Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2015-12-10
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Åsgatan 38
79184 Falun
Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Länsstyrelsen i Dalarnas län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Dalarnas läns verksamhet för budgetåret 2016.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2016 för Länsstyrelsen i Dalarnas län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr