Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2015-12-11
Ku2015/02981/D
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Box 17801
11894 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 13:6 inom utgiftsområde 17
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 17, bet. 2014/15:KrU6, rskr. 2014/15:94, prop. 2014/15:99 utg.omr. 17, bet. bet.2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255, prop. 2015/16:47 utg.omr. 17, bet. 2015/16:FiU18, rskr. 2015/16:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

13:6

Insatser för den ideella sektorn (Ramanslag)

Disponeras av Vetenskapsrådet15 000
ap.1Forskningsprogram om det civila samhället (ram)15 000
Disponeras av Statistiska centralbyrån2 000
ap.4Statistik om det civila samhället (ram)2 000
Disponeras av Kammarkollegiet200 000
ap.2Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet (ram)200 000
Disponeras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor102 508
ap.5Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer (ram)4 200
ap.6Studier inom identifierade behovsområden (ram)3 558
ap.7Arbetet med flyktingfrågan (ram)94 750
Disponeras av Nämnden för statligt stöd till trossamfund10 250
ap.3Arbetet med flyktingfrågan (ram)10 250

Villkor för anslag 13:6

ap.1 Forskningsprogram om det civila samhället

Medlen får användas för ett flervetenskapligt grundforskningsprogram för forskning om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Vetenskapsrådet.

ap.2 Ideella sektorn - del till Kammarkollegiet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition med uppgift om bankgiro/plusgiro utbetala 162 miljoner kronor som engångsbelopp till Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och 38 miljoner kronor som engångsbelopp till Svenska Röda Korset (SRK). Medlen får användas för att stödja ideella organisationers sociala hjälpverksamhet. Organisationerna får belasta medlen med kostnader för administration av stödet med högst 2 miljoner kronor. Medlen får rekvireras engångsvis senast den 1 september 2015.

 

ap.3 Arbetet med flyktingfrågan

Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) ska utan rekvisition och före årsskiftet betala ut 10 miljoner kronor till ett urval av statsbidragsberättigade trossamfund för att stärka samfundens kapacitet i pågående insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Bidraget ska bl.a. användas för att möjliggöra interreligiöst samarbete med anledning av flyktingsituationen. Trossamfunden ska verka för att bidragen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar i landet. De trossamfund som tilldelas bidrag ska ansvara för att dessa når lokala och regionala verksamheter.

Samtliga trossamfund som erhåller bidrag ska inkomma med ekonomisk redovisning av genomförda och planerade insatser senast den 1 april 2016 till SST och SST ska inkomma med ett samlat underlag till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska trossamfunden inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt verksamhetsrapport till SST senast den 20 december 2016. SST ska inkomma med en samlad rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2017. Rapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultatet av utförda insatser.

SST får använda högst 250 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.  Bidrag som inte använts för det ändamål som anges ovan ska återbetalas till SST senast den 20 december 2016.

ap.4 Statistik om det civila samhället

Medlen får användas för framtagande av statistik om det civila samhället i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statistiska centralbyrån.

ap.5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer

Anslagsposten får användas för

- uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 3 300 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2015.

– uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting med högst 900 000 kronor. Uppföljningen ska genomföras och beslutas i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för 2015.

ap.6 Studier inom identifierade behovsområden

Medlen ska användas för bidrag om 3 558 000 kronor för studier om det civila samhället, i enlighet med riktlinjer i regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ap.7 Arbetet med flyktingfrågan

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska utan rekvisition och före årsskiftet betala ut 

17 000 000 kronor till Svenska Kyrkan

34 000 000 kronor till Svenska Röda Korset, varav 4 miljoner kronor ska disponeras av Röda Korsets ungdomsförbund

12 000 000 kronor till Rädda Barnen

10 000 000 kronor till Riksföreningen Sveriges stadsmissioner

6 000 000 kronor till Islamic Relief Sverige

6 000 000 kronor till Individuell Människohjälp

3 000 000 kronor till Skyddsvärnet

2 000 000 kronor till IOGT-NTO

1 000 000 kronor till Flyktinggruppernas riksråd - FARR 

Vidare ska myndigheten betala ut 3 000 000 kronor till Lantbrukarnas Riksförbunds insatser för asylsökande och arbete med flyktingsituationen och etableringen i samarbete med riksförbundets lokalavdelningar i landet.

Bidragen syftar till att stärka det fortsatta arbetet med flyktingsituationen. Bidragen ska användas för att stärka organisationernas kapacitet i insatser för asylsökande och arbetet med etablering av nyanlända i den rådande flyktingsituationen. Inom ramen för denna verksamhet ska bidragen bl.a. användas för samverkan och samordning mellan organisationer. Organisationerna ska verka för att medlen så effektivt som möjligt når verksamhet i alla berörda delar av landet. Riks- eller nationella organisationer ansvarar för fördelning av medlen till lokala och regionala verksamheter. Samtliga organisationer ska inkomma med en ekonomisk redovisning av genomförda och planerade insatser senast den 1 april 2016 till MUCF och MUCF ska inkomma med en sammanställning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 maj 2016. Vidare ska organisationerna inkomma med en slutlig ekonomisk redovisning samt en redovisning av vilka resultat som uppnåtts och hur resultaten förhåller sig till syftet och ändamålet med bidraget till MUCF senast den 20 december 2016. Bidrag som inte använts för det ändamål som anges ovan ska återbetalas till MUCF senast den 20 december 2016. MUCF ska inkomma med en samlad slutrapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 april 2017. Slutrapporten ska innehålla en ekonomisk redovisning och en analys av resultaten av utförda insatser. MUCF får disponera högst 750 000 kronor för administrativa kostnader inom ramen för uppdraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap2015201620172018 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
13:6 Insatser för den ideella sektorn
ap.1
15 00026 600
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Alice Bah Kuhnke
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Utbildningsdepartementet, Enheten för ungdomspolitik och folkbildning
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Svenska Kyrkan
Svenska Röda Korset
Röda Korsets ungdomsförbund
Rädda Barnen
Riksföreningen Sveriges stadsmissioner
Islamic Relief Sverige
Individuell Människohjälp
Skyddsvärnet
IOGT-NTO
Flyktinggruppernas riksråd - FARR
Lantbrukarnas Riksförbund