Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2015-12-17
Fi2015/05636/S3
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Skatteverket
Riksdagen har beslutat om Skatteverkets verksamhet för budgetåret 2015 (prop. 2014/15:1 utg.omr. 3, bet. 2014/15:SkU1, rskr. 2014/15:62).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för Skatteverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Skatt, tull och exekution

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offent- liga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt motverka brottslighet.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av hur myndigheten har bidragit till att uppfylla målet.

Mål Skatt

De eftersträvade skatte- och avgiftsintäkterna ska säkerställas rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt som är kostnadseffektivt och enkelt för medborgare och företag. Brottslighet inom skatteområdet ska förebyggas och bekämpas. Medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter och villkor vid kontakter med myndigheten.

Återrapportering

Skatteverket ska göra en bedömning av resultatutvecklingen med utgångspunkt i verksamhetens mål och prestationer.

Mål 1 - beskattning

Skatter och avgifter ska fastställas så att skillnaden mellan de fastställda och de teoretiskt riktiga beloppen (skattefelet) blir så liten som möjligt. All uppbörd ska uppbäras effektivt och fastställda belopp ska betalas i sin helhet samt inom utsatt tid. Skillnaden mellan fastställda belopp och betalda belopp (uppbördsförlusterna) ska minimeras.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att minska skattefelet och minimera uppbördsförlusterna. En bedömning ska göras av hur åtgärderna har bidragit till att minska skattefelet och i vilken grad skattefelet har förändrats. Uppbördsförlusternas utveckling ska beskrivas. 

Mål 2 - brottsbekämpning

Ekonomisk brottslighet ska förebyggas och avslöjas. Brottsutredningar ska ge åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt beskriva de åtgärder som har vidtagits för att utveckla den brottsbekämpande verksamheten. Skatte- verket ska göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar har givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas.

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten och göra en bedömning av resultatet av Skatteverkets del av regeringens särskilda satsning för att bekämpa den grova organiserade brottsligheten.

Mål 3 - folkbokföring

Uppgifterna i folkbokföringen ska spegla befolkningens verkliga bo- sättning, identitet och familjerättsliga förhållanden så att olika samhälls- funktioner får ett korrekt underlag för beslut och åtgärder.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att uppgift- erna i folkbokföringsregistret ska spegla befolkningens verkliga bosätt- ning, identitet och familjerättsliga förhållanden. 

En bedömning av i vilken utsträckning uppgifterna i folkbokförings- registret utgör ett korrekt underlag för olika samhällsfunktioners beslut och åtgärder ska göras.

Mål 4 - fastighetstaxering

Taxeringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande så att korrekt under- lag finns för skatteberäkning och andra ändamål.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att taxe- ringsvärden på fastigheter ska vara rättvisande samt göra en bedömning av i vilken grad taxeringsvärdena utgör ett korrekt underlag för skatte- beräkning och andra ändamål.

Mål 5 - registrering av bouppteckningar

De formella kraven på bouppteckningars förrättande och upprättande ska vara uppfyllda innan registrering.

Återrapportering

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att de formella kraven för bouppteckningens förrättande och upprätt- ande är uppfyllda samt göra en bedömning av resultatutvecklingen.

 

2      Övriga återrapporteringskrav

Generella krav på redovisning

Skatteverket ska i årsredovisningen, i bilaga, redovisa en sammanställning över sådana mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för att belysa och bedöma verksamhetens utveckling och resultat. Sammanställningen ska följa samma indelning som resultat- redovisningen.

Redovisningen ska innehålla en bedömning av enhetlighet, kvalitet, effektivitet och produktivitet totalt och per verksamhet. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Väsentliga omprioriteringar i verksam- hetens inriktning mot bakgrund av ovanstående utveckling ska
kommenteras särskilt.

Skatteverket ska redovisa individbaserad statistik med kön som över- gripande indelningsgrund där det är möjligt.

Riskhantering och kontrollverksamhet

Skatteverkets resurser ska i huvudsak vara koncentrerade till områden med hög risk. Skatteverket ska beskriva arbetet med att koncentrera myndighetens resurser till sådana områden. 

Myndighetena ska göra en bedömning av hur arbetet fortskrider med riskanalys samt med urvals- och uppföljningssystem. Skatteverket ska även beskriva metodutveckling särskilt avseende slumpvisa kontroller.

Skatteverket ska även beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att öka de preventiva effekterna på alla områden. Dessutom ska myndig- heten göra en bedömning av kontrollverksamhetens resultat.

Förebyggande arbete i form av service och information

Information och service inom Skatteverkets område ska vara behovs- anpassad och lättillgänglig. Kvalificerad information ska finnas för företag och medborgare. Vidare ska regeringens strategi för en digitalt samverkande förvaltning beaktas. Skatteverket ska beskriva de insatser som har genomförts för att göra information och service mer behovs- anpassad, lättillgänglig och kvalificerad.

Enkla och tidsenliga regler

Reglerna inom Skatteverkets verksamhet ska vara enkla och tidsenliga. Skatteverket ska beskriva arbetet med att göra reglerna enkla och tids- enliga. En bedömning av i vilken omfattning myndighetens åtgärder har bidragit till att uppfylla regeringens mål att förenkla för företagen ska göras.  

It för en grönare förvaltning

Skatteverket ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen angett för att uppnå de mål som beslutats i It för en grönare förvaltning – agenda för it för miljön 2010–2015. Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Risk- och sårbarhetsanalys

Skatteverket ska i arbetet med 2015 års risk- och sårbarhetsanalyser särskilt beakta och analysera informationssäkerheten i de delar av verk- samheten och i de tekniska system som är nödvändiga för att myndig- heten ska kunna utföra sitt arbete. I detta arbete ska även informations- säkerheten inom myndighetens ansvarsområde beaktas och analyseras. Myndigheten ska redovisa en bedömning av informationssäkerheten samt vidtagna åtgärder. Redovisningen ska vara en del av den samman- ställning som görs i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.

3

Uppdrag

Kartläggning och analys av skatteplanering inom välfärdssektorn

Regeringspartierna och Vänsterpartiet har kommit överens om ett antal utgångspunkter som ska utgöra grund för det fortsatta arbetet med att förverkliga en välfärd utan vinstintresse (se prop. 2014/15:1, Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, avsnitt 1.8.1). En sådan utgångspunkt är att det är rimligt att verksamheter som får offentliga medel också beskattas i Sverige. Mot denna bakgrund är det lämpligt att förekomsten av skatteplanering i välfärdssektorn kartläggs och analyseras.

Skatteverket får i uppdrag att kartlägga och analysera skatteplaneringen inom välfärdssektorn. Med välfärdssektorn avses företag som t.ex. be- driver verksamhet inom vård, skola och omsorg. I kartläggningen ingår att identifiera hur skatteplaneringen genomförs samt att uppskatta frekvensen och omfånget av skatteplaneringen. Som ett led i uppdragets genomförande ska Skatteverket, utöver kartläggning och analys, också särskilt granska företag inom välfärdssektorerna. Den del av uppdraget som avser kartläggning och analys av skatteplanering inom sektorn ska redovisas till Finansdepartementet senast den 15 augusti 2015. Resultatet av den särskilda granskningen av företag inom sektorn ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 mars 2016.

Svartarbete och social dumpning

Systemet med personalliggare infördes för restauranger och frisörer från och med den 1 januari 2007. En utvärdering av systemet som redovisades i Ds 2009:43 visade att systemet haft en betydande effekt på löneredo- visningen i restaurangbranschen och inledningsvis även i frisörbranschen, där effekten dock hade avklingat med tiden. Kravet på personalliggare har därefter utökats till att avse tvätterier och ska även omfatta bygg- branschen från och med den 1 januari 2016.


Skatteverket ska utreda möjligheten att utveckla systemet med personal- liggare till att omfatta fler branscher i syfte att motverka svartarbete och social dumpning. Skatteverket ska lämna ett förslag på vilka ytterligare branscher som kan omfattas av systemet och förväntade effekter av en sådan åtgärd på förekomsten av svartarbete och social dumpning. Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 15 september 2015.

Uppföljning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i företagssektorn

Från och med den 1 januari 2013 har 2009 års regler om begränsningar i avdragsrätten för räntor i inkomstslaget näringsverksamhet i inkomst- skattelagen (1999:1229) utvidgats till att gälla ränteavdrag avseende alla lån inom en intressegemenskap. Under 2013 har Skatteverket bl.a. haft i uppdrag att fortsätta arbetet med den bredare kartläggning som har gjorts under 2009–2011. I avvaktan på en uppföljning av reglerna har Skatteverket haft i uppdrag att under 2014 fortsätta arbetet med kart- läggningen av ränteavdragen, särskilt vad gäller frågan om skatteplaner- ing med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolags- skattebasen. I uppdraget har det även ingått att påbörja en undersök- ning av tillämpningen av 2013 års regler.

Skatteverket får i uppdrag att följa upp tillämpningen av de ränte- avdragsbegränsningsregler som gäller från den 1 januari 2013. I detta ingår att följa upp om reglerna förebygger skatteplanering med ränte- avdrag på avsett sätt samt om det förekommer kringgåenden av reglerna. Skatteverket får även i uppdrag att fortsätta arbetet med kartläggningen av ränteavdragen som har gjorts under 2009–2014, särskilt vad gäller frågan om skatteplanering med externa lån utgör ett allvarligt hot mot den svenska bolagsskattebasen. Uppdraget ska redovisas till Finans- departementet senast den 12 januari 2016. Om Skatteverket bedömer att det är lämpligt ska en eller flera delrapporter lämnas före detta datum.

Rättsväsendets informationsförsörjning

Skatteverket har tillsammans med Tullverket, Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Brottsförebyggande rådet och Kustbevakningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att samordna informationsför- sörjningen i brottsmålsprocessen och därigenom utveckla verksam- heterna i rättsväsendet.

Jämställdhetsintegrering

Med utgångspunkt i tidigare uppdrag om jämställdhetsintegrering 2013–2014 ska Skatteverket redovisa en uppdaterad plan för hur mynd- igheten avser fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhets- politiska målen. Av planen ska framgå väntade resultat samt vilka åtgär- der som myndigheten avser att vidta med anledning av de utvecklingsbe- hov som identifierats i myndighetens tidigare arbete med jämställdhets- integrering. Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet kan integreras och bli en del av myndighetens ordinarie verksamhet, exempelvis i myndighetens styrprocesser. Planen ska redovisas till Finansdepartementet senast den 1 oktober 2015.

Skatteverket ska årligen redovisa åtgärder och resultat i myndighetens årsredovisning för 2015–2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015–2017.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Skatteverket ska under året utveckla och pröva former för i första hand inflytande i enlighet med 5 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Uppdraget inklusive förslag på åtgärder för att stärka de nationella minoriteternas inflytande ska redovisas till Kultur- departementet senast den 1 oktober 2015.

Utgiftsprognoser

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2015–2019 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 20 januari, 20 februari, 5 maj, 27 juli och 26 oktober 2015.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

1:1

Skatteverket (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket7 086 481
ap.1Skatteverket (ram)7 086 481

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Skatteverket

  1. Anslagsposten får användas för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens verksamhet samt Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Skatteverket ska samråda med Skatterättsnämndens kansli för att säkerställa att nivån på nämndens anslag möjliggör en förkortning av handlägg- ningstiderna.
  2. Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) om ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning samt kostnader för skiljemannaför- farande enligt lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intr- essegemenskap. Ersättningsbelopp om högst 30 000 000 kronor får belasta anslaget. Kostnaderna ska särredovisas i årsredovisningen.
  3. Anslagsposten får användas för handräckning på grund av avtal med främmande stat i vissa beskattningsärenden samt allmän och särskild fastighetstaxering, årlig omräkning av fastighetstaxerings- värden m.m.
  4. Från anslagsposten får 70 000 000 kronor användas för att täcka underskott som uppkommer i de avgiftsfinansierade verksam- heterna ID-kort och prissättningsbesked vid internationella transaktioner

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:1 Skatteverket
ap.1212 5953 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)1 020 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)704 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Skatteverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2015-01-25590 540
2015-02-25590 540
2015-03-25590 540
2015-04-25590 540
2015-05-25590 540
2015-06-25590 540
2015-07-25590 540
2015-08-25590 540
2015-09-25590 540
2015-10-25590 540
2015-11-25590 540
2015-12-25590 541
Summa7 086 481
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Skatteverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Skatteverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Uppdragsverksamhet
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna-16 73012 258395 209390 3604 849377
Administration av ålderspension med ersättning från premiepensionssystemet-2 6151 91561 75160 99475757
Intäkter från Kronofogdemyndigheten för levererat verksamhetsstöd00220 000220 00000
SPAR-27 49917 00060 00042 00018 0007 501
Svensk e-legitimation004 00016 000-12 000-12 000
Summa-46 84431 173740 960729 35411 606-4 065
Offentligrättslig verksamhet
ID-kort0060 00060 00000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Svensk e-legitimation

Avser avgifter som E-legitimationsnämnden tar ut enligt förordning (2010:1497) med instruktion för E-legitimationsnämnden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2013+/- 2014Int. 2015Kost. 2015+/- 2015Ack. +/- utgå. 2015
Avgiftsintäkter
Meddelat förhandsbesked i tax.frågor m.m.28110050050000
Ansökningsavgifter för gåvomottagare25110050050000
Ansökningsavgifter avseende äktenskapsregistret2511007 0007 00000
Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg251100101000
Summa008 0108 01000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter avseende europeiskt arvsintyg

Skatteverket ska enligt förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning ta ut avgift för ansökan som rör europeiska arvsintyg enligt lag (2015:417) om arv i internationella situationer.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet, lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, förordningen (1987:1022) om äktenskapsregister och lagen (2009:1289) om pris- sättningsbesked vid internationella transaktioner får disponeras i verksamheten. 

På regeringens vägnar
Magdalena Andersson
Cecilia Garmer
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet, BA, MSS
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet, JÄM
Näringsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, skatteutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket