Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2016-02-04
Ju2016/00401/SSK (delvis)
Kustbevakningen
Stumholmen
37123 Karlskrona
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Kustbevakningen
Riksdagen har beslutat om Kustbevakningens verksamhet för budgetåret 2016 (prop. 2015/16:1 utg.omr. 6, bet. 2015/16:FöU1, rskr. 2015/16:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Kustbevakningen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Kustbevakningen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt författningar och regeringsbeslut. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Kustbevakningen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits för att ytterligare effektivisera verksamheten och säkerställa en ekonomi i balans.

1

Mål och återrapporteringskrav

Miljöräddningstjänst

Kustbevakningen ska kunna bekämpa oljeutsläpp på 10 000 ton till sjöss. Myndigheten ska utveckla denna förmåga. Dessutom ska myndigheten utveckla sin förmåga till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss.

Återrapportering

1. Kustbevakningen ska redovisa vidtagna åtgärder inom miljöräddningsverksamheten.

Myndigheten ska analysera sin förmåga att bekämpa oljeutsläpp på 10 000 ton med beaktande av både nationella och internationella resurser.

Myndigheten ska analysera hur den nationella förmågan till nödbogsering, nödläktring och brandbekämpning till sjöss har utvecklats när det gäller att förebygga utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen i vatten.

Brottsbekämpning

Kustbevakningen ska vidareutveckla sin brottsbekämpningsverksamhet, särskilt avseende den brottsutredande verksamheten.

Myndighetens övervakning i brottsbekämpande syfte ska bedrivas utifrån identifierade problembilder.

Kustbevakningen ska delta i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten med maritim anknytning. Myndigheten ska i sitt brottsbekämpande arbete beakta regeringens nationella strategi mot terrorism (skr. 2014/15:146).

Återrapportering

2. Kustbevakningen ska samlat redovisa myndighetens brottsbekämpande verksamhet. Redovisningen ska även omfatta underrättelseverksamheten och samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter.

Kontrollverksamhet

Kustbevakningen ska vidareutveckla sina arbetsmetoder när det gäller att förbättra urvalet av kontrollobjekt. Kontrollverksamheten ska genomföras i nära samarbete med berörda myndigheter i syfte att bidra till att uppfylla målen inom huvudansvariga myndigheters ansvarsområden.

Återrapportering

3. Kustbevakningen ska redovisa genomförd kontrollverksamhet, samt hur myndighetens utveckling av arbetsmetoderna på det området har förbättrat urvalet av kontrollobjekt. För fiskerikontrollverksamheten ska andelen kontroller riktade mot yrkes- respektive fritidsfisket särskilt specificeras. Redovisningen ska innehålla en analys av hur vidtagna åtgärder har bidragit till målen inom respektive kontrollområde.

4. Kustbevakningen ska redovisa hur samverkan har skett med berörda myndigheter på området. Myndigheten ska även redovisa antalet meddelade förbud och förelägganden, samt misstänkta brott som har upptäckts som ett resultat av tillsyns- och kontrollverksamheten.

Övrig återrapportering

5. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten inom ramen för sitt verksamhetsområde har bidragit till att nå relevanta miljökvalitetsmål.

6. Kustbevakningen ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att utsläpp av olja eller andra skadliga ämnen från fartyg minskar. Redovisningen ska innehålla uppgifter om:

  • det totala antalet anmälda och konstaterade utsläpp av olja och andra skadliga ämnen,
  • hur många konstaterade utsläpp som har lett till lagföring respektive beslut om vattenföroreningsavgift, samt
  • en bedömning av var de konstaterade utsläppen har skett och volymen på utsläppt olja och andra skadliga ämnen.

7. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att ha en beredskap att delta i Frontex insatser i Medelhavet, som även bidrar till att rädda liv (se regeringens beslut den 29 oktober 2015, Ju2015/08183/SSK).

8. Kustbevakningen ska redovisa sina internationella engagemang och EU-samarbeten. Av redovisningen ska framgå i vilken form och med vilken representation som myndigheten deltar i dessa sammanhang. Av redovisningen ska det framgå hur de internationella engagemangen, EU-samarbetena, insatserna och övningarna bidrar till Kustbevakningens kärnverksamhet. Myndigheten ska särskilt redovisa enligt vilken författning och/eller regeringsbeslut som den internationella verksamheten bedrivs. Sammanställningen ska redovisas den 16 mars, 15 juni, 14 september och 14 december till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).

9. Kustbevakningen ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla samverkan med andra nationella myndigheter. 

Prognoser

10. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2016-2020 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket:

20 januari,

19 februari,

3 maj,

1 augusti, och

26 oktober.

 

2

Organisationsstyrning

Internationella insatser och övningar

11. Kustbevakningen ska före beslut om planerade internationella insatser och övningar, som kan medföra konsekvenser för myndighetens nationella sjöövervakningsverksamhet och beredskap för räddningstjänst, eller för myndighetens ekonomi, informera Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om sådana konsekvenser och om de åtgärder myndigheten avser vidta för att minimera dessa.

Jämställdhet

12. Kustbevakningen ska utarbeta en strategi och en åtgärdsplan för att uppnå en jämnare könsfördelning i myndighetens personalsammansättning. Myndigheten ska i detta arbete särskilt inrikta sig på frågan hur en jämnare könsfördelning kan uppnås i kärnverksamheten inom överskådlig tid.

Effektivitet och god hushållning

13. Kustbevakningen ska fortsätta arbetet med att utveckla resultatindikatorer och nyckeltal för att förbättra redovisningen av verksamheten.

14. Kustbevakningen ska redovisa direkta och indirekta kostnader per verksamhet.

3

Uppdrag

15. Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket ska vidareutveckla samverkan mellan myndigheterna. En gemensam kartläggning av områden där samverkan bör förstärkas ytterligare ska tas fram. Tidigare identifierade förbättringsområden samt behov av utökad samverkan för att utveckla underrättelse- och riskbaserade arbetsmetoder ska särskilt beaktas. Myndigheterna ska i en gemensam rapport redovisa kartläggningen till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen.

Förlängd tid för redovisning av uppdrag

16. Kustbevakningen gavs i myndighetens regleringsbrev för 2014 i uppdrag att inom ramen för verksamheten i samverkansorganet för civil sjöövervakning, Sjöövervakningsrådet, leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för sjöövervakning för civila behov. Enligt regleringsbrevet ska strategin redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 31 december 2015. Tiden för redovisning av uppdraget förlängs till den 31 maj 2016.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

2:1

Kustbevakningen (Ramanslag)

Disponeras av Kustbevakningen1 098 650
ap.1Kustbevakningen (ram)1 098 650

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Kustbevakningen

1. Anslaget disponeras av Kustbevakningen för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Anslaget finansierar även Kustbevakningens kostnader för att samordna de civila behoven av sjöövervakning och för att förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter.

2. Kustbevakningen ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Kustbevakningen ska betala totalt 8 236 500 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2016Indrag av anslagsbelopp
2:1 Kustbevakningen
ap.132 960Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 599 200
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kustbevakningens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2016-01-2591 554
2016-02-2591 554
2016-03-2591 554
2016-04-2591 554
2016-05-2591 554
2016-06-2591 554
2016-07-2591 554
2016-08-2591 554
2016-09-2591 554
2016-10-2591 554
2016-11-2591 554
2016-12-2591 556
Summa1 098 650
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kustbevakningens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Kustbevakningen

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

1. Ersättning från anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m. utbetalas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap till Kustbevakningen i enlighet med villkor för anslag 2:3 i regleringsbrevet avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kustbevakningen har rätt att använda det icke räntebärande flödet inom statens checkräkning för löpande kostnader för miljöräddningstjänst till sjöss.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Vanessa Bonsib
Kopia till

Riksdagens försvarsutskott
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM, REV
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi och lön
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret