Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2016-03-23
Ku2015/00051/D
Ku2015/02867/D
Ku2016/00761/D
Valmyndigheten
Box 12191
10225 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 1, bet. 2015/16:KU1, rskr. 2015/16:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska enligt regeringsuppdraget från den 5 november 2015 förbereda överföring av vissa uppgifter till Skatteverket (Ku2015/02646/D). Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2016.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Valmyndigheten ska genomföra sina uppgifter med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.   

Återrapporteringskrav

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och andra tillämpliga författningar samt i förhållande till ovan angivet mål.

 

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016–2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

20 januari

19 februari

3 maj

1 augusti

26 oktober


 

2

Organisationsstyrning

Organisationsförändringen

Överlåtelse av Valmyndighetens tillgångar och skulder till Skatteverket ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Valmyndigheten har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 mars 2016 och Skatteverket övertar ansvaret från och med den 1 april 2016.

Valmyndigheten ska lämna en årsredovisning för perioden den 1 januari till och med den 31 mars 2016. Redovisningen ska innehålla resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning. Redovisningen ska inte innehålla noter, jämförelsetal och resultatredovisning. Redovisningen ska lämnast senast den 1 juni 2016.

Valmyndigheten ska senast den 22 februari 2017 lämna en årsrapport till regeringen (Kulturdepartement) om myndighetens samlade verksamhet under 2016. Årsrapporten ska även innhålla en ekonomisk redovisning och relevanta nyckeltal.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten4 821
ap.1Valmyndigheten (ram)4 821
Disponeras av Skatteverket13 454
ap.2Valmyndigheten - till skatteverket (ram)13 454
Disponeras av Kammarkollegiet1 010
ap.3Valmyndigheten - till Kammarkollegiet (ram)1 010

Villkor för anslag 6:5

ap.2 Valmyndigheten - till skatteverket

Anslagsposten får användas för utgifter för Valmyndighetens verksamhet.

ap.3 Valmyndigheten - till Kammarkollegiet

Anslagsposten får användas av Kammarkollegiet till kostnader för uppsagd personal i Valmyndigheten. 

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.1579Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 900
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Ansvar för låneram och räntekontokredit överförs från och med den 1 april 2016 till Skatteverket

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-251 607
2016-02-251 607
2016-03-251 607
Summa4 821
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten
Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-04-251 495
2016-05-251 495
2016-06-251 495
2016-07-251 495
2016-08-251 495
2016-09-251 495
2016-10-251 495
2016-11-251 495
2016-12-251 494
Summa13 454
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.2Valmyndigheten - till skatteverket

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras100
Belopp angivna i tkr

Villkor

Skattverket får från den 1 april 2016 disponera inkomster från avgifter som Valmyndigheten får ta ut med stöd av lag eller annan förordning för att finanseria vissa delar av Valmyndighetens verksamhet.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Skatteverket undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 12 § avgiftsförordningen (2011:223) avseende det varulager som Valmyndigheten behöver för valverksamheten. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Justitiedepartementet, L6
Riksdagens konstitutionsutskott
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Kammarkollegiet
Statens tjänstepensionsverk