Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.
Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2016-02-04
Ku2016/00217/KI
Statens konstråd
Hälsingegatan 45
113 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens konstråd
Riksdagen har beslutat om Statens konstråds verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:96, prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Statens konstråd och nedan angivna anslag.

Ett levande kulturliv är en del av välfärden och demokratin. Regeringens kulturpolitiska ambition är att skapa förutsättningar för konstnärlig frihet samt kvalitet, tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet.

Kulturarvet är en del av vår samtid och framtid. Regeringens ambition är att skapa förutsättningar för ett levande kulturarv som bidrar till fördjupad samhörighet människor emellan samt mellan människor och miljö.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskild redovisning

Statens konstråd ska i årsredovisningen särskilt redovisa:

  • antalet ansökningar om konst till befintliga lokaler som antagits respektive avslutats under året,
  • antalet ansökningar vars väntetid överstiger ett år,
  • antalet konstprojekt fördelade på statligt respektive icke-statligt lokalbruk,
  • antalet verk i lager samt antalet verk som lagerhållits längre än tre år.

Utställningsersättning

Statens konstråd ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Prognoser 2015–2019

Statens konstråd ska redovisa utgiftsprognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

  • 20 februari
  • 5 maj
  • 26 oktober

Sponsring

Statens konstråd ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens konstråd ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska Statens konstråd definiera och redovisa de kvalitativa aspekterna av verksamhetens resultat.

Umeå Europas kulturhuvudstad 2014

Statens konstråd ska redovisa genomförda projekt och aktiviteter i samarbete med Umeå kulturhuvudstad 2014. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 mars 2015 till Regeringskansliet (Kultur- departementet). Kopia ska lämnas till Statens kulturråd.

3

Uppdrag

Plan för jämställdhetsintegrering

Statens konstråd ska redovisa en plan för hur myndigheten avser utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå både de jämställdhetspolitiska målen (prop. 2012/13:1 utg.omr. 13, bet. 2012/13:AU1, rskr. 2012/13:123) och de kulturpolitiska målen (prop. 2009/10:3). Planen ska innehålla identifierade utvecklings- behov, mål och aktiviteter som myndigheten avser att vidta, samt genomföras under 2016–2018. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet) senast den 2 november 2015. Myndigheten ska lämna en delredovisning den 22 februari 2018 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Socialdepartementet), och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017. Redovisning av åtgärder och resultat ska även ske årligen i myndighetens årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

4:1

Statens konstråd (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd8 880
ap.1Statens konstråd (ram)8 880

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Statens konstråd

Av anslagsposten ska minst 750 000 kronor användas för att förbereda en satsning på kulturverksamhet i i vissa bostadsområden i enlighet med regeringsbeslut (Ku2015/01873/KI). 

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (Ramanslag)

Disponeras av Statens konstråd33 025
ap.1Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön (ram)33 025

Villkor för anslag 4:2

ap.1 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

Anslagsposten ska användas för direkta kostnader (fakturabelopp och kontraktsbelopp) för Statens konstråds konstprojekt.

Anslagsposten får belastas med högst 9 500 000 kronor för administration och genomförande av verksamheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
4:1 Statens konstråd
ap.12443 %0
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
ap.19913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)827
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens konstråds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25678
2015-02-25678
2015-03-25678
2015-04-25678
2015-05-25678
2015-06-25678
2015-07-25892
2015-08-25785
2015-09-25785
2015-10-25785
2015-11-25785
2015-12-25780
Summa8 880
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens konstråds disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Statens konstråd
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Sarah Hurni Åsberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliet förvaltningsavdelning, RK EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Boverket
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för kulturanalys
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens centrum för arkitektur och design
Statens kulturråd