Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 11

2015-12-17
Fi2015/05568/K
Skatteverket
Solna strandväg 10
17194 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende anslag 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting inom utgiftsområde 25
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting för budgetåret 2015 (prop. 2015/16:47 utg.omr. 25, bet. 2015/16:FiU18, rskr. 2015/16:93).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2015 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:5

Tillfälligt stöd till kommuner och landsting (Ramanslag)

Disponeras av Skatteverket9 800 000
ap.1Tillfälligt stöd till kommuner och landsting (ram)9 800 000

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting

Anslaget får användas för statsbidrag till kommuner och landsting med anledning av flyktingsituationen. Det tillfälliga stödet utbetalas 2015, men avses även täcka kostnader hos kommuner och landsting som kan förväntas uppstå 2016. Anslagsposten ska fördelas mellan kommuner och landsting i enlighet med bilaga 1. Skatteverket ska betala ut beloppen i december 2015 i enlighet med 4 § fjärde stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2015Indrag av anslagsbelopp
1:5 Tillfälligt stöd till kommuner och landsting
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Andreas Hermansson
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV och FCK
Finansdepartementet/BA3
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK EKOL
Finansutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Landsting