk enligt förordningen (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion.

ap.4 EU-medfinansiering av bekämpande av djursjukdomar

EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk128 000
ap.1Intervention för jordbruksprodukter m.m. (ram)128 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1. Anslagsposten får användas för stöd som lämnas enligt förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter.

2. EU-medlen avseende offentlig lagring ska redovisas mot inkomsttitel 6116 Offentlig lagring. EU-medlen avseende övrig intervention ska redovisas mot inkomsttitel 6113 Övriga interventioner. EU-medlen avseende exportbidrag ska redovisas mot inkomsttitel 6114 Exportbidrag. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

3. Försäljningsinkomster av offentligt lagrad vara redovisas mot inkomsttitel 2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter.

4. Förverkade säkerheter tillfallande Sverige och återbetalda belopp enligt (EU) nr 1306/2013 förordningen om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (20 procent) redovisas mot inkomsttitel 2714 01 Kreditering av förverkade säkerheter m.m.

5. Anslagsposten får användas för att täcka statens utgifter för överskottshantering av fisk samt till stöd för producentorganisationer inom fisket för upprättande av operativa program enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

1:12

Finansiella korrigeringar m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk75 472
ap.1Finansiella korrigeringar m.m. (ram)75 472

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Finansiella korrigeringar m.m.

1. Anslagsposten får användas till eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som följer av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken samt för domstols- och förhandlingskostnader med anledning av att sådana finansiella korrigeringar och straffavgifter aktualiseras.

2. Utgifter enligt villkor 1 uppkomna under följande anslag får täckas:

1:1 (UO27) Avgiften till Europeiska unionen, ap. 2. Sockeravgifter

1:8 Statens jordbruksverk, villkor 5

1:10 Gårdsstöd m.m.

1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur.

3. Anslagsposten får användas till s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EU-budgeten för utgifter som uppkommer under anslag 1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.

4. Anslaget får användas till skadestånd.

1:13

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk24 250
ap.1Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020 (ram)24 250
ap.3Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 1:13

ap.1 Strukturstöd fiske - EHFF 2014-2020

1. Anslaget ska disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m.

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fasställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden (den gemensamma förordningen för ESI-fonderna) och artikel 78.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden (havs- och fiskerifondsförordningen).

-Högst 1 830 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl EFF som EHFF.

-Högst 3 290 400 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i Havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling (LLU), fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

3. Anslaget får med beaktande av EU:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med de grunder som anges i prop. 1971:63 stödåtgärder på fiskets område m.m. föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

ap.3 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:14 Från EU-budgeten finansierade stöd till fisket m.m.

1:14

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk137 000
ap.1EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020 (ram)137 000
ap.3Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 1:14

ap.1 EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - EHFF 2014-2020

1. EU-medlen under anslaget får användas enligt (EU) nr 508/2014 havs- och fiskerifondsförordningen.

2. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6214001 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6214002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 78.1 b (EU) nr 508/2014 havs- och fiskerifondsförordningen.

-Högst 2 745 000 kronor får användas för att ersätta Ekonomistyrningsverkets revisionskostnader av såväl EFF som EHFF.

-Högst 4 935 600 kronor får användas för övriga uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering inklusive utvärderingssekretariat, finansiering av den delen av det nationella landsbygdsnätverket som arbetar med lokalt ledd utveckling i Havs- och fiskeriprogrammet, genomförandet av sammanträden med programmets övervakningskommitté, förvaltning kring lokalt ledd utveckling (LLU), fondsamordning, förvaltning av programrelaterade IT-system och informationsinsatser.

ap.3 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Jordbruksverket ska redovisa betalningar från EU-budgeten mot inkomsttitel 6213001 Bidrag från EU:s fiskerifond perioden 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s fiskerifond redovisas dock mot inkomsttitel 6213002 Kursdifferenser från EU:s fiskerifond.

1:16

Konkurrenskraftig livsmedelssektor (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk45 000
ap.1Exportfrämjande åtgärder (ram)7 000
ap.3Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn (ram)7 000
ap.7Jakt och fiske (ram)6 000
ap.4Offentliga måltider (ram)25 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Exportfrämjande åtgärder

1. Anslagsposten får användas för stöd till exportfrämjande av svenska livsmedel. Jordbruksverket ska, efter begäran, betala ut 7 000 000 kronor till Sveriges export- och investeringsråds program som avser livsmedel. Medlen ska komplettera den finansiering rådet erhåller för det statliga årsuppdraget avseende exportfrämjande av bl.a. livsmedel. Fokus ska i huvudsak ligga på små och medelstora företag och företag som företrädesvis exporterar produkter med svenskt råvaruinnehåll. I verksamheten ska samfinansiering prioriteras.

Stöd för konsulttjänster får högst uppgå till 75 procent av kostnaderna första året ett företag söker stöd. Därefter får stödet uppgå till högst 50 procent. Konsulttjänsterna får inte vara fortlöpande eller av periodiskt slag eller röra företagets ordinarie driftsutgifter, t.ex. annonskostnader. Stöd för deltagande i mässor och utställningar får högst uppgå till 75 procent av merkostnaderna för hyra, uppförande och drift av utställningsmontern.

2. Programmet ska ledas av en styrgrupp vars ledamöter utses av Jordbruksverket. Minst hälften av styrgruppen ska bestå av företagsföreträdare som representerar, för programmet, viktig kompetens, framför allt i form av exporterfarenhet eller produktspecifik erfarenhet. En jämn könsfördelning bland ledamöterna ska efterstävas i styrgruppens sammansättning. Styrgruppen ska fastställa en programbudget, som ska presenteras för Jordbruksverket före utbetalning. Ordförande i styrgruppen ska vara en representant från Jordbruksverket.

3. Stöd enligt villkor 1 och 2 för åtgärder som omfattas av artiklarna 107 och 108 i EUF-fördraget får endast lämnas med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, eller med de begränsningar som följer av kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 av den 27 juni 2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och om ändring av förordning (EU) nr 1408/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn. Jordbruksverket ska kontrollera att de stödtak som anges i kommissionens förordningar (EU) nr 1408/2013, 1407/2013 och 717/2014 inte överskrids. 

ap.3 Satsningar för att bidra till innovation, utveckling och högre kompetens i livsmedelssektorn

1. Av anslaget får 1 000 000 kronor utbetalas efter rekvisition till Sametinget för att fortsätta skapa möjligheter till diversifiering och strukturomvandling samt nyetablering inom de samiska näringarna. Jordbruksverket ska samråda med Sametinget om användningen av medlen.

2. Av anslaget får 6 000 000 kronor användas till projekt för att säkra tillgången till växtskyddsmedel i grödor som odlas i liten omfattning eller begränsade användningsområden och därigenom stärka konkurrensen i livsmedelskedjan.

ap.4 Offentliga måltider

1. Högst 5 000 000 kronor får utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att ansvara för ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. 

2. Av anslaget får högst 20 000 000 kronor betalas ut till jordbrukare som producerat komjölk enligt förordningen (2015:610) om en särskild åtgärd för att stödja jordbrukare inom sektorn för animalieproduktion. Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.7 Jakt och fiske

1. Av anslaget får 2 000 000 kronor användas för att koordinera den svenska vattenbruksnäringen. I detta arbete ingår att skapa en gemensam myndighetsingång för företagare inom vattenbruket, ta fram en handlingsplan utifrån vattenbruksstrategin, samordna arbetet med åtgärderna i handlingsplanen för vattenbruket, samt ett fortsatt främjandearbete för hållbart vattenbruk. 

2. Av anslaget får 1 000 000 kronor utbetalas till SLU för deras avelsarbete på regnbåge för att förbättra den odlade fiskens egenskaper. 

3. Av anslaget får högst 3 000 000 kronor utbetalas som bidrag till Livsmedelsverket för att täcka kostnader för livsmedelskontroll av tvåskaliga blötdjur.

1:18

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 007 866
ap.1Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)3 677 116
ap.2Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet (ram)2 780
ap.3Landsbygdsstöd - Lokalt ledd utveckling (LLU) 2014-2020, nationella medel (ram)2 970
ap.4Nationellt stöd, stödområde 1-5 (ram)325 000
ap.9Landsbygdsprogram 2007-2013 (ram)0

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Landsbygdsstöd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling) och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning.

2. På anslaget ska högst 2 974 000 kronor finnas tillgängligt för bekämpning av massförekomst av mygg inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 (EU) nr 1305/2013 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och för att verkställa (ex post) utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som är fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst 78 098 000 kronor för uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, ajourhållning och uppdatering av blockdatabasen.

- Högst 1 487 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 1 487 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 11 896 000 kronor för Sveriges lantbruksuniversitets kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot. Detta ska göras enligt närmare riktlinjer från Jordbruksverket.

- Högst 67 212 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Av beloppet ska 9 517 000 kronor användas för upprättande av åtagandeplaner under åren 2016-2017 för betesmarker och slåtterängar. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.

Outnyttjade medel från 2015 för kostnader avseende 2015 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

ap.2 Landsbygdsstöd - Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter (förordningen om den enda marknadsordningen). Den EU-finansierade delen av stödet anvisas under anslaget 1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 4.

ap.3 Landsbygdsstöd - Lokalt ledd utveckling (LLU) 2014-2020, nationella medel

1. Stöd får lämnas i enlighet med (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning (regionalfondsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1304/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska socialfonden (socialfondsförordningen).

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklar 59.1 och 119 (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna.

- Högst 474 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden

- Högst 465 500 kronor från Europeiska socialfonden

ap.4 Nationellt stöd, stödområde 1-5

1. Nationellt stöd får utbetalas enligt förordningen (1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige. Från anslagsposten får utbetalas högst 2 960 000 kronor för ersättning för merkostnader för transport av självdöda eller nödslaktade tamdjur från jordbruk i norra Sverige norr om 62:a breddgraden. Ersättningen utgår för kostnader för bortskaffande av självdöda eller nödslaktade djur enligt 1 kap. och artikel 27 (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd. Jordbruksverket ska genom revision kunna kontrollera att beräkning av merkostnaden för norra Sverige, områdesavgränsningen och andra villkor för stödberättigande och ekonomisk redovisning av stödet uppfylls. Medel som inte har använts i enlighet med dem av Jordbruksverket fastställda villkoren ska återbetalas. Utbetalningar av ersättning för merkostnader för insamling av kadaver redovisas särskilt.

ap.9 Landsbygdsprogram 2007-2013

1. Ersättning får lämnas i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ersättning får även lämnas samt återkrav hanteras i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket till utveckling av landsbygden. Ersättning får lämnas i enlighet med övergångsregler för det av EU-kommissionen godkända Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020.

1:19

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk2 230 764
ap.1Fr EU-b landsbygd - Lokalt ledd utveckling (LLU), medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfond (ram)4 180
ap.2Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020 (ram)2 223 804
ap.4Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet (ram)2 780
ap.7Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel (ram)0

Villkor för anslag 1:19

ap.1 Fr EU-b landsbygd - Lokalt ledd utveckling (LLU), medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfond

1. Stöd får lämnas i enlighet med (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna, (EU) nr 1301/2013 regionalfondsförordningen och (EU) nr 1304/2013 socialfondsförordningen. 

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6314, undertitel 011 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020 och på inkomsttitel 6414, undertitel 003 Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och Socialfonden 2014-2020. 

2. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artiklarna 59.1 och 119 (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna.

- Högst 474 000 kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden

- Högst 465 500 kronor från Europeiska socialfonden

ap.2 Fr EU-b landsbygd - del till SJV, EU 2014-2020

1. Ersättning får lämnas i enlighet med förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och i enlighet med därtill hörande genomförandeförordningar. Ersättning ska lämnas i enlighet med landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020 och med tillämplig nationell lagstiftning.

EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6125 001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014-2020. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119 002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

2. På anslaget ska högst 2 026 000 kronor finnas tillgängligt för bekämpning av massförekomst av mygg inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

3. Anslagna medel får användas för s.k. tekniskt stöd för programmets genomförande i enlighet med artikel 59.1 (EU) nr 1303/2013 den gemensamma förordningen för ESI-fonderna och artikel 51.2 (EU) nr 1305/2013 förordningen om EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och för att verkställa (ex post)utvärderingen av Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013:

- För det nationella landsbygdsnätverket i enlighet med de ekonomiska ramar som är fastställda i landsbygdsprogrammet för Sverige för 2014-2020.

- Högst 53 202 000 kronor för uppgifter i enlighet med tillämplig EU-lagstiftning såsom uppföljning och utvärdering, inklusive utvärderingssekretariat, för övervakningskommitténs sekretariat, fondsamordning, förvaltning av lokalt ledd utveckling (LLU), förberedelse av ny jordbrukspolitik, programändringar och programskrivning, ajourhållning och uppdatering av blockdatabasen.

- Högst 1 013 000 kronor för Sametingets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 1 013 000 kronor för Tillväxtverkets kostnader för programmets genomförande.

- Högst 8 104 000 kronor för Sveriges lantbruksuniversitets kostnader för fortlöpande miljöanalys för att följa utvecklingen inom de miljökvalitetsmål vilka programmets åtgärder riktas mot. Detta ska göras enligt närmare riktlinjer från Jordbruksverket.

- Högst 45 788 000 kronor för länsstyrelsernas kostnader för genomförande av landsbygdsprogrammet. Av beloppet ska 6 483 000 kronor användas för upprättande av åtagandeplaner under åren 2016-2017 för betesmarker och slåtterängar. Fördelningen av medel mellan länsstyrelser ska ske i samråd med länsstyrelserna i syfte att få till stånd ett effektivt genomförande av programmet.

Outnyttjade medel från 2015 för kostnader avseende 2015 avsatta för motsvarande ändamål får disponeras.

ap.4 Fr EU-b landsbygd - Honungsprogrammet

1. Anslagsposten får användas för bidrag till åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter enligt (EU) nr 1308/2013 förordningen om den enda marknadsordningen. För svensk medfinansiering anvisas motsvarande belopp under anslaget 1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, anslagspost 2.

2. EU-medlen ska redovisas mot inkomsttitel 6119001 Övriga bidrag från EU:s Jordbruksfonder. Kursdifferenser på återflöden från EU:s garantifond för jordbruket redovisas dock mot inkomsttitel 6119002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder.

ap.7 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013, EU-medel

1. EU-medel ska redovisas mot inkomsttitel 6124 001 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007-2013. Kursdifferenser på återflöden från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling redovisas dock på inkomsttiteln 6119 002 Kursdifferenser från EU:s jordbruksfonder. Ersättning får lämnas i enlighet med övergångsregler för det av EU-kommissionen godkända Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020.

1:20

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk72 830
ap.1Försöks- och utvecklingsverksamhet (ram)15 330
ap.2Hållbar användning av bekämpningsmedel (ram)2 500
ap.4Stöd för metangasreducering (ram)55 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Försöks- och utvecklingsverksamhet

1. Anslaget får användas för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att bidra till uppfyllelse av för jordbruket relevanta miljökvalitetsmål, särskilt Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Av anslaget får medel användas för studier av genetiskt modifierade växters påverkan på den biologiska mångfalden liksom för en strategi för växtskydd med beaktande av relevanta miljökvalitetsmål. Försöks- och utvecklingsverksamhet relaterad till ekologisk produktion ska särskilt uppmärksammas.

2. Medel får användas för utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter, t.ex. förändringar i växtnäringsförluster eller odlingslandskapets biologiska mångfald, för utvärdering av stödet till metangasreducering samt för internationellt standardiseringsarbete.

3. Från anslaget ska utbetalas 2 500 000 kronor till Fritidsodlingens Riksorganisation för informations- och rådgivningsverksamhet samt minst 750 000 kronor till Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation. Fritidsodlingens Riksorganisation och Stiftelsen Trädgårdsodlingens elitplantstation ska redovisa till Jordbruksverket hur medlen har använts. Outnyttjade medel ska återbetalas till Jordbruksverket.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artikel 31 enligt (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd.

ap.2 Hållbar användning av bekämpningsmedel

1. Anslaget får användas för genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG om upprättande av en ram för gemenskapsåtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel. Medel får användas för verksamhet rörande funktionstester av spridningsutrustning för växtskyddsmedel. Bidrag för köp av testutrustning får betalas ut i enlighet med förordningen (1987:1179) om statsbidrag för funktionstest av lantbrukssprutor till företag som utför funktionstest av lantbrukssprutor och fläktsprutor. Medel får användas för internationellt standardiseringsarbete.

ap.4 Stöd för metangasreducering

1. Anslaget får användas till stöd för metangasreducering.

1:21

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk4 116
ap.1Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. (ram)4 116

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

1. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Dalarnas, Västra Götalands och Värmlands län.

2. Jordbruksverket får disponera anslaget för bidrag till yttre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering.

3. Bidrag får beviljas till genomgripande omarrondering (genomgripande strukturrationalisering) men även till successiv omarrondering. Anslaget ska i första hand disponeras för projekt i Dalarnas län. Totalt får högst 500 000 kronor av medlen även disponeras för projekt i Västra Götalands och Värmlands län.

4. Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och artiklarna 15 och 43 (EU) nr 702/2014 förordningen om statsstöd.

5. Jordfonden får användas för inlösen av fastigheter enligt jordförvärvslagen (1979:230) och förordningen (1989:281) om Jordfonden. Resultatet av verksamheten ska redovisas mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statlig verksamhet.

6. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

1:22

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens jordbruksverk1 029
ap.1Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. (ram)1 029

Villkor för anslag 1:22

ap.1 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

1. Fjällägenheterna förvaltas av länsstyrelserna. Länsstyrelsernas kostnader avseende de med anslaget avsedda ändamålen ska belasta anslaget. Medlen utbetalas av Jordbruksverket efter rekvisition.

2. Jordbruksverket disponerar anslaget för bidrag och ersättningar enligt 8 a § rennäringsförordningen (1993:384). Jordbruksverket får fördela medel som bidrag till länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

3. Bidrag till investeringar i byggnader samt till underhåll och upprustningsåtgärder får lämnas till arrendatorer av lägenhet som äger eller uppför egna hus om dessa behövs för lägenhetens brukande. Bidrag får lämnas med högst 80 procent av den godkända kostnaden om inte särskilda skäl föreligger. I byggkostnaden ska inte inräknas värdet på virke eller annat material som staten kostnadsfritt tillhandahåller arrendatorn.

4. Avträdesersättningar beräknas med motsvarande tillämpning av punkterna 1-5 i regeringens beslut (Industridepartementet) den 26 juni 1980 angående upplåtelsevillkor för kronotorp m.m.

5. Bidrag såsom ersättning för kost och logi får lämnas med högst 4 000 kronor per år.

6. Beräknade inkomster under anslaget är 200 000 kronor. Inkomsterna får användas för de under anslaget angivna ändamålen.

7. Vid försäljning av fjällägenhet eller del därav får köpeskillingen bestämmas till belopp som understiger marknadsvärdet om detta med hänsyn tagen till omständigheterna bedöms skäligt.

8. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet
ap.13 1293 %0
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
ap.2448Inget0
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.11 500Inget0
ap.21 000Inget0
ap.41 230Inget0
1:8 Statens jordbruksverk
ap.116 9823 %0
1:9 Bekämpande av växtskadegörare
ap.1150Inget0
1:10 Gårdsstöd m.m.
ap.1381 564Inget0
ap.436Inget0
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.16 400Inget0
1:12 Finansiella korrigeringar m.m.
ap.10Inget0
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.30Inget0
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.1210Inget0
ap.3210Inget0
ap.4840Inget0
ap.7180Inget0
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1183 856Inget0
ap.283Inget0
ap.3148Inget0
ap.49 750Inget0
ap.90Inget0
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.1209Inget0
ap.2111 190Inget0
ap.483Inget0
ap.70Inget0
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.1460Inget0
ap.275Inget0
ap.41 650Inget0
1:21 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
ap.1123Inget0
1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
ap.1103Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
ap.3ram
1:16 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
ap.5ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap2016201720182019 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m.
ap.1101 00058 22442 77602018
1:13 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.1170 00024 25024 250121 2002023
1:14 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.1830 000147 000123 000560 0002023
1:18 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.114 191 4402 300 0002 300 0009 591 4402023
ap.313 5602 2805 0506 2302019
1:19 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
ap.29 958 4041 600 0001 600 0006 758 4042023
ap.141 5967 42015 47618 7002019
1:20 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
ap.4180 00060 00060 00060 0002019
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i kolumnerna "infriade åtaganden” är endast indikativa.

Anslag 1.18 ap. 1

Jordbruksverket får under 2016 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 14 191 440 000 kronor 2017-2023. Infriade åtaganden får, utöver åren 2017 och 2018 enligt tabellen ovan, uppgå till högst 2 300 000 000 kronor 2019, 2 300 000 000 kronor 2020 och 4 991 440 000 kronor 2021-2023.

Anslag 1.19 ap. 2

Jordbruksverket får under 2016 besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 9 958 404 000 kronor 2017-2023. Infriade åtaganden får, utöver åren 2017 och 2018 i tabellen ovan, uppgå till högst 1 600 000 000 kronor 2019, 1 600 000 000 kronor 2020 och 3 558 404 000 kronor 2021-2023.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)260 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)110 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens jordbruksverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2544 225
2016-02-2544 225
2016-03-2544 225
2016-04-2544 225
2016-05-2544 225
2016-06-2544 225
2016-07-2544 225
2016-08-2544 225
2016-09-2544 225
2016-10-2544 225
2016-11-2544 225
2016-12-2544 225
Summa530 700
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens jordbruksverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2014+/- 2015Int. 2016Kost. 2016+/- 2016Ack. +/- utgå. 2016
Offentligrättslig verksamhet
Djur3 848-5 22033 80036 300-2 500-3 872
Växt1 931-1 9479 50010 100-600-616
Utsäde-2 07609 3008 900400-1 676
Tillsyn982-4 04729 70029 100600-2 465
Distriktsveterinärerna002 0002 00000
Summa4 685-11 21484 30086 400-2 100-8 629
Uppdragsverksamhet
Utsäde-89848524 10023 400700287
Tillsyn003 7003 70000
Distriktsveterinärerna234-5 144553 800553 700100-4 810
Tjänsteexport2 899-1 29511 20011 400-2001 404
Summa2 235-5 954592 800592 200600-3 119
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgifterna disponeras

Offentligrättslig verksamhet

Djur

Resultatområde Djur omfattar införsel av djur, GMO-verksamhet, godkännande av anläggningar för tillverkning av foder och anläggningar för bearbetning och hantering av animaliska biprodukter, pass för sällskapsdjur, djurmärken, exportpass, hundregister, verksamhet enligt djurskyddsförordningen (1988:539), prövning av ansökan om legitimation eller annan verksamhet enligt 4 kap. lagen (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård, utbildning av officiella veterinärer, den delen av gränskontroll och övriga officiella uppdrag, t.ex. karantänsuppdrag som ej utförs av Distriktsveterinärerna, prövning enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt regionala djurförsöksetiska nämnder.

Växt

Resultatområde Växt omfattar fytosanitär verksamhet, saluföring av trädgårdsväxter, ekologisk produktion och ärenden om växtförädlarrätt och sortlista liksom GMO-verksamhet men exklusive tillsyn.

Utsäde

Resultatområde Utsäde omfattar certifiering av utsäde och viss analys exklusive tillsyn. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Resultatområde Tillsyn omfattar tillsyn inom fytosanitär verksamhet, kvalitetskontroll av frukt och grönsaker, GMO-verksamhet inom växtområdet, retursystem för plastflaskor och metallburkar, äggmärkning, anläggningar för animaliska biprodukter, fodertillverkning, verksamhet inom utsädesområdet, kontroll enligt lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion, emballagekontroll Kina samt centralt vattenbruksregister.

Distriktsveterinärerna

Resultatområde Distriktsveterinärerna innefattar officiella uppdrag som utförs av distriktsveterinärer. Myndighetsuppdrag är inräknat.
 

Uppdragsverksamhet

Utsäde

Uppdragsverksamheten inom resultatområde Utsäde utgörs av laboratorieundersökningar, kvalitetsanalyser och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tillsyn

Uppdrag inom resultatområde Tillsyn utgörs av verksamheten Köttklassificering.

Distriktsveterinärerna

Uppdragsverksamheten utgörs av distriktsveterinärverksamhet. Myndighetsuppdrag är inräknat.

Tjänsteexport

Uppdragsverksamheten utgörs av internationellt utvecklingssamarbete.

Övriga avgifter

Avgifter från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som Jordbruksverket tillhandahåller samt offentligrättsliga avgifter får disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

- Investeringar i anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:22 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. ska inte finansieras med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslag.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen av myndighetsuppdrag till Distriktsveterinärerna på anslaget 1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet.

- För fytosanitär verksamhet medges Jordbruksverket undantag från 5 § avgiftsförordningen (1992:191). Utgifter som inte finansieras med avgifter ska finansieras med anslaget 1:9 Bekämpande av växtskadegörare. Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) i de delar som rör anslagsavräkningen.

- Jordbruksverket medges undantag från 14 § anslagsförordningen (2011:223) avseende anslaget 1:12 Finansiella korrigeringar m.m. Avräkning får göras minst halvårsvis.

På regeringens vägnar
Sven-Erik Bucht
Per Brandtell
Kopia till

Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/internrevisionen och SAM
Finansdepartementet/BA, S3, MSS och SFÖ
Miljö- och energidepartementet/NM, S, KE och MM
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Sveriges lantbruksuniversitet